SZ6099 Učitelská praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/10. 120 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Viola Daňhelová (pomocník)
Mgr. Martin Fico (pomocník)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Mgr. Julie Grombířová (pomocník)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6099/01: Pá 22. 9. 12:00–13:50 učebna 35, D. Foltová, P. Svojanovský
SZ6099/02: Po 18. 9. 12:00–13:50 učebna 50, J. Nehyba, P. Svojanovský
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6640 Teaching Practice 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 80 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb. V této praxi je kladen důraz na pedagogicko-psychologický aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Předmět je úzce provázaný se Seminářem k učitelské praxi, kde student reflektuje svoji pedagogickou praxi v malé skupině studentů. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru. Celkem jde o 120 hodin, z toho 80 hodin přímo ve škole a 40 hodin na přípravu vlastní výuky a pomoc při práci s provázejícím učitelem (např. oprava písemek, vytváření pomůcek apod.).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • má reálnou představu o tom, co obnáší plánování, realizace a reflexe vlastní výuky • má přehled o všech každodenních činnostech učitele (výukových i nevýukových); • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
  • • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či cvičným učitelem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.); • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu – čas na vypracování těchto úkolů je vyhrazen v rámci předmětu Semináře k učitelské praxi, se kterým je praxe ve škole přímo provázána • náslechy ve výuce cvičných učitelů (dle možností školy); • vlastní výuka – 16 hodin; • výuka v tandemu – 16 hodin.
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008. 155 stran. ISBN 9788073674342. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995. viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
• aktivní práce pod vedením cvičného učitele; • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství; • individuální konzultace.
Metody hodnocení
• hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem; • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje.
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána. Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/rozcestnik-praxe-nmgr/
Další komentáře
Studijní materiály
MAJOR PREZENČNÍ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6099