SZ6095 Učitelská praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Oldřiška Buchanan, B.A. (pomocník)
Mgr. Julie Grombířová (pomocník)
Dana Jakubjanská, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6650 Teaching Practice 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 120 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb. V této praxi je kladen důraz na pedagogicko-psychologický aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru v rámci vedlejšího studijního plánu (MINOR). Celkem jde o 60 hodin, z toho 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin na přípravu vlastní výuky a pomoc při práci s provázejícím učitelem (např. oprava písemek, vytváření pomůcek apod.).
Výstupy z učení
Po absolvování učitelské praxe student dokáže: - plánovat, realizovat a evaluovat vlastní výuku v odpovídající úrovni standardu profesních kvalit; - pojmenovat silné a slabé stránky svého profesního výkonu, navrhnout osobní rozvojové cíle, způsob jejich dosažení a realizuje je ve stanoveném čase; - má přehled o všech každodenních činnostech učitele (výukových i nevýukových).
Osnova
 • • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či provázejícím učitelem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.); • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu; • náslechy ve výuce provázejících učitelů (dle možností školy); • vlastní výuka – 8 hodin; • tandemová výuka – 8 hodin.
Literatura
  povinná literatura
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004, 380 s. ISBN 807178978X. info
  doporučená literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008, 155 stran. ISBN 9788073674342. info
 • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, 76 s. ISBN 9788072903252. info
 • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995, viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995, 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
• aktivní práce pod vedením provázejícího učitele; • individuální konzultace.
Metody hodnocení
• hodnocení studenta učitelství vypracované provázejícím učitelem; • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje.
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána. Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/
Další komentáře
MINOR KOMBINOVANÝ.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.