Sop010 Sociální pedagogika v teorii a praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Sop010/01: Út 8:00–10:50 učebna 32, L. Gulová, M. Kurowski, F. Trapl
Předpoklady
Náplní předmětu Sociální pedagogika v teorii a praxi je seznámení se základními sociálně-pedagogickými kategoriemi a paradigmaty. Významnou součástí výuky předmětu je práce s motivací studentů/tek ke studiu sociální pedagogiky a konfrontace osobních představ studentů o sociální pedagogice s posláním oboru. Významnou součástí výuky je také uvědomění si determinace vlastním prostředím ve vztahu k vlastním hodnotám. Studenti/tky dále získají přehled o odborných zdrojích v kontextu VŠ studia. Ve výuce také představíme aktuální témata sociální pedagogiky. V rámci předmětu dojde k představení pestré škály teoretických a praktických dovedností opírajících se o dovednost kritické reflexe, hledání analogií a komparace, schopnost reflektovat sociálně pedagogické jevy v každodenní realitě a vysvětlovat je prostřednictvím dostupných teorií. Studenti/tky se blíže seznámí s jednou z forem práce sociální pedagogiky – s projektováním. Vlastní pohled na získané znalosti a dovednosti budou průběžně reflektovány. Studium zdrojů, vytvoření týmů a výběr tématu projektu, včetně formy, metody a cílové skupiny. Rozpracování nápadu a zpracování části projektové dokumentace. Zahájení spolupráce s partnerskými organizacemi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Poznání základních sociálně-pedagogických konceptů a paradigmat.
2. Poznání specifik sociální pedagogiky jako vědecké disciplíny a pomáhající profese, poznání vlastních motivů ke studiu. Reflexe těchto dvou aspektů (souvislosti, přeryvy).
3. Práce s hodnotami, hodnotové vidění světa, konfrontace s hodnotami druhých.
4. Já versus věda – uvědomění si, jak vzniká mé přesvědčení, na základě čeho formuluji své názory.
5. Podpora tvořivosti studentů/studentek prostřednictvím projektování
6. Vytvoření cíle a obsahu sociálně-pedagogického projektu/práce v týmu
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení předmětu student/tka bude schopen:
1. definovat sociální pedagogiku (dále jen SP) jako vědeckou disciplínu (definice podložena odbornými zdroji)
2. zařadit SP do kontextu mezi další společenskovědní obory.
3. orientovat se v odborné literatuře a pracovat s odbornými zdroji.
4. charakterizovat význam prostředí pro sebe samotného a reflektovat vlastní hodnotovou orientaci.
5. reagovat v základních sociálně-pedagogických situacích, v nichž se výchova odehrává.
6. kriticky zhodnotit objektivní realitu a adekvátně argumentovat, vyhnout se „argumentačním faulům“.
7. vytvořit tým a návrh sociálně-pedagogického projektu
8. přijmout principy a hodnoty, na kterých sociální pedagogika staví.
Osnova
 • Sociální pedagogika a její vymezení:
 •  Sociální pedagogika v systému sociálních a pedagogických věd (historický náčrt). Předmět sociální pedagogiky, obsahové zaměření a hlavní témata, kterými se zabývá moderní sociální pedagogika 21. století. Vymezení sociální pedagogiky oproti vědám hraničním a příbuzným. Teorie sociální pedagogiky a její podíl na utváření sociálně pedagogického paradigmatu.
 •  Funkce sociální pedagogiky (podle N. Huppertze a E. Shinzlera), komparace konceptů sociální pedagogiky v ČR, Německu, (Velké Británii), Polsku a Slovensku. Rozvoj sociální pedagogiky v ČR a v zahraniční ve 20. století. Kritické zhodnocení vývoje po 2. světové válce. Vztah sociální pedagogiky a sociální práce ve výše uvedených zemích.
 •  Uplatnění sociálních pedagogů v praxi. Možnosti uplatnění sociálního pedagoga nejen ve školním prostředí. Spolupráce s učitelem a dalšími profesemi ve školním prostředí. Sociální pedagogika v kontextu související legislativy (školský zákon, zákon o sociálních službách).
 •  Hodnotová dimenze v práci pedagoga, výchova k hodnotám jako součást pedagogického procesu. Hodnoty, normy a jejich utváření, zdroje autority, rekapitulace vývoje mravního jednání, kulturní a sociální podmíněnost utváření mravních norem. Uvědomění si odkud pocházím, co mě formuje, co ovlivňuje moje hodnoty, srovnání s hodnotami druhých, práce s předsudky.
 • Sociální pedagogika jako výchova sociálních vztahů:
 •  Výchova ke kritickému myšlení: základní metody aktivního učení (třífázový model učení E-U-R, učení prožitkem, atd.). Kritická reflexe mediálních sdělení: masmédia a jejich dopad na současnou společnost, zejména na individualitu dětí a mládeže. Manipulativní účinky médií. Mediální gramotnost a mediální výchova v práci sociálního pedagoga, význam školy v chápání (mas)médií.
 •  Procesy sociální inkluze, exkluze a koheze, teorie sociální reprodukce a rovnost vzdělávacích příležitostí, problém vzdělanostní mobility (reflexe ve výzkumu, viz např. Katrňák, T. Odsouzeni k manuální práci), teorie Basila Bernsteina – jazyková a sociální podmíněnost vzdělanosti, teorie P. Bourdieho a P. Willise.
 •  Projektování jako specifická metoda sociální pedagogiky: příklady dobré praxe a zajímavých projektů.
Literatura
 • GULOVÁ, Lenka. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce; praxe a výzkum. první. Brno: MUNIPRESS, 2015. 180 s. ISBN 978-80-210-8159-8. info
 • FREIRE, Paulo. Education for critical consciousness. Sydney: Bloomsbury, 2013. xvii, 145. ISBN 9781780937816. info
 • GULOVÁ, Lenka. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. ANGOLA 2008–2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 194 s. ISBN 978-80-210-6092-0. info
 • PROCHÁZKA, Miroslav. Sociální pedagogika. Vydání 1. Praha: Grada, 2012. 203 stran. ISBN 9788024734705. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Translated by Dana Lisá. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. 375 s. ISBN 9788073679309. info
 • NĚMEC, Jiří a Kateřina VLČKOVÁ. Sociální determinanty vzdělávání - Orbis scholae 1/2009. Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 1802-4637. info
 • KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 215 s. ISBN 9788073673833. info
 • KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci : vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 190 s. ISBN 8086429296. info
 • HOPF, Arnulf. Sociální pedagogika pro učitele : pomoc pro každý všední den ve škole. Translated by Bohumila Vokáčová-Svatošová - Michael Pípal. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. 181 s. ISBN 8072900536. info
 • DOROTÍKOVÁ, Soňa. Filosofie hodnot : problémy lidské existence, poznání a hodnocení. Praha: Univerzita Karlova, 1998. 162 s. ISBN 80-86039-79-X. info
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, skupinové projekty, prezentace odborníků v oboru, samostudium, četba
Metody hodnocení
Závěrečná rozprava nad předmětem, předložení první části projektové dokumentace (přestavení týmu, záměr a cíle projektu), prezentace dílčích výsledků tvorby projektu. V průběhu semestru studenti vytvoří týmy a zahájí práci na společném sociálně pedagogickém projektu. Budou předkládat dílčí části projektové dokumentace – 1. část, připraví rozpracovaný projekt k prezentaci.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/Sop010