Ze0118 Terénní cvičení ze sociální geografie

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2.6. 4 dny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem jsou znalosti z jednotlivých dílčích socio a ekonomicko-geografických disciplín.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí nezbytných pro aplikaci socio- a ekonomicko-geografických znalostí v běžném životě a v praxi veřejné správy. Předpokladem k tomu je dobré zvládnutí tradičních geografických postupů včetně vyhledávání aktualit na internetu a v denním tisku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - analyzovat současné problémy sociálního a ekonomického rozvoje obce - aplikovat výsledky terénního výzkumu do výuky na základní škole formou případové studie.
Osnova
  • Ve vybraném regionu (sídle) zpracujte komplexní geografickou analýzu obsahující: 1. Práci s demografickými daty. 2. Zpracování sociologického dotazníku. 3. Vyhodnocení místní technické a veřejné infrastruktury. 4. Možnosti regionálního rozvoje místa.
Literatura
    doporučená literatura
  • WOKOUN, René. Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 244 s. ISBN 9788024513010. info
  • MATĚJ Miloš, KLÁT, Jaroslav, PLCHOVÁ, Jarmila a Jan Kyselák. Kulturní památky Rosicko – Oslavanské průmyslové aglomerace. Ostrava: Národní památkový ústav, 2013. ISBN: 978-80-85034-67-7.
  • Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Edited by René Wokoun - Pavel Mates. Praha: Linde, 2006. 351 s. ISBN 8072016083. info
Výukové metody
Studenti zpracovávají samostatně zadaný modelový problém z oblasti sociální nebo ekonomické geografie, který zahrnuje jak analýzu území, tak následnou syntézu a prezentaci dosažených výsledků. V rámci zpracování výstupu používají běžné metody geografického výzkumu jako např. anketární/dotazníková šetření, řízený rozhovor s vybranými představiteli státní správy a samosprávy v navštíveném území, navrhují možná zlepšení a opatření vhodná pro rozvoj dané lokality či regionu. Studenti si předem připravují relevantní podklady pro zadané témata týkající se navštívené lokality/regionu tak, aby společně pokryla celé spektrum sociogeografické problematiky.
Metody hodnocení
Předložení a obhajoba práce.
Informace učitele
Využití v kurikulu Základní školy Předmět spadá primárně do vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“, vzdělávací obor „Zeměpis“. Předmět se týká očekávaných výstupů tematických celků a) Česká republika, terénní geografický výuka, praxe a aplikace. Dále zahrnuje očekávané výstupy tematických celků a) společenské a hospodářské prostředí, b) geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, c) životní prostředí, d) přírodní obraze Země. Vzhledem k tomu, že je výuka propojena s pohybem, spadá předmět i pod vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“, vzdělávací obory „Výchova ke zdraví“ a „Tělesná výchova“. Průřezová témata: osobností a sociální výchova, environmentální vzdělávání, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Mezipředmětové vazby: dějepis, přírodopis, občanská výchova Geologické mapy. Mapa KČT nebo kartografie místa působení. Mapa KČT Rosicko-Oslavanského revíru – http://www.hornictvi.info/histhor/lokality/ro/mapa1.jpg. Plán měst Oslavany, Zbýšov a Rosice. Plán města Brna (tištěný, elektronický z www.mapy.cz nebo https://www.google.cz/maps). Webový portál: http://www.rosicko-oslavansko.cz/. Webový portál: www.ped.muni.cz/fine. Webový portálů územního plánování: Lokální aktualizační systém – iLAS – http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp nebo http://www.databaze-strategie.cz/.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.