SZ6038 Pedagogická komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Ďulíková (cvičící)
Mgr. Miroslav Jurčík (cvičící)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Bubnová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6038/Kombi01: So 6. 4. 9:00–11:50 učebna 24, Pá 17. 5. 14:00–16:50 učebna 24, L. Ďulíková
SZ6038/Kombi02: So 6. 4. 9:00–11:50 učebna 10, Pá 17. 5. 14:00–16:50 učebna 35, L. Škarková
SZ6038/Kombi03: So 6. 4. 9:00–11:50 učebna 35, Pá 17. 5. 17:00–19:50 učebna 35, M. Jurčík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
(a) seznámit studenta (prostřednictvím témat viz osnova) se specifiky pedagogické komunikace. K tomu budou vyučujícími využívány různé výukové metody a formy, které umožní studentům pozorovat a vyhodnocovat odlišnost pedagogické komunikace při využívání těchto metod a forem výuky;
(b) rozvíjet studentovu dovednost reflektovat konkrétní pedagogické situace ve vztahu k vlastnostem pedagogické komunikace i ve vztahu k jednotlivým aktérům pedagogické komunikace (učitel, asistent pedagoga, žák, rodič žáka).;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu: • student diskutuje o vybraných otázkách pedagogické komunikace. Při argumentaci využívá poznatky získané studiem odborné povinné literatury, • student zhodnotí svou dosavadní pedagogickou komunikaci, pojmenuje její silné stránky, identifikuje možnosti, jak ji zlepšovat; • student poskytne spolužákovi funkční zpětnou vazbu na komunikační dovednosti a prokáže tak osvojení si této dovednosti na potřebné úrovni a současně také porozumění pedagogické komunikaci v konkrétní pedagogické situaci.; • student popíše a analyzuje výukovou či výchovnou situaci (je využíváno mimo jiné virtuálních hospitací z webu rvp.cz ) z hlediska pedagogické komunikace, využívá při tom odbornou terminologii. Navrhne alteraci výukové či výchovné situace, která koresponduje s pravidly efektivní pedagogické komunikace.;
Osnova
 • Výuka proběhne ve 3 oblastech: a) komunikace výuková (verbální a neverbální komunikace, pedagogická komunikace a interakce, prezentační dovednosti, zpětná vazba a otázky ve výuce) b) pedagogická komunikace v obtížných výchovných situacích (emocionální stránka pedagogické komunikace, akceptace, empatie, pozitivita, expresivita a humor, využití prostoru v pedagogické komunikaci, nenásilná komunikace, komunikace s využitím metody poradních kruhů) c) efektivní komunikace učitelů a rodičů (učitel – žák – rodič, techniky vedení rozhovoru, aktivní naslouchání).
Literatura
  neurčeno
 • Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2013). Vizuální akty ve výukové komunikaci. Pedagogická orientace, 23(1), 48–71.
 • Vybrané studie z časopisu Komenský: http://www.ped.muni.cz/komensky/predesle-rocniky
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015. 2015. Čítárna Munispace info
 • PALENČÁROVÁ, Jana a Karel ŠEBESTA. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Vyd. 1. Praha: Portál. 102 s. ISBN 8073671018. 2006. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada. 171 stran. ISBN 8024707381. 2005. URL info
 • CAZDEN, Courtney B. Classroom discourse : the language of teaching and learning. 2nd ed. Portsmouth: Heinemann. vi, 208. ISBN 0325003785. 2001. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha: Portál. 289 s. ISBN 8071784060. 2000. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. 210 stran. ISBN 8021010703. 1995. info
Výukové metody
Prezentace, zpětná vazba, sebereflexe, diskuse.
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu:;
- je požadavkem pořízení video záznamu vlastního výstupu (trénování monologické formy pedagogické komunikace - výklad) Videovýklad i zpětná vazba se odevzdává do informačního systému k předem stanovenému datu. Informace jsou umístěny v interaktivní osnově. -je požadavkem vypracování písemné zpětné vazby na videovýklad v rámci dané skupiny studentů a zapracování získané zpětné vazby do písemné sebereflexe. Písemná sebereflexe (v rozsahu 1–2 strany, 5000 znaků) se odevzdávám do odevzdávárny v informačním systému. Ukončení semináře probíhá při skupinovém zhodnocení - kolokvium. Na termín kolokvia se studenti přihlašují v informačním systému. Ke kolokviu se přihlašuje student/ka, který odevzdal videovýklad, poskytl zpětnou vazbu a odevzdal sebereflexi.
Informace učitele
Studenti plní průběžné úkoly v semestru, které se týkají především četby odborných textů, nebo práce s videonahrávkami, které analyzují ve vztahu k pedagogické komunikaci. Výuka může probíhat i formou on-line seminářů buď na ZOOMu nebo v MS Teams, studenti jsou o formách a využití on-line platformy informováni s předstihem e-mailem. Součástí výstupu je vytvoření vlastního videovýkladu dle zadání vyučující/ho. Vybrané texty k předmětu jsou uloženy v učebních materiálech předmětu v isu, v interaktivní osnově, která je závazným informačním dokumentem semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZ6038