SZ6012 Pedagogická komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Ďulíková (cvičící)
Mgr. Martin Fico (cvičící)
Mgr. Miroslav Jurčík (cvičící)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Bubnová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6012/01: Po 14:00–15:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6012/02: Po 11:00–12:50 učebna 53, M. Fico
SZ6012/03: Út 13:00–14:50 učebna 64, M. Fico
SZ6012/04: Út 15:00–16:50 učebna 64, M. Fico
SZ6012/05: St 9:00–10:50 učebna 10, M. Fico
SZ6012/06: Út 12:00–13:50 učebna 39, M. Jurčík
SZ6012/07: Út 14:00–15:50 učebna 41, M. Jurčík
SZ6012/08: St 15:00–16:50 učebna 51, M. Jurčík
SZ6012/09: St 17:00–18:50 učebna 24, M. Jurčík
SZ6012/10: Po 12:00–13:50 učebna 51, J. Bradová
SZ6012/11: Po 14:00–15:50 učebna 58, J. Bradová
SZ6012/12: Út 13:00–14:50 učebna 51, J. Bradová
SZ6012/13: Po 10:00–11:50 učebna 56, L. Škarková
SZ6012/14: Po 12:00–13:50 učebna 54, L. Škarková
SZ6012/15: Po 12:00–13:50 učebna 64, A. Bendová
SZ6012/16: Po 14:00–15:50 učebna 64, A. Bendová
SZ6012/17: Po 16:00–17:50 učebna 64, A. Bendová
SZ6012/18: Po 8:00–9:50 učebna 2, J. Navrátilová
SZ6012/19: Po 10:00–11:50 učebna 64, J. Navrátilová
SZ6012/20: Po 13:00–14:50 učebna 27, J. Navrátilová
SZ6012/21: Út 12:00–13:50 učebna 57, J. Navrátilová
SZ6012/22: Út 13:00–14:50 učebna 53, L. Ďulíková
SZ6012/23: Čt 11:00–12:50 učebna 52, R. Pospíšil
SZ6012/24: Čt 16:00–17:50 učebna 41, L. Škarková
SZ6012/25: St 10:00–11:50 učebna 27, J. Bradová
SZ6012/26: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Škarková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
(a) seznámit studenta se specifiky pedagogické komunikace a umožnit mu orientaci v pojmosloví. K tomu budou vyučujícími využívány různé výukové metody a formy, které umožní studentům pozorovat a vyhodnocovat odlišnost pedagogické komunikace při využívání těchto metod a forem výuky;
(b) rozvíjet studentovu dovednost reflektovat konkrétní pedagogické situace ve vztahu k vlastnostem pedagogické komunikace i ve vztahu k jednotlivým aktérům pedagogické komunikace (učitel, asistent pedagoga, žák, rodič žáka).;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu:
• student diskutuje o vybraných otázkách pedagogické komunikace. Při argumentaci využívá poznatky získané studiem odborné povinné literatury,
• student zhodnotí svou dosavadní pedagogickou komunikaci, pojmenuje její silné stránky, identifikuje možnosti, jak ji zlepšovat;
• student poskytne spolužákovi funkční zpětnou vazbu na komunikační dovednosti a prokáže tak osvojení si této dovednosti na potřebné úrovni a současně také porozumění pedagogické komunikaci v konkrétní pedagogické situaci.;
• student popíše a analyzuje výukovou či výchovnou situaci (je využíváno mimo jiné virtuálních hospitací z webu rvp.cz ) z hlediska pedagogické komunikace, využívá při tom odbornou terminologii. Navrhne alteraci výukové či výchovné situace, která koresponduje s pravidly efektivní pedagogické komunikace.;
Osnova
 • Výuka proběhne ve 3 oblastech: a) komunikace výuková (verbální a neverbální komunikace, pedagogická komunikace a interakce, prezentační dovednosti, zpětná vazba a otázky ve výuce) b) pedagogická komunikace v obtížných výchovných situacích (emocionální stránka pedagogické komunikace, akceptace, empatie, pozitivita, expresivita a humor, využití prostoru v pedagogické komunikaci, nenásilná komunikace, metoda poradních kruhů/way of Council) c) efektivní komunikace učitelů a rodičů (učitel – žák – rodič, techniky vedení rozhovoru, aktivní naslouchání).
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. URL info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
  neurčeno
 • ZIMMERMAN, Jack M. a Virginia COYLE. Cesta poradního kruhu: umění otevřené komunikace. V Praze: DharmaGaia, 2016. Nová éra. ISBN 978-80-7436-061-9.
 • Svoboda, J., & Jochmannová, L. (2015). Krizové situace výchovy a výuky. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton.
 • Vybrané studie z časopisu Komenský: http://www.ped.muni.cz/komensky/predesle-rocniky
 • MEŠKOVÁ, Marta. Motivace žáků efektivní komunikací. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 135 s. ISBN 9788026201984. info
 • PALENČÁROVÁ, Jana a Karel ŠEBESTA. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 102 s. ISBN 8073671018. info
 • CAZDEN, Courtney B. Classroom discourse : the language of teaching and learning. 2nd ed. Portsmouth: Heinemann, 2001. vi, 208. ISBN 0325003785. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 8071784060. info
Výukové metody
trénink pedagogické komunikace, výuková prezentace, sebereflexe, skupinová práce, skupinová diskuse, metoda komunikace v kruhu - Way of Council/poradní kruhy.
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu:;
- max. 2 neúčasti (1 omluvená od lékaře);
- individuální vystoupení studenta (trénink pedagogické komunikace) zaznamenané formou videonahrávky (nahrávka výkladu), jímž prokáže osvojení pravidel efektivní pedagogické komunikace, student poskytuje a přijímá písemnou zpětnou vazbu k realizovanému výkladu;
- student vypracuje písemnou sebereflexi (v rozsahu 1–2 strany, 5000 znaků), kde se zaměří na zvládnuté komunikační dovednosti v uplynulém semestru. Student zapracuje do sebereflexe i získané zpětné vazby. Student vypracovává dílčí úkoly k vybraným tématům dle zadání vyučujícího (četba, skupinová práce). -student poskytuje zpětnou vazbu (vrstevnickou zpětnou vazbu) spolužákům.
Informace učitele
Aktuální informace k výstupům ze semináře naleznete v učebních materiálech v isu. Pro předmět je zásadní interaktivní osnova. Výuka je organizována jako trénink komunikačních dovedností, který se střídá se studiem literatury a samostudiem nebo skupinovou prací. V rámci pedagogické komunikace v tématu: komunikace ve výchovných situacích bude zařazena metodická práce se sadou karet BEZRÁKOSKY, která pomáhá k řízení kázně ve školní třídě a rozvíjí komunikativní kompetence studentů učitelství. Vypracované úkoly se odevzdávají v daných termínech v isu. Pokud proběhne on-line výuka první informační lekce může být dle potřeb studentů nahrávána a umístěna do studijních materiálů konkrétní seminární skupiny, studenti budou na výuce o tomto kroku informováni. Seminář navštěvují i učitelé z praxe (základní školy), kteří sdílí své zkušenosti v tematicky zaměřených workshopech. Hodnocení probíhá během skupinových setkání - kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6012