Ze0103 Reliéf a stavba Země

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Mgr. Veronika Korvasová (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 8:00–8:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0103/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 18:00–18:50 učebna 58, J. Kolejka
Ze0103/02: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 17:00–17:50 učebna 54, J. Kolejka
Ze0103/03: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 18:00–18:50 učebna 5, J. Kolejka
Ze0103/04: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 17:00–17:50 učebna 58, J. Kolejka
Předpoklady
Základní středoškolské znalosti o horninách a stavbě Země, o základních parametrech a tvarech reliéfu, umění číst reliéf v topografické mapě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o geologii a geomorfologii jako přírodovědných disciplinách. V části týkající se geologie bude představeny nezbytné informace o zemské kůře, procesech jejího vzniku, její stavbě a základním třídění hornin. V geomorfologické části půjde o získání přehledu o základních morfogenetických procesech a jejich produktech v podobě typů a tvarů reliéfu. Zdůrazněny budou možnosti předání základních poznatků žákům ZŠ. Studenti jsou schopni rozlišit základní horniny, posoudit jejich význam pro krajinu, rozeznat jednotlivé typy a tvary reliéfu a hodnotit je z hlediska významu pro formování přírodní a kulturní krajiny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1. Popsat základní parametry geologické stavby Země. 2. Znát základní skupiny geologických procesů. 3. Znát a určit hlavní skupiny hornin. 4. Umět pracovat s geologickou mapou a sestavovat regionálně geografický odborný text o geologické stavbě území a jejím vztahu k reliéfu. 5. Mít představu o základním členění geologických věd. 6. Znát základní skupiny reliéfotvorných procesů. 7. Definovat hierarchický teritoriální systém geomorfologických objektů a procesy jejich vzniku. 8. Znát typy reliéfu Země a na příkladech je popsat pomocí charakteristických tvarů. 9. Znát základní členění geomorfologických věd. 10. Umět analyzovat reliéf podle topografické mapy z hlediska sklonu a orientace svahu, relativní výšky.
Osnova
 • 1. Geologické vědy a jejich členění. 2. Geologické procesy. 3. Klasifikace hornin. 4. Geomorfologické vědy a jejich členění. 5. Reliéfotvorné procesy. 6. Typy a tvary reliéfu.
Literatura
  povinná literatura
 • HABĚTÍN, Vladimír a František PAUK. Geologie pro zeměpisce. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 221 s
 • DEMEK, Jaromír a Jaroslav ZEMAN. Typy reliéfu Země. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 327 s.
 • DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1988. 476 s. : i. info
  doporučená literatura
 • KIRCHNER, Karel a Irena SMOLOVÁ. Základy antropogenní geomorfologie. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2010. 287 s. ISBN 978-80-244-2376-0. info
 • MÁČKA, Zdeněk. Geologické poměry. In Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. Brno - Praha - Ostrava: Masarykova univerzita - Český hydrometeorologický ústav - Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., 2007. s. 24 - 29. publikační výstup projektu 205/03/0211. ISBN 978-80-210-4173-8. info
 • SMOLOVÁ, Irena a Jan VÍTEK. Základy geomorfologie : vybrané tvary reliéfů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 189 s. ISBN 9788024417493. info
 • CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia Praha, 2002. 436 s. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0. info
 • CZUDEK, Tadeáš. Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru. Tišnov: Sursum, 1997. 213 s. ISBN 80-85799-27-8. info
 • DEMEK, Jaromír. Geomorfologie českých zemí. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 335 s., [1. info
  neurčeno
 • KARÁSEK, Jaromír. Základy obecné geomorfologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. 216 s. Učební texty. ISBN 80-210-2567-0. info
Výukové metody
1. Přednášky. 2. Semináře. 3. Samostatná práce.
Metody hodnocení
Podmínkou připuštění ke zkušebnímu testu je včasné odevzdání učitelem signovaných elaborátů hodnocených známkou A-E. Písemný test.
Informace učitele
V seminářích budou zadány tyto úkoly založené na práci s geologickou a topografickou mapou, které si studenti zakoupí nebo pořídí na internetu podle zadání vyučujícího: 1. Geologické prostředí okolí zadané lokality (Zdroj mapy: www.geology.cz). Student z celostátní geologické mapy měřítka 1:50 000 sestaví pro čtvercový výřez 7,5 x 7,5 km standardně uspořádanou legendu (od nejmladší po nejstarší horninu) v počtu položek a barvách jako ve výřezu a výřez opatří kartografickými náležitostmi (název, rám, měřítko, legenda, orientace, autorství). Společně je umístí na formát A4. Geografický popis geologické prostředí sestaví v rozsahu cca 1x A4 (řádkování 1, fonty 12, Roman Times). V úvodní části provede lokalizaci zájmového území podle administrativních, geologických a orografických jednotek. Ve vlastním popisu pojedná výskyt hornin tak, aby byla zřejmá souvislost jejich polohy s reliéfem. K tomu použije topografickou mapu stejného měřítka. V závěru provede nástin souvislosti hornin s ekonomikou zájmového území. Soubor elaborátu nese název, jehož první slovo je příjmením autora. 2. Sklonitost reliéfu okolí zadané lokality (v identickém územním rozsahu). 3. Orientace svahů okolí zadané lokality (v redukovaném územním rozsahu). 4. Relativní výška nad dnem údolí okolí zadané lokality (v redukovaném územním rozsahu). Postup práce k úkolům 2,3 a 4 je uveden ve skriptech KOLEJKA, J. (2014): Nauka o krajině pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita, 129 s. ISBN 978-80-210-6659-5. Elaboráty nutno odevzdat do 14 dnů od data zadání do odevzdávárny (slouží k ověření splnění termínu odevzdání) a synchronně v papírové nebo elektronické podobě vyučujícím na semináři (ke kontrole vyučujícími, hodnocení známkou A-F a vyznačení souhrnných doporučení). Soubory elaborátů nesou název, jehož první slovo je příjmením autora. Student má 1 týden k provedení opravy a k opětnému vložení do odevzdávárny a synchronně společně s předchozí verzí opatřené poznámkami vyučujících opět v papírové nebo elektronické podobě vyučujícím k udělení finálního hodnocení. Finální hodnocení elaborátu známkou A-F provedou vyučující osobně do 14 dní od přijetí obou výše jmenovaných verzí od studenta a o výsledku uvědomí studenta elektronicky. Elaborát opatřený známkou je vložen studentem do odevzdávárny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/Ze0103