Ze0108 Atmosféra a hydrosféra Země

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Korvasová (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Úvodem se předpokládají středoškolské klimatologické a hydrologické znalosti a základy terminologie těchto oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako základní kurz pro studenty, jehož cílem je uvést studenty formou frontální výuky do základní terminologie a faktografie z oblasti klimatologie, meteorologie a hydrologie. Studenti získají komplexní přehled o vlastnostech atmosféry a hydrosféry vedoucí k pochopení zde probíhajících procesů transportu hmoty a energie. Jsou zdůrazněny vazby mezi prvky obou geosfér, pojednán obsah a význam klíčových pojmů. V meteorologii je důraz kladen na poznání mechanismů pohybu atmosféry, které ovlivňují utváření počasí. Klimatologie se zaměřuje na klasifikaci klimatu, jeho změn v minulosti a na probíhající změny. Výuka hydrologie se orientuje na klasifikaci vodních objektů, dynamické procesy a roli vody v krajině. Získané poznatky z předmětu poslouží studentům k formulování atraktivní výuky na jejich budoucích pracovištích a k jejich prezentaci jako důležitých znalostí pro potřeby každodenního života. Výuka bude probíhat formou pravidelné každotýdenní semestrální výuky v podobě přednášek, které budou doplněny prakticky orientovaným seminářem spojeným s vyhledáváním dat o klimatu a vodách zájmových regionů a jejich účelovém vyhodnocení.
Výstupy z učení
Po průběhu výuky bude student schopen: •Používat základní pojmy z oblasti meteorologie, klimatologie a hydrologie. •Popsat hlavní statické a dynamické vlastnosti atmosféry a hydrosféry a rámcově zhodnotit jejich význam pro lidskou společnost. •Vysvětlit planetární cirkulaci ovzduší a vod. •Vyložit principy vodního režimu toků a provést klasifikaci vodních objektů. •Pracovat se synoptickou, klimatickou a vodohospodářskou mapou. •Transformovat odborné poznatky z meteorologie, klimatologie a hydrogie do podoby atraktivní výuky demonstrující praktickou upotřebitelnost znalostí v běžném životě.
Osnova
 • 1. Meteorologie, klimatologie a hydrologie jako pomocné vědy geografie. 2. Meteorologické a klimatické prvky. 3. Dynamika atmosféry. Klasifikace klimatu. 4. Charakteristiky hydrosféry 5. Vodní objekty světa.
Literatura
  doporučená literatura
 • 6. NETOPIL, Rostislav, BRÁZDIL, Rudolf, DEMEK, Jaromír. Fyzická geografie. D. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 272 s.,
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2006. xxv, 728. ISBN 047167950X. info
 • KOPÁČEK, Jaroslav a Jan BEDNÁŘ. Jak vzniká počasí. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 226 s. ISBN 8024610027. info
 • CHÁBERA, Stanislav a Roman KÖSSL. Základy fyzické geografie : (přehled hydrogeografie). 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999. 159 s. ISBN 8070403489. info
 • MULLER, Peter O. a Harm Jan DE BLIJ. Physical geography of the global environment. 2nd ed. New York: John Willey and Sons, 1996. 599 s. ISBN 0471039179. info
 • BRÁZDIL, Rudolf. Nové aspekty současného globálního oteplování. Sborník ČGS. Praha: ČGS, 1994, roč. 99, č. 3, s. 215-219. ISSN 0231-5300. info
 • KUKAL, Zdeněk. Základy oceánografie. 2. vyd. Praha: Academia, 1990. 590 s. ISBN 8020003134. info
  neurčeno
 • THURMAN, Harold V. a Alan P. TRUJILLO. Oceánografie : [tajemný svět moří a oceánů]. Translated by Adam Petrusek. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2005. viii, 479. ISBN 8025103536. info
 • Meteorologie a klimatologie pro geografy. Edited by Miroslav Vysoudil. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1997. 232 s. ISBN 8070677732. info
Výukové metody
Přednášky, konzultace.
Metody hodnocení
Bloková výuka zakončená zkouškou.
Informace učitele
Výuku povede RNDr. Jiří Jakubínský, PhD.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.