Ze0116 Geografie výrobní sféry

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dominika Zečevičová (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je základní znalost principů socio-ekonomické geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V současnosti existuje celosvětový ekonomický, dopravní a komunikační systém. O těchto systémech, jejich základních lokalizačních faktorech (včetně jejich proměny v čase) by měli studenti získat základní informace. Pro studenty je důležité pochopit fungování rozdílných ekonomických aktivit v jednotlivých oblastech, jejich vývojové trendy a hlavně vzájemnou závislost a provázanost vytvářející celosvětovou síť nejen ekonomických, ale i sociálních vztahů pomocí systému příčina – následek. Předmět se zaměřuje zejména na geografii zemědělství a průmyslu jako výrobních odvětví ekonomiky.
Výstupy z učení
Po průběhu výuky bude student schopen:
- Vysvětlit a na příkladech prokázat znalost zákonitostí prostorového rozmístění zemědělské a průmyslové výroby na lokální, regionální a globální úrovni, a to ve vazbě na fyzicko-geografické a socioekonomické lokalizační faktory a jejich vývoj v čase.
- Doložit pomocí příkladů nerovnoměrné rozmístění zdrojů na Zemi (kde jsou zdroje produkovány, kde spotřebovávány a kam směřují finanční toky z produkce).
- Vysvětlit a doložit na příkladech z vlastního okolí pozitivní a negativní dopady zemědělství a průmyslu na krajinu.
- Používat relevantní data k analýze vývoje a stavu zemědělství a průmyslu v lokálním i globálním měřítku.
- Zhodnotit formulaci očekávaných výstupů v RVP ZV z hlediska předmětu geografie výrobní sféry.
- Posoudit obsah učebnic, které se týkají daného tematického celku.
Osnova
 • 1. Geneze a kořeny sociální a ekonomické geografie, jejich postavení v obecném systému věd a vztah k příbuzným disciplínám. Úvod do geografie zemědělství.
 • 2. Lokalizační faktory zemědělství.
 • 3. Zemědělství světa.
 • 4. Společná zemědělská politika EU.
 • 5. Vliv zemědělství na životní prostředí. Geografické aspekty ostatních výrobních odvětví (rybolov, lesní a vodní hospodářství). Hlad ve světě.
 • 6. Úvod do geografie průmyslu (vývojové proudy, historie průmyslu). Klasifikace průmyslu. Geografické metody hodnocení průmyslu.
 • 7. Lokalizační faktory - geneze, vývojové etapy a současný význam.
 • 8. Charakteristika průmyslových odvětví - těžba surovin, hutnický průmysl, energetika.
 • 9. Charakteristika průmyslových odvětví - strojírenský, chemický, textilní, potravinářský a dřevozpracující průmysl.
 • 10. Ostatní odvětví průmyslu.
 • 11. Historie „moderního“ průmyslu - high-tech.
Literatura
  povinná literatura
 • TOUŠEK, Václav, Josef KUNC a Jiří VYSTOUPIL. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 411 s. ISBN 9788073801144. info
  neurčeno
 • Internetové stránky FAO.
 • Introducing human geographies. Edited by Paul J. Cloke - Phil Crang - Mark Goodwin. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. xxviii, 10. ISBN 9781444135350. info
 • JÁČ, Ivan. Hospodářská geografie. Vyd. 3. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. 98 s. ISBN 9788073725853. info
 • JÁČ, Ivan. Hospodářská geografie Evropské unie. Vyd. 9. dopl. V Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2010. 90 s. ISBN 9788073726232. info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednášky, diskuze.
Samostatná práce. Práce v terénu.
Metody hodnocení
Odevzdání zadaných cvičení ve stanoveném termínu a odpovídající kvalitě. Bez odevzdání cvičení není možné absolvovat zkoušku.
Závěrečná písemná zkouška obvykle obsahuje 12 otevřených otázek hodnocených 12 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout min. 7 bodů. Písemná zkouška může být nahrazena ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.