VVm008 Didaktika 2 - Intermediální výukové modely

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Student absolvoval bakalářské studium a první seminář povinné didaktiky výtvarné výchovy. Má základní VŠ vědomosti v oblasti výtvarného umění, zejména umění 20. století a je připraven rozvíjet tvůrčí práci na výtvarně-pedagogickém projektu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace: Obsahem semináře je zkoumání intermediality v umění a ve výtvarné pedagogice s cílem zkoncipovat originální intermediální projekt pro určitou skupinu (cílová skupina je vymezena věkem a institucí, ve které se projekt bude realizovat). Není podmínkou projekt realizovat, pouze se doporučuje určitou část projektu provést s kolegy přímo v semináři. Při koncepci projektu student čerpá ze současného výtvarného umění, zejména z akčního umění a participativního umění a zohledňuje genderové aspekty výtvarného umění.

Základním cílem semináře je:Předmět je zaměřen na modelování pedagogického projektu, který by měl směřovat do oblasti volného umění (užité umění se nabízí pouze jako alternativní oblast).
Výstupy z učení
Student se seznamuje a profilem současného výtvarného umění a s možnostmi transformace podnětů z oblasti umění do výtvarné pedagogiky. V autorském intermediálním projektu dokládá svou schopnost modelovat pedagogickou činnost ve vztahu k vybrané cílové skupině (žáci ZŠ, studenti SŠ, ZUŠ).
Osnova
 • Intermediálním projevem se rozumí vyjádření na pomezí různých výtvarných médií – jak klasických (kresba, malba, modelování, prostorové vytváření, fotografie, film) tak i nových médií (počítač, digitální fotografie, video, internet), ale také mohou být zapojeny mimovýtvarné projevy – hudba, drama, literatura, výrazový tanec. Inspirací pro koncepci projektu může být rozsáhlá kapitola akčního umění vznikajícího ve světě již od padesátých let, ale i starší projevy intermediality v umění vznikající už od jeho samých počátků (rituály, Gesamtkunstwerk, modernistická avantgardní hnutí). V případě užití nových médií v projektu se předpokládá orientace v současném umění, které často využívá digitální technologie.
Literatura
 • Triumph of anti-art. 1st ed. Kingston, N.Y. : McPherson &​ Co., c2005 (OCoLC)607861110
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petra ŠOBÁŇOVÁ, Timotej BLAŽEK, Jana MUSILOVÁ, Jiří SOSNA a Lucie TIKALOVÁ. Téma - akce - výpověď : projektová metoda ve výtvarné výchově. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 183 stran. ISBN 9788024445069. info
 • Někdy v sukni : umění 90. let. Edited by Pavlína Morganová. Vyd. 1. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 2014. 302 s. ISBN 9788070109953. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Trasy : výzkum historických a inovativních aspektů umění a edukace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 256 s. ISBN 978-80-210-7544-3. info
 • Vnímání, tvorba, komunikace. Edited by Hana Myslivečková - Petra Šobáňová. 1. vydání. Olomouc: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. 127 stran. ISBN 9788024441962. info
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Meziprostory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013. 302 s. ISBN 978-80-210-6654-0. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha - Brno: Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita, 2011. 292 s. Edice VVP AVU sv. 4. ISBN 978-80-210-5707-4. URL info
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Projektové řízení. Vyd. 2., reedice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 81 s. ISBN 9788073687496. info
 • MACH, Michaela. Spiritualita ve výchově. In BABYRÁDOVÁ, Hana a Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 507-510. ISBN 80-210-4206-0. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Digitální věk a smysl výchovy. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masyrykovy univerzity, 2004. 150 s. ISBN 80-210-3311-0. info
 • SLAVÍK, Jan a Petr WAWROSZ. Umění zážitku, zážitek umění : teorie a praxe artefiletiky. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 303 s. ISBN 8072901303. info
 • Neviditelná žena : antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. Edited by Martina Pachmanová, Translated by Lucie Vidmar. 1. vyd. Praha: One Woman Press, nakladatelství Marie Chřibkové, 2002. 413 s. ISBN 8086356167. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002. 350 s. 2002 svazek 83. ISBN 80-210-3029-1. info
 • SLAVÍK, Jan. Od výrazu k dialogu ve výchově : artefiletika. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 199 s. ISBN 8071844373. info
 • ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Photo by Robert Ježdík. Praha: Sarah, 1997. 219 s. ISBN 80-902267-2-8. info
 • ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Illustrated by Robert Ježdík. 1. vyd. Praha: Sarah, 1995. 195 s. ISBN 8090226744. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Participace na provedení intermediální etudy, odevzdání návrhu intermediálního projektu v elektronické formě. Návrh bude obsahovat nejméně čtyři normostrany textové části a 30 ilustrativních fotografií. Hodnotí se originalita námětu, přiměřenost navrhovaných úkolů cílové skupině, propojení jednotlivých médií při koncepci úkolů, návaznost na současné umění. Vypracovaný projekt student osobně předloží vyučujícímu.
Informace učitele
www.babyradovahana.cz - viz knihy pdf
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.