VZpB55 Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student popíše hlavní cíle a obsah vzdělávacího oboru výchova ke zdraví. Dokáže aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do výchovy ke zdraví a na konkrétních příkladech demonstrovat jejich uplatnění.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen aplikovat poznatky z obecné didaktiky a dalších pedagogicko-psychologických disciplín tzv. společného vědního základu učitelského studia; definovat specifické problémy vyučování výchovy ke zdraví na základní škole; zařadit výchovu ke zdraví do systému vzdělávání a RVP ZV; definovat didaktické dovednosti učitele výchovy ke zdraví; používat aktivizující metody výuky ve výchově ke zdraví; analyzovat vyučovací jednotku.
Osnova
 • 1. Výchova ke zdraví v systému vzdělávání. Pojetí předmětu výchova ke zdraví. 2. Specifické problémy vyučování výchovy ke zdraví. Výchovně vzdělávací proces, organizační zabezpečení výuky výchovy ke zdraví. 3. Mezipředmětové vazby vertikální a horizontální. Integrace předmětů. 4. Pojetí a analýza výchovně vzdělávacích cílů výchovy ke zdraví. 5. Osobnost učitele. Didaktické dovednosti učitele výchovy ke zdraví. 6. Příprava učitele na vyučování. Didaktická analýza učiva výchovy ke zdraví. 7. Metody výuky a jejich uplatnění ve výchově ke zdraví. 8. Aktivizující metody výuky ve výchově ke zdraví. Didaktické a psychologické hry. Problémové vyučování. Dramatická výchova. Učební úlohy ve výchově ke zdraví. 9. Procesuální prostředky pro výuku výchovy ke zdraví. Učební pomůcky. 10. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků. Problematika hodnocení a klasifikace žáků ve výchově ke zdraví. 11. Pozorování a analýza vyučovací hodiny. 12. Programy podpory zdraví na ZŠ.
Literatura
  povinná literatura
 • KREJČÍ, Milada. Výchova ke zdravému životnímu stylu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011. 192 s. ISBN 9788072389308.
 • https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2812
 • https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_kapitoly_z_didaktiky_v.pdf
 • www.rvp.cz
  doporučená literatura
 • SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století. První vydání. Praha: Grada, 2019. 336 stran. ISBN 9788027122547. info
 • BROWN, Peter C., Henry L. ROEDIGER a Mark A. MCDANIEL. Nauč se to! : jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Vydání první. Brno: Jan Melvil, 2017. 280 stran. ISBN 9788075550309. info
 • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. 312 stran. ISBN 9788024753515. info
  neurčeno
 • KALHOUS, Z a O OBST. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009. Vyd. 2. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou zpracovány formou prezentací a jsou doplněné odkazy na doporučenou studijní literaturu a internetové zdroje. V rámci seminářů studenti hospitují na fakultních cvičných školách a v seminárních skupinách hodnotí výuku výchovy ke zdraví dle daných kritérií, diskutují o ní a vytváří vlastní návrhy a doporučení k pojetí reálných vyučovacích hodin.
Metody hodnocení
Zpracované hospitační záznamy dle zadaných požadavků; odborná rozprava, ve které student dokáže teoretické poznatky propojit s příklady z pedagogické praxe.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.