SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Šimková (cvičící)
Lucie Alexová (pomocník)
Mgr. Bc. Dagmar Husárová (pomocník)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Oksana Yuriyivna Stupak, Ph.D., DrSc. (náhr. zkoušející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 7. 10. 9:00–10:50 učebna 1, So 14. 10. 12:00–13:50 učebna 1, So 11. 11. 9:00–10:50 učebna 35, So 9. 12. 12:00–13:50 učebna 35
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6652 Educational and Psychological Assessment in Teaching Practice )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je umožnit budoucím učitelům zažít vybrané metody pedagogicko-psychologické diagnostiky na sobě samých a v konkrétních školních aplikacích. Cílem je, aby uměli pracovat s informacemi, které se nabízí v průběhu výuky a ve škole a také uměli získat další údaje, které jsou relevantní pro pochopení individuálních výukových specifik konkrétních žáků, screening běžných problémů i práci se školní třídou jako skupinou. Jedná se o navazující kurz, kterému předchází úžeji koncipovaný kurz v bakalářském studiu. Studenti se učí pracovat s daty dostupnými ve škole validním a reliabilním způsobem pro rozhodování a změny ve výuce a udržování či rozvíjení úspěšné výuky (evidence bassed instruction). Učí se identifikovat indikátory případných problémů, využít dostupná data či dosbírat potřebná s tím, že se učí zvolit si vhodný nástroj, vyhodnotit data a interpretovat je navrhnout opatření, evaluovat je. Na základě dat se učí rozhodovat o diferenciaci a individualizaci ve výuce, podpoře specialistou, evaluaci efektivity vlastní praxe. Učí se komunikovat výsledky kolegům, žákům, rodičům a specialistům.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student:
- vysvětlí základní přístupy diagnostikování žáka ve třídě (či skupině) a na škole.
- dokáže interpretovat výsledky psychologického či speciálně pedagogického vyšetření a evaluovat navazující intervenci ve škole.
- formuluje cíl komplexnějšího diagnostického postupu, zvolí vhodné diagnostické nástroje a zdroje informací.
- zkonstruuje didaktický test či rozsáhlejší dotazník.
- získaná data analyzuje základními technikami, interpretuje výsledky, prezentuje je ústně a písemně srozumitelným způsobem kolegům, žákům a rodičům a navrhuje implementaci a opatření na individuální úrovni.
Osnova
 • Blok 1 (vyučuje psycholog)
 • Využití diagnostiky v různých pracovních kontextech učitele a její cíle. Systém poradenství ve školství. Spolupráce s odborníky při diagnostikování žáků a hledání vhodných opatření na podporu jejich učení a rozvoje. Etika v diagnostickém procesu, etika práce s výsledky. Autodiagnostika v práci učitele.
 • Zadání portfoliového úkolu, požadavků na ukončení předmětu. Příklad inspirativní praxe a práce s ním: analýza procesu, spolupráce, výsledku a opatření. Práce s výsledky a jejich komunikace (individuální specifičnost).
 • Blok 2 (vyučuje pedagog)
 • Diagnostika výsledků žáků. Přístupy k diagnostikování obtíží žáků v učení. Formativní hodnocení a hodnocení pro učení (assessment for/as learning). Žákovské prekoncepty a miskoncepty (concept cartoons, pojmové mapy).
 • Diagnostikování obtíží žáků prakticky. Příprava ústní zkoušky.
 • Blok 3(vyučuje pedagog)
 • Diagnostika výsledků žáků. Školní didaktické testy (tvorba, operační struktura úlohy v návaznosti na cíle, ukázky dobrých a horších položek, výsledky a klasifikace). Využití testů pro formativní hodnocení. Strategie pro ústní a písemné zkoušení.
 • Tvorba didaktického testu, nebo ústní zkoušky a kritérií hodnocení.
 • Blok 4
 • Diagnostika chování žáků, diagnostika problémového chování: pozorování, diagnostika interakce, sebeposouzení žáky. Individuální výchovný plán. Role učitele jako kontaktní osoby v případě potíží s chováním, spolupráce se školním poradenským pracovištěm a dalšími specialisty (psycholog, psychoterapeut, středisko výchovné péče atd.) a práce s doporučením specialistů. Spolupráce s rodiči. Podpora žáků ve třídě. Předcházení problémům, intervence a prevence.
 • Práce s diagnostickými metodami (pozorování, rozhovor, analýza produktů činnosti, projektivní metody), a nástroji a tvorba individuálního výchovného plánu.
Literatura
  povinná literatura
 • Standardy pro pedagogické a psychologické testování. 1. české vyd. Praha: Testcentrum, 2001. 192 s. ISBN 8086471071. info
 • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • Gavora, P. (1999). Akí su moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Práca: Bratislava.
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 8085931680. info
 • KUBISZYN, Tom. Educational testing and measurement : classroom application and practice. Edited by Gary D. Borich. 9th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. xv, 495. ISBN 9780470522813. info
  neurčeno
 • BROOKHART, Susan M. a Anthony J. NITKO. Educational assessment of students. Eighth edition. NY: Pearson, 2019. xiv, 535. ISBN 9780134807072. info
 • NITKO, Anthony J. a Susan M. BROOKHART. Educational assessment of students. Sixth edition. Harlow: Pearson, 2014. ii, 482. ISBN 9781292041025. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinová diskuse, domácí příprava, četba
Metody hodnocení
Kritéria pro udělení zápočtu: splnění portfoliového úkolu: realizace diagnostické činnosti v praxi. Splnění dílčích úkolů zdávaných v semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6052