Ze0122 Didaktika geografie pro bakalářské studium

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0122/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 10:00–11:50 učebna 5a, E. Hofmann
Ze0122/02: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 14:00–15:50 učebna 5a, E. Hofmann
Ze0122/03: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 12:00–13:50 učebna 5a, E. Hofmann
Předpoklady
Předmět odpovídá svým zaměřením názvu a pojetí studijního oboru – Zeměpis se zaměřením na vzdělávání. Zabývá se zejména začleněním obsahu jednotlivých geografických disciplín obsažených v Bc. studiu do současného kurikula základní školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat přehled o tom, jaká témata se na základních školách v zeměpisu probírají a jakým způsobem je zeměpisné učivo řazeno v jednotlivých ročnících základní školy.
Výstupy z učení
Výstupy: Student...
- Pojmenuje specifika zeměpisu jako vyučovacího předmětu.
- Charakterizuje zařazení zeměpisu v kurikulu základní školy.
- Analyzuje a zhodnotí, jak je implementováno učivo dílčích geografických disciplín vzhledem k očekávaným výstupům v kurikulu základní školy.
- Analyzuje a zhodnotí současné státní a školní dokumenty, které se vztahují k zeměpisnému kurikulu základní školy.
- Popíše různé modely výstavby kurikula na jednotlivých stupních škol.
- Charakterizuje a na příkladech vysvětlí moderní trendy ve výuce zeměpisu.
Osnova
 • - Postavení zeměpisu na hranici přírodních a společenských věd.
 • - Geografie a zeměpis, vztah vědního oboru a vyučovacího předmětu ve škole.
 • - Řazení a návaznosti zeměpisného učiva na jednotlivých stupních škol.
 • - Nové trendy v geografii a výuce zeměpisu.
 • - Bílá kniha, RVP, ŠVP.
Literatura
  povinná literatura
 • MARADA,M., ŘEZNÍČKOVÁ. D., a kol. Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika. https://www.egeografie.cz/.
 • KNECHT, Petr a Eduard HOFMANN. K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 2, s. 13-25. ISSN 1213-1075. URL info
  neurčeno
 • STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ, Vojtěch ŽÁK a Věra ČÍŽKOVÁ. Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0. info
 • JANÍK, Tomáš a Iva STUCHLÍKOVÁ. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione. 2010, roč. 1, č. 1, s. 5-32, 23 s. ISSN 1804-7106. info
Výukové metody
Individuální, párová a skupinová práce s odbornými informačními zdroji. Prezentace výsledků individuální/párové/skupinové práce na semináři.
Metody hodnocení
Vypracování zadaných cvičení, včasné odevzdání a jejich schválení vyučujícím předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/Ze0122