VVm036 Psychologie umění

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se základními psychologickými funkcemi uměleckého díla a s principy psychologického hodnocení výtvarného umění. Student se seznamuje s aspekty psychologického výkladu děl jednotlivých autorů a učí se rozeznávat možnosti a vliv psychiky ve vnímání umění.
Výstupy z učení
- student si osvojí schopnost interpretovat vybraná umělecká díla z pohledu psychologických obsahů před věkově rozličným publikem
- student je kompetentní vytvářet kazuistické interpretace vybraných uměleckých děl
- je schopen rozlišovat osobnostní typy přístupů k tvorbě
- předkládá sérii psychologických charakteristik umění ve vybraných vývojových obdobích
Osnova
 • Vývoj vztahu psychologie a umění. Tvůrčí akt. Kreativita.
 • Umělec jako předmět psychologického výzkumu. Biografie tvůrčích osobností.
 • Umělecká tvorba a patologie. Hlubinně psychologický výklad díla.
 • Umělecké dílo a psychologie. Psychologická interpretace uměleckého díla. Dílo a znak. Jazyky umění.
 • Vnímání uměleckého díla. Psychofyziologie vidění.
 • Psychologie recipienta, konzumenta umění.
 • Umění jako faktor formování osobnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • HUYGHE, R. Řeč obrazů ve světle psychologie umění : Les puissances de l'image, bilan d'une psychologie de l'art (Orig.). 1 vyd. Praha: Odeon, 1973. 311 s.
 • GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha: Portál, 1999. 398 s.
 • KULKA, J. Psychologie umění. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 435 s.
 • KESNER, L., ELKINS, J. Vizuální teorie : současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. 2. vyd. Jinočany : H & H, 2005. 372 s.
 • DACEY, J. S., LENNON, K. H. (1985). Kreativita. Praha: Grada. 250 s.
  doporučená literatura
 • DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. 205 s.
 • HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2011. 317 s.
 • PRINZHORN, H. Výtvarná tvorba duševně nemocných. V Řevnicích: Arbor vitae, 2009. 390 s.
 • ARNHEIM, R. Towards a psychology of art. London: Faber and Faber, 1966. 369 s.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. 2. vyd. Praha: Portál, 2002, 176 s.
 • ARNHEIM, R. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley. Los Angeles: University of California Press, 1969.
 • ARNHEIM, R. Visual Thinking. California: University of California Press, 1972.
 • ELKINS, J. Proč lidé pláčou před obrazy. Praha: Academia, 2007. 208 s.
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze, domácí zadání
Metody hodnocení
Na závěr je hodnocená série psychologických kazuistik autorů výtvarných tvůrců osobností z umění 20. a 21. století v rozsahu 10 stran doplněná obrazovou dokumentací v počtu 20 fotografií.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.