SPp604 Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejčastějšími typy obtíží v oblasti narušené komunikační schopnosti (NKS) a specifických poruch učení (SPU), s nimiž se mohou v praxi základní a středních škol setkat. Po absolvování kurzu budou studenti vybavení základními postupy k identifikaci a intervenci u jednotlivých (nejčastějších) typů specifických poruch učení. Studenti získají teoretické i praktické poznatky o vybraných kategoriích narušené komunikační schopnosti a podpoře žáků s těmito formami speciálních vzdělávacích potřeb.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- Orientovat se v základní terminologii v oblasti narušené komunikační schopnosti (NKS) a specifických poruch učení (SPU)
- Popsat specifika vzdělávacího procesu u žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se specifickými poruchami učení
- Popsat specifika osobnosti žáka s narušenou komunikační schopností/specifickými poruchami učení se zřetelem ke vzdělávacímu procesu
Popsat vliv jednotlivých typů NKS a SPU na edukační proces žáka
- Popsat vliv jednotlivých typů NKS a SPU na vývoj osobnosti žáka
- Provést orientační diagnostiku SPU u žáka
- Navrhnout vhodná opatření k úpravě edukačního procesu u žáků s NKS či SPU
- Navrhnout vhodné postupy k reedukaci funkcí podmiňujících SPU
- Spolupracovat v multidisciplinárním týmu při nápravě SPU
Osnova
 • Témata v oblasti NKS
 • 1. Vymezení pojmu komunikace, narušená komunikační schopnost.
 • 2. Orientační analýza narušené komunikační schopnosti – klíčové kategorie ve vzdělávacím procesu
 • 3. Mezioborová spolupráce v podpoře žáka s narušenou komunikační schopností, komunikace s rodičem
 • 4. Dyslalie – charakteristika narušené komunikační schopnosti (etiologie, symptomatologie, principy logopedické intervence); podpora žáka s touto formou NKS ve vzdělávacím procesu
 • 5. Vývojová dysfázie – charakteristika narušené komunikační schopnosti (etiologie, symptomatologie, principy logopedické intervence); podpora žáka s touto fornou NKS ve vzdělávacím procesu
 • 6. Mutismus – charakteristika narušené komunikační schopnosti (etiologie, symptomatologie, principy logopedické intervence); podpora žáka s touto fornou NKS ve vzdělávacím procesu
 • 7. Narušení fluence (koktavost, breptavost) – charakteristika narušené komunikační schopnosti (etiologie, symptomatologie, principy logopedické intervence); podpora žáka s touto fornou NKS ve vzdělávacím procesu
 • 8. Narušení zvuku řeči (rinolalie, palatolalie) – charakteristika narušené komunikační schopnosti (etiologie, symptomatologie, principy logopedické intervence); podpora žáka s touto fornou NKS ve vzdělávacím procesu
 • 9. Příprava pomůcek a podpůrných materiálů pro žáky s narušenou komunikační schopností
 • 10. Alternativní a augmentativní komunikace – využití prvků AAK ve vzdělávacím procesu
 • 11. Možnosti rozvoje komunikační schopnosti ve vzdělávacím procesu
 • 12. Podpora žáka s narušenou komunikační schopností v kolektivu třídy
 • Témata v oblasti SPU
 • 1. Vymezení specifických poruch učení (SPU) a jejich příčin - základní pojmy SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmúzie, dyspinxie)
 • 2. Etiologie specifických poruch učení dle současných teorií
 • 3. Vymezení pojmu LMD, ADHD, ADD a jejich vztahu ke specifickým poruchám učení
 • 4. Diagnostika specifických poruch učení v průběhu povinné školní docházky
 • 5. Charakteristika edukačního procesu u žáků se SPU na základní a střední škole
 • 6. Osobnost žáka se specifickými poruchami učení v průběhu edukačního procesu
 • 7. Formy vzdělávání žáků se SPU s využitím podpůrných opatření
 • 8. Systémový přístup ke vzdělávání žáků se SPU: učitelé, rodina, terapeut, spolužáci, žák sám; škola, reedukační péče, zájmová činnost
 • 9. Principy reedukace SPU v základní škole – Reedukační metody zaměřené na dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspraxii.
 • 10. Reedukace dílčích funkcí podmíňujících vznik SPU – zrakové vnímání, sluchové vnámání, prostorová orientace, hrubá a jemná motorika, pozornost, paměť, řeč.
 • 11. Využití reedukačních postupů v pedagoogické praxi středních škol
 • 12. Kompenzační postupy u specifických poruch učení
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013. 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie : narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 224 s. ISBN 9788024711102. info
  doporučená literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie. Didaktické otázky ke kooperativnímu a autoregulovanému učení. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, Brno, 2016. s. 367-386, 20 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • BENDOVÁ, Petra. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 150 s. ISBN 9788024738536. info
 • POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vydání čvrté. Praha: Portál, 2010. 333 stran. ISBN 9788073678173. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd. Praha: Portál, 2009. 263 s. ISBN 9788073675141. info
Výukové metody
Interaktivní seminář, diskuse, praktické ukázky
Metody hodnocení
Povinností studenta je připravit dvě pomůcky k edukaci žáků se zmíněnými obtížemi - jednu pro každou sledovanou oblast (SPU, NKS). Zadání a termín odevzdání bude specifikován na začátku kurzu vyučujícím.
- Aktivní účast na semináři a alespoň 80 % docházky

Ukončení: Zkouška = písemný test. K úspěšnému absolvování student musí dosáhnout alespoň 75 %. Závěrečný text bude sestaven z otázek zaměřujících se na obě probírané oblasti (SPU, NKS).
Informace učitele
Další doporučená literatura – narušená komunikační schopnost: - Klenková, J. et al. (2013) Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. Brno: MU. - Lechta, V. Koktavost: integrativní přístup. Praha: Portál, 2010. ISBN 9788073676438 - Lechta, V. (2016). Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál. ISBN 9788026211235 - Michalík, J. a kol. (2011) Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál. ISBN 9788073678593 - Mikulajová, M., Rafajdusová, I. (1993) Vývinová dysfázia. Špecificky narušený vývin reči. Bratislava. ISBN 8090044506 - Novosad, L. (2006) Základy speciálního poradenství. Praha: Portál. ISBN 8073671743 - Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-157-7 - Šarounová, J. (2014) Metody alternativní a augmentativní komunikace. Praha: Portál. ISBN 9788026207160 - Valenta M., a kol. (2014). Přehled speciální pedagogiky. Praha:Portál. ISBN 9788026206026 - Vrbová, R. a kol. (2012) Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UPOL. ISBN 978-80-244-3056-0 - Vrbová, R. a kol. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou opory z důvodu narušené komunikační schopnosti. Olomouc: UPOL. ISBN 978-80-244-4648-6. Doporučená literatura – specifické poruchy učení - Jucovičová, D.& Žáčková, H. (2017). Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita : zápory i klady ADHD v dospělosti. Praha: Grada. ISBN 9788027102044. - Žáčková, H. (2007). Máte neklidné, nesoustředěné dítě? : metody práce s dětmi s LMD (ADHD, ADD) především pro učitele a vychovatele. Edited by Drahomíra Jucovičová. Praha: D + H, ISBN 9788090386914. - Matějček, Z. (1988). Dyslexie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. - Jucovičová, D., Žáčková, H. & Sovová, H. (2001). Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol : (použitelné i pro střední školství). Praha: D + H. - Michalová, Z. (2001). Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních :materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií. Havlíčkův Brod: Tobiáš. ISBN 80-7311-000-8. - Jucovičová, D.& Žáčková, H. (2015). Máme dítě s ADHD : rady pro rodiče. Praha: Grada Publishing. ISBN 9788024753478 - Žáčková, H. (2008). Dyslexie. Edited by Drahomíra Jucovičová. Praha: D + H. ISBN 9788090386976. - Pokorná, V. (2010) Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-773-2. - Předcházíme poruchám učení :soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. Edited by Brigitte Sindelarová, Translated by Věra Pokorná (1996). Praha: Portál. ISBN 80-85282-70-4. - Žáčková, H. (2008). Dysortografie. Edited by Drahomíra Jucovičová. Praha: D + H. ISBN 9788090386945. - Blažková, R. (2010). Dyskalkulie II. Poruchy učení v matematice na 2. stupni základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5395-3. - Krejbichová, D. (1994). Náprava dyslexie, dysgrafie a dysortografie ve vyučovacím procesu na nižším stupni : pomocný materiál pro učitele českého jazyka na ZŠ. Plzeň: CDVP. - Michalová, Z. (2003). Specifické poruchy učení a chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN 807290115X. - Specifické poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Edited by Lenka Krejčová, Illustrated by Alice Trojanová. Brno: Edika, 2014. ISBN: 9788026606000. - Žáčková, H. (2009). Dysgrafie. Edited by Drahomíra Jucovičová. Praha: D + H. ISBN: 9788090386990 - Kubická, E. (1994) Metody práce při úpravě poruch učení u dětí druhého ročníku základní školy : metodický návod pro učitele při úpravě specifických poruch učení - dyslexie a dysortografie u dětí ve specializovaných třídách a při individuální nápravě uvedených poruch.Ostrava: Grafie. - Selikowitz, M. (2000). Dyslexie a jiné poruchy učení : co jsou specifické poruchy učení a jak se diagnostikují, o poruchách koordinace a o nemotornosti, sociální a emocionální vývoj dítěte, jak mohou svým dětem pomoci rodiče a jak to bývá v dospělosti. Praha: Grada. ISBN 8071697737. - Pokorná, V. (2010) Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-817-3.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.