SZ6038 Pedagogická komunikace

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Lucie Honzírková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Hošťálková (cvičící)
Mgr. Jirina Karasova (cvičící)
Mgr. Hana Koblihová (cvičící)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6038/01: Pá 23. 10. 16:00–18:50 učebna 37, Pá 13. 11. 16:00–18:50 učebna 37, J. Karasova, E. Trnová
SZ6038/02: So 24. 10. 10:00–12:50 učebna 37, So 21. 11. 10:00–12:50 učebna 37, J. Karasova, E. Trnová
SZ6038/03: So 24. 10. 13:00–15:50 učebna 24, So 21. 11. 13:00–15:50 učebna 24, J. Karasova, E. Trnová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
(a) seznámit studenta (prostřednictvím témat 1 až 10) se specifiky pedagogické komunikace. K tomu budou vyučujícími využívány různé výukové metody a formy, které umožní studentům pozorovat a vyhodnocovat odlišnost pedagogické komunikace při využívání těchto metod a forem výuky;
(b) rozvíjet studentovu dovednost reflektovat konkrétní pedagogické situace ve vztahu k vlastnostem pedagogické komunikace i ve vztahu k jednotlivým aktérům pedagogické komunikace (učitel, asistent pedagoga, žák, rodič žáka).;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu:
• student diskutuje o vybraných otázkách pedagogické komunikace. Při argumentaci využívá poznatky získané studiem odborné literatury (viz témata 1–10).
• student zhodnotí svou dosavadní pedagogickou komunikaci, pojmenuje její silné stránky, identifikuje možnosti, jak ji zlepšovat.;
• studenti si vzájemně poskytují zpětnou vazbu a prokáží tak osvojení této dovednosti na potřebné úrovni a současně také porozumění pedagogické komunikaci v konkrétním pedagogické situaci.;
• student popíše a analyzuje výukovou či výchovnou situaci (je využíváno mimo jiné virtuálních hospitací z webu rvp.cz ) z hlediska pedagogické komunikace, využívá při tom odbornou terminologii. Navrhne alteraci výukové či výchovné situace, která koresponduje s pravidly efektivní pedagogické komunikace.;
Osnova
 • Výuka proběhne ve 3 oblastech: a) komunikace výuková b) pedagogická komunikace v obtížných výchovných situacích, c) efektivní komunikace učitelů a rodičů. a)verbální a neverbální komunikace, pedagogická komunikace a interakce, prezentační dovednosti, zpětná vazba a otázky ve výuce. • b)Emocionální stránka pedagogické komunikace (akceptace, empatie, pozitivita, expresivita a humor), využití prostoru v pedagogické komunikaci, nenásilná komunikace. • c)Efektivní komunikace s rodiči žáků: učitel – žák – rodič, techniky vedení rozhovoru, aktivní naslouchání.
Literatura
  povinná literatura
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
  doporučená literatura
 • CAZDEN, Courtney B. Classroom discourse : the language of teaching and learning. 2nd ed. Portsmouth: Heinemann, 2001. vi, 208. ISBN 0325003785. info
  neurčeno
 • Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2013). Vizuální akty ve výukové komunikaci. Pedagogická orientace, 23(1), 48–71.
 • Vybrané studie z časopisu Komenský: http://www.ped.muni.cz/komensky/predesle-rocniky
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 s. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015. Čítárna Munispace info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • MEŠKOVÁ, Marta. Motivace žáků efektivní komunikací. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 135 s. ISBN 9788026201984. info
 • PALENČÁROVÁ, Jana a Karel ŠEBESTA. Aktivní naslouchání při vyučování : rozvíjení komunikačních dovedností na 1. stupni ZŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 102 s. ISBN 8073671018. info
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 8071784060. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
Výukové metody
Prezentace, zpětná vazba, sebereflexe, diskuse, skupinová práce.
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu:;
- je požadavkem pořízení video záznamu vlastního výstupu a vypracování písemné reflexe nebo sebereflexe (v rozsahu 1–2 strany, 5000 znaků). Vzájemná zpětná vazba (peer feedback) k tomuto úkolu bude studentovi poskytnuta prostřednictvím hodnoticího bloku v IS MUNI. Součástí ukončení předmětu je vypracování dílčích úkolů k vybraným tématům. Vypracované úkoly se odevzdávají v odevzdávárně v isu.
Informace učitele
Studenti plní průběžné úkoly v semestru, které se týkají především četby odborných textů, nebo práce s videonahrávkami, které analyzují ve vztahu k pedagogické komunikaci. Vybrané texty k předmětu jsou uloženy v učebních materiálech předmětu v isu. Veškeré úkoly a výstupy z předmětu jsou sumarizovány ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SZ6038