SPp031 Výuka v heterogenní třídě - praktický seminář

Pedagogická fakulta
jaro 2020

Předmět se v období jaro 2020 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Olbertová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SZZ ze speciální pedagogiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si strategie ve vzdělávání žáků v heterogenní třídě se zaměřením na rozvoj funkční gramotnosti. Po absolvování kurzu bude student schopen zvládat intervence a přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, navázat efektivní spolupráci s rodiči.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
• Řešit náročné situace při vzdělávání žáků a komunikaci s rodiči.
• Nastavit pravidla ve třídě a pracovat s klimatem třídy.
• Přistupovat diferencovaně k výuce a hodnocení žáků v heterogenní třídě.
• Spolupracovat s asistentem pedagoga, využívat spolupráci se školním poradenským pracovištěm.
• Využívat různé strategie a postupy k rozvíjení funkční gramotnosti žáků, podporovat projektovou výuku, využívat vhodné přístupy alternativní pedagogiky.
Osnova
 • 1. Nastavování pravidel ve třídě. Práce s klimatem v heterogenní třídě.
 • 2. Personální podpora v heterogenní třídě. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga, jejich role ve vzdělávání.
 • 3. Řešení náročných situací při vzdělávání žáků, komunikace se zákonnými zástupci. Role školního poradenského pracoviště.
 • 4. Projektová výuka v heterogenní třídě. Rozvíjení funkční gramotnosti, klíčových kompetencí. Strategie učení.
 • 5. Gramotnost a žáci se SPU, přístupy ve vyučování.
 • 6. Alternativní přístupy a společné vzdělávání.
 • 7. Individualizace a diferenciace ve vzdělávání s ohledem na maximální rozvoj žáka.
 • 8. Výuka, zjišťování výsledků vzdělávání, hodnocení žáků v heterogenní třídě
Literatura
  povinná literatura
 • Classroom management strategies : gaining and maintaining students' cooperation (Orig.) : Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce [Cangelosi, 1994] : Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. info
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 174 stran. ISBN 9788026210016. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • MIKOVÁ, Šárka a Jiřina STANG. Typologie osobnosti u dětí : využití ve výchově a vzdělávání. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 220 stran. ISBN 9788026208747. info
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2013. 150 stran. ISBN 9788026204046. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Translated by Karel Balcar. Vydání první. Praha: Portál, 1997. 383 stran. ISBN 8071780634. info
  doporučená literatura
 • Ženatová, Z. (2018). Vztahy a nástrahy ve školní třídě. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. ISBN 978-80-7496-391-9
 • GINNIS, Paul. Efektivní výukové nástroje pro učitele : strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Illustrated by Les Evans. První vydání. [Praha]: Edulab, 2017. xxiii, 365. ISBN 9788090608269. info
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Portál, 2010. 151 s. ISBN 9788073677121. info
 • HANSEN ČECHOVÁ, Barbara. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 117 s. ISBN 9788073673888. info
 • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vydání druhé. Praha: Portál, 2007. 655 stran. ISBN 9788073672737. info
Výukové metody
interaktivní přednáška, diskuse v kontextu vlastní pedagogické praxe
Metody hodnocení
aktivní účast v semináři (80%);
splnění úkolu a jeho odevzdání v dohodnutém termínu (seminární práce/esej na zadané téma)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SPp031