SV4BP_VVCP Výchova ve volném čase 1 (přednáška)

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům prezenčního bakalářského oboru Sociální pedagogika a volný čas. Předpokladem pro jeho ukončení je splnění zápočtového testu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základními koncepcemi výchovy ve volném čase jak z pohledu historického vývoje tak z hlediska významných představitelů. Studenti si osvojují základní znalosti a dovednosti spojené s organizací volnočasových aktivit a her ve vztahu ke zvolené cílové skupině, z hlediska naplňování definovaných cílů apod.
Na přednášku navazují prakticky zaměřené semináře Výchova ve volném čase 1 a 2 (metodika her a volnočasových aktivit).
Blok předmětů je zakončen soubornou zkouškou z pedagogiky volného času.
Na konci předmětu budou studenti:
Cíle předmětu (learning outcomes): Po absolvování kurzu bude student/ka schopen:
• Popsat koncepce výchovy ve volném čase (z hlediska historického vývoje a z pohledu významných představitelů), vysvětlit jejich specifika (filozofická východiska, principy, metody práce);
• definovat rozdíly a uvést příklady vzdělávání formálního, neformálního a informálního, včetně popisu tvorby kurikula (vzdělávací programy), metod, cílů apod.;
• ovládat základní terminologii (např. cíle, metody, prostředky, animátor, animace, participace, výchova prožitkem, program, dramaturgie apod.);
• navrhnout vícedenní program (kurz, tábor, školu v přírodě apod.) se zaměřením na konkrétní cílovou skupinu, vymezení cílů, návrh her a činností, dramaturgie, organizačního a technického zajištění;
• organizovat volnočasové aktivity a hry s cílem rozvoje konkrétních kognitivních procesů (paměť, myšlení, pozornost, vnímání, představivost) a rozvoje osobnostních vlastností (např. kooperace, tvořivost, vůle apod.) pro konkrétní cílovou skupinu;
• orientovat se v základních právních předpisech a vyhláškách, jejichž znalost je klíčová pro organizaci akcí (bezpečnost práce, vyhláška o zotavovacích akcích, základní občansko- právní vztahy apod.);
• prokáže znalost vybraných (nejméně pěti) primárních zdrojů z oblasti výchovy ve volném čase (Seton, Powell, Foglar, Zapletal apod. – není tím myšlena učebnice z oblasti PVČ)
Mezi klíčové výstupy studentů v semináři řadíme:
• dovednost zpracovat koncept vícedenní plnohodnotné akce s jasně definovaných výchovným posláním, dovednost organizovat činnosti a hry podle daných podmínek a ve vztahu k cílové skupině (student má vlastní kartotéku her a je schopen dle zadání zkoušejícího zvolit adekvátní činnost nebo hru)
Osnova
 • Témata přednášek, okruhy k zápočtu:
 • 1. Úvod do pedagogiky volného času. Poslání současné školy a možnosti výchovy ve volném čase. Komparace edukačních přístupů ve škole a v oblasti volného času. Od idejí, cílů zpět k prostředkům a metodám.
 • 2. Typologie volnočasových aktivit ve vztahu k věku, pohlaví, vzdělání, lokalitě a dalších proměnných. Aktivity ve volném čase, obsahová náplň, klasifikace, význam, metody a formy práce. Předmět, funkce, principy a metody výchovy ve volném čase. Rodina a výchova dětí ve volném čase. Utváření hodnoty volného času v životě dítěte.
 • 3. Co a jak se učíme ve volném čase. Platforma zkušenostně reflektivního učení - teoretické přístupy (D. Shön, Dewey, Kolb, Lewin, Argyrise, aj.), konstruktivismus, sociální teorie učení atd.
 • 4. Osobnost pedagoga (animátora) ve volném čase, styly vedení skupiny, klima ve skupině. Využití pedagogické diagnostiky při výchově ve volném čase.
 • 5. Historické pohledy na výchovu ve volném čase, výchovné koncepce realizované ve volném čase (např. Jezuité, J. J. Pestalozzi, G. Bosco). Výchovný systém E. T. Setona, R. Baden Powella, K. Hahna, A. B. Svojsíka, Jaroslava Foglara (celkové zhodnocení jejich pedagogického přínosu). Analýza výchovných principů, her, pojetí výchovy, hodnot a ideálů ve vztahu k dnešní mládeži. (Analyzujte výchovný systém autorů na základě samostudia (četby) jejich díla. Předpokládá se znalost minimálně pěti děl.)
 • 6. Vznik a význam organizované činnosti ve volném čase (YMCA, YWCA, Sokol, skauting, Liga lesní moudrosti, Česká tábornická unie atd.).
 • 7. Definice her a jejich atributy, výchovný význam her. Proč si (děti) lidé hrají? Teorie hry, jejich členění. Dějiny her, proměna funkcí, motivů, postojů a cílů her v jednotlivých vývojových etapách dějiny pedagogiky.
 • 8. Hra v pedagogických koncepcích některých představitelů (Platón, Aristoteles, Quintiliánus, J. A. Komenský atd.) a využití hry v modelech alternativního vzdělávání.
 • 9. Jak tvořit a obměňovat hry. Hry rozvíjející myšlenkové operace, především divergentní či laterální myšlení. Hry jako prostředek a předpoklad pro tvořivý život. Hra jako cesta k řešení životních problémů.
 • 10. Tzv. hry dlouhodobé (např. celotáborové, celoroční) při práci se stálými kolektivy. Práce s literárními předlohami a jejich přeměna v motivační kostru her. Hra v pojetí globální výchovy, tzv. hry simulační a hry ekologické, výchova k trvale udržitelnému životu, hry jako prostředek k pochopení systémových vztahů v přírodě a na celém světě.
 • 11. Příprava a realizace kurzů, táborů a vícedenních akcí (dramaturgie; práce s cíli - dramaturgický, edukační, příběhový; prostředí; práce s atmosférou, reflexe; aj.) Zajišťování akce v různých oblastech: výchovné, personální, hospodářsko-ekonomické, zdravotní, technické, apod.
 • 12. Právní předpisy, zákony, vyhlášky a normy při práci s dětmi a mládeží a při pořádání rozličných akcí. Bezpečností předpisy, Hygienické směrnice, Lesní zákon atd.
 • 13. K. Hahn a pedagogika zážitku, koncepce prožitkové terapie. Význam zážitku pro výchovu ve volném čase. Emoční prožívání z hlediska ontogeneze, subjektivní a objektivní nebezpečí při výchově zážitkem, zážitková terapie, význam pro primární sociální prevenci.
 • 14. Animace volného času. Pojetí a význam animace. Participace dětí a mládeže na volném čase. Participační přístup vedoucí ke spoluzodpovědnosti dospívajících, uvědomění si vlastních práv a povinností apod. ve vztahu k volnému času a dalším životním hodnotám.
 • 15. Možnosti a limity volného času ve vztahu k prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování. Nebezpečí hráčství (tzv. gamblerské hry), vznik závislosti a sou¬čas¬ný stav v ČR, možná řešení problému. Hra jako významný prostředek omezující dětskou kriminalitu a řešící antisociální problémy mládeže.
 • 16. Netradiční techniky a materiály (LARP - Court of Moravia, drama, arte, šifry, lanové aktivity, využití Hitech technologie...)
Literatura
  povinná literatura
 • PÁVKOVÁ, J. aj. Pedagogika volného času. Praha : Portál, 2002.
 • PŘADKA, M. aj. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Brno : MU, 1998.
 • PŘADKA, M. Kapitoly z dějin sociální pedagogiky. Brno : MU, 1998.
 • HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha : Portál, 2004, 176 s. ISBN 80-7178-927-5.
 • NĚMEC, Jiří. Od prožívání k požitkářství. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 111 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-006-9. info
  doporučená literatura
 • KAPLÁNEK, M. Animace. Studijní text pro přípravu animátorů mládeže. Praha : Portál, 2013. 104 s. ISBN 978-80-262-0565-4.
 • KAPLÁNEK, M. (ed.) Čas volnosti – čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. 1. vyd. Praha : Portál, 2012, 176 s. ISBN 978-80-262-0450-3.
 • VÁŽANSKÝ, M. Volný čas a pedagogiky zážitku. Brno : MU, 1992.
 • ČECH, Tomáš. Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. 216 s. ISBN 978-80-86633-97-8. info
 • NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2003. 119 s. ISBN 80-7315-012-3. info
 • VÁŽANSKÝ, Mojmír a Vladimír SMÉKAL. Základy pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 1995. 176 s. ISBN 80-901737-9-9. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají [Berne, 1992]. Liberec: Dialog, 1992. ISBN 80-85194-51-1. info
 • MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978. info
 • HUIZINGA, Johan. Homo ludens : o původu kultury ve hře : Homo ludens (Orig.). Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1971. 226 s. info
 • Časopis Vychovávateľ. Bratislava : Educatio. ISSN 0139-6919.
 • Časopis Gymnasion. Praha : Prázdninová škola Lipnice. ISSN 1214-603X.
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v klubovně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1996]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry ve městě a na vsi (Variant.) : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1988] : Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi [Zapletal,Ş1998]. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Nové psychohry :společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 223 s. ISBN 80-7178-235-1. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Výpravy za dobrodružstvím. 2. vyd., v nakl. Leprez 1. Praha: Leprez, 1998. 363 s. ISBN 80-86061-16-7. info
 • CHOUR, Jiří, Miloš ZAPLETAL a Jaroslav FOGLAR. Etapové hry. Liberec: Skauting, 1997. 301 s. ISBN 80-85421-18-6. info
 • HERMOCHOVÁ, Soňa. Hry pro život :sociálně psychologické hry pro děti a mládež. 2. vyd. Praha: Portál, 1995. 174 s. ISBN 80-7178-042-1. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Translated by Gabriela Nová. 2. vyd., v Dialogu 1. vyd. Liberec: Dialog, 1992. 193 s. ISBN 80-85194-52-X. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká kniha deskových her. Illustrated by Alena Zapletalová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 178 s. ISBN 8020401881. info
 • BAKALÁŘ, Eduard a Vojtěch KOPSKÝ. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1987]. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Pressfoto, 1987. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Hry v přírodě (Variant.). Vyd. 2. Praha: Olympia, 1987. 629 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 2, Hry v klubovně [Zapletal,Ş1986] : Hry v klubovně (Variant.). Vyd. 1. Praha: Olympia, 1986. 573 s. : i. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Moderní společenské hry : s psychologickou tematikou. Praha: Mladá fronta, 1980. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. Umění odpočívat. 1. vyd. Praha: Práce, 1978. 208 s. info
 • BAKALÁŘ, Eduard. I dospělí si mohou hrát [Bakalář, 1976]. Vyd. 1. Praha: Pressfoto, 1976. 194 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Encyklopedie her : 1000 her v tělocvičně, na hřišti, na louce, ve městě, v terénu, v místnosti [Zapletal, 1973]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1973. 242 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Jak vést letní tábor. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1969. 264 s. : i. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Pokladnice her : 116 nejlepších stolních her z celého světa. Praha: Mladá fronta, 1968. 246 s. info
  neurčeno
 • HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času : trendy pedagogiky volného času. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2011. 239 s. ISBN 9788026200307. info
 • PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-7178-711-6. info
Výukové metody
Přednáška s podněty k samostudiu a individuální přípravě k zápočtové písemce.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška.
Ukončení: zápočet.
Požadavky k ukončení: zápočtový test.
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2364#section-7
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4BP_VVCP