SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Létalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Šimková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6026/01: So 30. 9. 8:00–11:50 učebna 35, So 9. 12. 8:00–11:50 učebna 35, J. Létalová, J. Lukas
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6626 Introduction to Education and Psychology )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží studentům k:
 • základní orientaci při vstupu do rozsáhlé problematiky učitelské a asistentské profese.

 • Studenti porozumí základnímu obsahu a terminologii pedagogiky a psychologie tak, aby ji mohli používat nejen v navazujících předmětech, ale především při soustavné kultivaci svého profesního smýšlení.


  Cílem předmětu je:
 • seznámit studenty se základními pojmy a teoriemi pedagogiky, obecné psychologie a psychologie osobnosti a jejich vývojem,
 • ukázat vztahy pedagogiky a psychologie k ostatním společenskovědním oborům,
 • naznačit možnosti využívaní pedagogických a psychologických poznatků v práci učitelů a asistentů pedagoga.

 • Absolvování tohoto kurzu je předpokladem ke studiu dalších pedagogických a psychologických disciplín. Ve dvouhodinových přednáškách se budou střídat přednášející z katedry pedagogiky a psychologie.

  Výstupy z učení
  Na konci kurzu bude student schopen:
 • rozumět základnímu obsahu a terminologií pedagogiky a psychologie,
 • číst běžné pedagogické a psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět,
 • odlišit poznatky akademické pedagogiky a psychologie od běžných lidových pedagogických a psychologických poznatků.
 • Osnova
  • Hlavní témata:
  • 1. Pedagogika jako vědní obor. Determinanty výchovy a vzdělávání. Základní kategorie a pojmy.
  • 2. Předmět psychologie a jeho vývoj. Podmíněnost psychiky. Vědomí, čití a vnímání.
  • 3. Proces výchovy a vzdělávání. Vybrané modely výchovy a vzdělávání.
  • 4. Pozornost, paměť, představivost. Myšlení, řešení problémů.
  • 5. Pedagogické profese a jejich podstata. Reflexe a sebereflexe pedagoga. Profesní portfolio.
  • 6. Myšlení a řeč. Inteligence, schopnosti. Tvořivost.
  • 7. Žák ve škole. Charakteristika žáků (gender, sociální status,..).
  • 8. Učení. Výsledky učení, druhy učení. Emoce.
  • 9. Národní kurikulum a vzdělávací standardy. Škola jako instituce, organizace, pospolitost.
  • 10. Osobnost – pojem, vymezení, struktura a dynamika. Motivace, potřeby.
  • 11. Školský systém v České republice. Výsledky a efekty vzdělávání.
  • 12. Stres, stresory, syndrom vyhoření, psychohygiena. Vůle a volní procesy, rozhodování.
  • Doplňující informace:
  • Průřezová témata
  • 1. Edukační aspekty inkluze, diverzita (inkluze) z pohledu pedagogiky a psychologie.
  • 2. Jak využívat poznatků z pedagogiky a psychologie.
  • 3. Profesní portfolio pedagoga – charakteristika.
  Literatura
   povinná literatura
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 467 s. ISBN 9788024618326. 2010. info
  • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 2009. info
  • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia. 472 s. ISBN 9788020014993. 2004. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. 356 stran. ISBN 9788024608419. 2004. info
  • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál. 481 s. ISBN 80-7178-631-4. 2002. info
  • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. 1995. info
   doporučená literatura
  • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vydání čtvrté, v Portál. Praha: Portál. 797 stran. ISBN 9788073676865. 2010. info
  • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 5. aktualiz. vyd. Praha: Portál. 322 s. ISBN 978-80-7367-416-8. 2008. info
  • BLACK-HAWKINS, Kristine, Lani FLORIAN a Martyn ROUSE. Achievement and inclusion in schools. First published. London: Routledge. vii, 161. ISBN 9780415391986. 2007. info
  • ATKINSON, Rita L. Hilgard's introduction to psychology. Edited by Carolyn D. Smith. 13th ed. Fort Worth: Harcourt College. xxiii, 768. ISBN 015508044X. 2000. info
  • PAŘÍZEK, Vlastimil. Základy obecné pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze. 76 s. 1996. info
  Výukové metody
  přednáška
  Metody hodnocení
 • písemný test (k absolvování předmětu je třeba 70 % správných odpovědí)
 • Povinná účast na výukových blocích, vypracování portfoliového úkolu (témata: 1. Jak si představuji dobrého učitele", včetně vrstevnického hodnocení práce spolužáka; 2. Kritické zhodnocení odborného a populární textu)
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6026