Ze0047 Regionální geografie České republiky 1

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Terminologické a věcné znalosti z dílčích fyzickogeografických disciplín (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, pedogeografie a biogeografie) a nauky o krajině a životním prostředí. Důležitou podmínkou je umění dávat do logických a regionálních souvislostí znalosti z uvedených disciplín.

Terminologické a věcné znalosti z dílčích humánně geografických disciplín (g. výrobní a nevýrobní sféry).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům geografické údaje o jednotlivých přírodních složkách životního prostředí na území ČR a o jejich vzájemných souvislostech z prostorového a časového hlediska. Studenti po absolvování předmětu mají disponovat regionálními znalostmi o ČR z dílčích fyzickogeografických disciplín (geomorfologie, klimatologie, hydrologie, pedogeografie a biogeografie) a nauky o krajině a životním prostředí. V přednáškach budou nezbytné informace prezentovány v podobě mluveného slova, digitálních prezentací a map. Praktická práce se znalostmi je náplní semináře. Studenti rozumi kritériím vymezení jednotlivých regionů ČR, umí regiony popsat ve věcných souvislostech, porozumět jejich vnitřnímu prostorovému členění a umí tyto vlastnosti vysvětlit.
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • 1. Poloha ČR. Klima ČR a jeho role v ŽP.
 • 2. Vodstvo ČR a jeho vliv na ŽP.
 • 3. Geologická stavba a reliéf, jejich význam pro ŽP.
 • 4. Půdy ČR, zákonitosti jejich prostorového uspořádání, postavení v ŽP.
 • 5. Biota ČR, rozmístění, role v ŽP, význam a ochrana.
 • 6. Přírodní krajiny ČR, typologické a individuální krajinné celky ČR.
 • 7. Ochrana přírodní krajiny v ČR.
 • 8. Základní geografické charakteristiky ČR. Administrativní členění ČR. Sídelní struktura. Obyvatelstvo ČR – dynamické a strukturální charakteristiky obyvatelstva. Trh práce ČR.
 • 9. Regionálně geografické aspekty primárního sektoru – zemědělství, lesnictví a rybolovu.
 • 10. Specifika hospodářského vývoje ČR. Základní aspekty průmyslu ČR.
 • 11. Geografické aspekty cestovního ruchu v ČR. Dopravní geografie ČR v obecném a odvětvovém přehledu.
 • 12. Geografie obchodu a služeb jako samostatná disciplína.
 • 13. Regionální politika a regionální rozvoj v ČR.
 • 14. Socio-ekonomická specifika krajů ČR.
Literatura
 • VITURKA, Milan. Hodnocení dosažené úrovně rozvoje základních služeb podle okresů České republiky. Terč, Ústí n. L.: SEÚ, 1992, roč. 2, 2-3, s. 113-124. info
 • HAMPL, Martin, Václav GARDAVSKÝ a Karel KÜHNL. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 255 s. : t. info
 • HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti v České republice : transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Univerzita Karlova, 2005. 147 s. ISBN 808674602X. info
 • BRINKE, Josef. Úvod do geografie dopravy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 112 s. ISBN 8071849235. info
 • VITURKA, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Michal VANČURA. Regionální geografie Evropy a ČR. 2. vydání. Brno: MU - ESF, 2004. 126 s. ISBN 80-210-3504-8. info
 • HAMPL, Martin. Regionální vývoj :specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta přírodovědecká, 2001. 328 s. ISBN 80-902686-6-8. info
 • VITURKA, Milan a Viktorie KLÍMOVÁ. Globálně orientované hodnocení konkurenční pozice krajů České republiky. Brno: ESF MU, 2006. info
 • ŠVERMOVÁ, Pavla. Geografie České republiky. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2010. 190 s. ISBN 9788073726331. info
 • TOUŠEK, Václav, Irena SMOLOVÁ, Miloš FŇUKAL, Martin JUREK a Pavel KLAPKA. Česká republika: portréty krajů. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. 136 s. ISBN 8023963058. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, terénní praxe.
Metody hodnocení
Předmět je uzavřen zkouškou, která probíhá primárně písemnou formou. V případě opakovaného neprůkazného složení písemné zkoušky, může po schválení vyučujícím proběhnout i zkouška ústní. Podmínkou připuštění ke zkoušce obecně je udělený zápočet ze semináře. K uspesnemu zakonceni je zapotrebi slozit písemný test sestávající z deseti otázek (á max. 2 body), min. je třeba získat 10,5 b.
Informace učitele
KUNSKÝ, Josef. Fyzický zeměpis Československa. Praha: SPN, 1968, 537 s.
DEMEK, Jaromír, et al. ČSSR – Příroda, lidé, hospodářství. Brno: GgÚ ČSAV, 1977, 296 s.
CZUDEK Tadeáš. Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: SURSUM, 1997, 213 s.
DEMEK, Jaromír, et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha: Academia, 1987, 584 s.
VLČEK, Vladimír, et al. Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Praha: Academia, 1984, 316 s.
DEMEK, Jaromír, et al. Životní prostředí České socialistické republiky. Praha: SPN, 1978, 160 s.
MOLDAN, Bedřich, et al. Životní prostředí České republiky. Praha: Academia, 1990, 284 s.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/Ze0047

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 19:10, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému