SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Schulzová (pomocník)
Mgr. Gabriela Šimková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6035/01: Pá 8. 3. 16:00–19:50 učebna 35, D. Veselá
SZ6035/02: So 24. 2. 9:00–11:50 učebna 38, D. Veselá
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6635 Basics of Edu. Assessment )
Předmět navazuje na předmět SZ6031 Výzkum v pedagogické praxi, předpokládá se splnění tohoto předmětu. Současně předpokládá splnění některé praxe studenta (SZ6085, SZ6086, individuální, oborové), neboť portfoliový úkol je vázán na praxi. Absolvování výukových bloků je povinné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Záměrem předmětu je vybavit studenty základními teoretickými poznatky z oboru pedagogické diagnostiky a získat zkušenosti s jejich aplikací v praxi při konkrétní diagnostické činnosti. Předmět směřuje k tomu, aby student chápal smysl diagnostické činnosti učitele a spolupráce s odborníky při zjišťování schopností, znalostí, dovedností, potřeb a zvláštností žáka.
Cílem je studenty učit:
• používat základní diagnostické metody, (zejména pozorování, rozhovor a obsahovou analýzu prací žáků) a získávat tak data dostupná ve škole pro rozhodování a změny ve výuce a udržování či rozvíjení úspěšné výuky (evidence based instruction);
• na základě dat pak rozhodovat o diferenciaci a individualizaci ve výuce, podpoře specialistou, evaluaci efektivity vlastní praxe;
• komunikovat výsledky kolegům, žákům, rodičům a specialistům.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student:
• aplikuje základní pojmy pedagogické diagnostiky při popisu vlastní diagnostické činnosti v praxi a postupuje dle fází diagnostické činnosti;
• formuluje cíl diagnostické činnosti a vůči němu zvolí vhodnou metodu a vhodný screeningový diagnostický nástroj;
• užívá v praxi při diagnostické činnosti zejména metodu pozorování, rozhovoru a obsahové analýzy prací žáka;
• reflektuje svoji zkušenost s diagnostickou činností v praxi a svoje znalosti z oboru pedagogické diagnostiky;
• vytvoří jednoduchý plán pedagogické podpory (PLPP) podle platných legislativních požadavků;
• zná základní legislativu související s diagnostickou rolí asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu.
Osnova
 • Seminář č. 1
 • Základní pojmy pedagogické diagnostiky: diagnostika, typy diagnostiky, diagnóza, semiformální diagnóza ve škole. Využití pedagogické diagnostiky v různých školních kontextech a její cíle. Diagnostická role pedagogického pracovníka a spolupráce se školním poradenským zařízením. Požadavky na ukončení předmětu.
 • Seminář č. 2
 • Diagnostický postup (diagnostická rozvaha, diagnostická hypotéza, sběr dat, vyhodnocení a interpretace, diagnostická opatření, komunikace diagnózy a diagnostická prognóza. Strategie a postupy pedagogické diagnostiky. Etika v diagnostickém procesu, etika práce s výsledky. Systém poradenství ve školství. Platná legislativa: školský zákon a vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění, podpůrná opatření a plán pedagogické podpory.
 • Seminář č. 3
 • Pozorování ve výuce a ve školních situacích: typy pozorování a jejich využití; pozorovací systémy, archy, chyby při pozorování. Příklady pozorovacích systémů.
 • Diagnostický rozhovor: typy, způsoby vedení rozhovoru, kontextuální rámec (podmínky, způsob záznamu). Vedení rozhovoru s rodiči, žáky. Otázky diagnostického rozhovoru.
 • Dynamická diagnostika: její východiska, metody a využití ve školním prostředí. Anamnéza: typy a jejich využití ve školní praxi.
 • Seminář č. 4
 • Portfolio jako diagnostický nástroj. Zkušenosti s portfoliem v zahraničí. Analýza učebních produktů: strukturované (pojmové mapy, skici, diagramy, tabulky, plány), kreativní (plakát, obraz, malba, texty). Analýza produktů činnosti – tematické kresby, sešity, slohové práce apod.
 • Sebereflexe diagnostické činnosti realizované v praxi a peer-assessment diagnostické činnosti spolužáka. Autonomní hodnocení testu.
Literatura
  povinná literatura
 • AERA, APA, NCME. (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování (APA).
 • KRATOCHVÍLOVÁ, JANA. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků. Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD.
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
 • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program : [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 9788073673260. info
  doporučená literatura
 • GAVORA, Peter. (1999). Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava: Práca.
 • KASÁČOVÁ, Bronislava a Mariana CABANOVÁ et al. (2013). Pedagogická diagnostika v teórii a aplikáciách. Banská Bystrica: Belianum.
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. Vydání 1. Praha: Grada, 2007. 402 stran. ISBN 9788024717340. info
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Vyd. 2., upr. Jinočany: H & H, 1993. 121 s. ISBN 8085467062. info
  neurčeno
 • Tomlinson, A. (2013). Assessment and Student Success in a Differentiated Classroom. Alexandria: ASCD.
 • Katz. J. (2013). Resource Teachers: a Changing Role in the Three-Block Model of Universal Design for Learning. WInnipeg: PORTAGE and MAIN PRESS.
 • KUBISZYN, Tom. Educational testing and measurement : classroom application and practice. Edited by Gary D. Borich. 9th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. xv, 495. ISBN 9780470522813. info
 • MÁLKOVÁ, Gabriela. Zprostředkované učení : jak učit žáky myslet a učit se. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 116 s. ISBN 9788073675851. info
Výukové metody
přednáška (povinná účast).
Metody hodnocení
1) Portfoliový úkol: diagnostická činnost žáka/klienta v praxi a její písemné zpracování s plánem pedagogické podpory.
2) Peer-assessment portfoliového úkolu.
Znalostní test
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/ped/jaro2021/SZ6035/index.qwarp
E-learningová studijní opora ve studijních materiálech k předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/ped/jaro2021/SZ6035/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6035