SPp605 Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp605/01: Po 12:00–13:50 centrum, Út 16:00–17:50 učebna 55, V. Linhartová, J. Pipeková
Předpoklady
SZZ ze speciální pedagogiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů kompetentní a informovaný přístup k edukaci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami souvisejícími s poruchami chování a emocí, s lehkým mentálním postižením a poruchami autistického spektra v základní a střední škole (v inkluzivním i speciálním systému škol).
Výstupy z učení
• Student je kompetentní a má informovaný přístup k výuce žáků se SVP v souvilosti s poruchami chování a emocí, s lehkým mentálním postižením a poruchami autistického spektra,
• student si na základě poznatků o charakteristikách příslušných postižení/znevýhodnění a jejich kontextu v procesech učení bude osvojovat dovednosti a kompetence pro jejich výuku,
• student bude umět formulovat individuální edukační potřeby těchto žáků a využívat speciálněpedagogické strategie výuky k jejich zvládání ve smyslu podopory a posilování kompetencí žáků a jejich provázení výchovně vzdělávacími procesy.
Osnova
 • Poruchy chování a emocí:
 • 1. Porucha emocí a chování jako dynamický proces. Rozlišení situace dítěte s problémy v chování a dítěte s poruchami emocí a chování.
 • 2. Etiologické souvislosti vývoj tzv. problémového chování. Rizikové a ochranné faktory relevantní pro rozvoj tzv. problémového chování – teorie resilience. Otázky potřeb dětí s poruchami emocí a chování ve vyučovacím procesu/ve škole/v učení. Problematika strategií zvládání (coping).
 • 3. Práce na úrovni systému třídy, školy (školní řád, pravidla třídy, klima třídy, práce s kolektivem). Řízení třídy a chování ve třídě.
 • 4. Práce na úrovni individuální (kroky při zvládnutí záchvatového chování, kontrakt mezi učitelem a dítěte, komunikace ve třídě, komunikace s rodiči.
 • 5. Včasná identifikace rizikového vývoje chování (způsoby zhodnocení chování) a způsoby intervence.
 • Edukace žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra
 • 1. Edukační potřeby žáků s lehkým mentálním postižením a poruchami autistického spektra, terminologická východiska.
 • 2. Osobnostní specifika žáků s lehkým mentálním postižením/ s poruchou autistického spektra ovlivňující edukační proces, specifika poznávacích procesů a variabilita vývojových zvláštností.
 • 3. Didaktické zásady, metody, formy a prostředky v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra.
 • 4. Specifika metodik počátečního čtení a psaní v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra.
 • 5. Strategie učení žáků s lehkým mentálním postižením a poruchou autistického spektra v inkluzivním a segregovaném prostředí základní a střední školy.
Literatura
  povinná literatura
 • Soriano, V., Watkins, A., & Ebersold, S. (2017). Inclusive education for learners with disabilities. Brussels: European Union.
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4. info
 • VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 978-80-262-0693-4. URL info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. ISBN 978-80-210-6311-2. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: Press Muni, 2010. 330 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-5159-1. info
  doporučená literatura
 • VALENTA, Milan, Jan MICHALÍK a Martin LEČBYCH. Mentální postižení. 2., přepracované a aktuali. Praha: Grada, 2018. 387 stran. ISBN 9788027103782. info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila a Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 246 s. ISBN 978-80-210-7689-1. info
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Vydání třetí, přepracov. Praha: Portál, 2016. 493 stran. ISBN 9788026207689. info
 • ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie : speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 222 stran. ISBN 9788024630717. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie pocitů štěstí : současný stav poznání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 131 s. ISBN 9788024744360. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 279 s. ISBN 978-80-210-5930-6. info
Výukové metody
Diskuze, práce s odborným textem – studium, analýza, komparace, seminární práce, porfolio.
Metody hodnocení
Aktivní účast – 10 %, seminární práce – 30 %, portfolio – 10 %, zkouška – 50 %
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SPp605