EN

PdF:SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2 - Informace o předmětu

SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Štěpařová
Předpoklady
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Předpokladem je absolvování předmětu Základy romologie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s romskou historií a kulturou, aby dokázali více porozumět mentalitě Romů a svým vlastním dílem přispět k pozitivnímu soužití romského národa s většinovou společností. Předmět nabízí elementární poznatky z nově vznikajícího oboru jako je romologie, které budou více rozebírány a upevňovány formou interaktivní výuky, diskusí a dalších zajímavých příspěvků i ze strany studentů. Předmět navazuje na předmět Základy romologie 1 – vyučující se v podzimním semestru.
Osnova
 • Brněnské romské komunity jako generalizovaný sociální jev v ČR - diferenciace, bytová otázka, nezaměstnanost, vzdělávání a další existenční problémy těchto romských skupin. Vzdělávání Romů, problematika, úskalí, socioedukativní zvláštností romských žáků. Komunikace školy s romskými rodinami. Nejčastější edukativní problémy romských žáků. Možnosti vzdělávání a romské mládeže a dospělých. Romská kultura, dědictví Romů: česká a slovenská romská literatura, poezie a próza, vybrané literární publikace, divadelní a filmová tvorba. Významní romští spisovatelé: Elena Lacková, Jana Horváthová, Janko Horváth, Tera Fabiánová, Vlado Oláh a další – jejich díla a přínos pro romskou kulturu. Náboženství Romů, symbolika, magie, mýty a pověry v životě Romů. Významné romské osobnosti, hudebníci a hudební kapely, jejich díla a přínos pro romskou kulturu. Romské písně a pohádky, motivy a příběhy. Specifičnost jazykového kontextu v romských písní a pohádkách. Organizace, sdružení v Jihomoravském kraji podporující vzdělávání Romů, pomáhající k integraci romských komunit: jejich orientace, filozofie, význam, strategie. Školy aktivně podporující vzdělávání romských žáků (studentů). Problematika rasové diskriminace Romů, vnímání romské komunity majoritní společností a vnímání majoritní společnosti komunitou Romů. Projektování v oblasti romologie v kontextu vzdělávání, sociální práce, sociální pedagogiky aj. Návštěva Muzea romské kultury v Brně
Literatura
 • Muzeum romské kultury. Romové : tradice a současnost : O roma : angodez the akának (Souběž.). Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-7028-141-3. info
 • Romové v České republice, (1945-1998). Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1999. 558 s. ISBN 80-902260-7-8. info
 • S Romy žít budeme - jde o to jak :dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Edited by Pavel Říčan. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 143 s. ISBN 80-7178-250-5. info
 • Výchova k toleranci a proti rasismu :sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance, informace o národnostních menšinách, hry a cvičení pro žáky a studenty. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 203 s. ISBN 80-7178-285-8. info
 • DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romů : vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 197 s. ISBN 8070673958. info
 • NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 2. doplněné vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. 99 s. ISBN 8070673109. info
Metody hodnocení
Realizace projektu na podporu a integraci Romů v různých sférách (vzdělávání, soc.práce, zdrav. péče....apod.) a prezentace na posledním semináři. Kolokvium – písemný test z těchto okruhů: 1) Romologie – vymezení oboru romologie a romistiky, čeští a zahraniční romisté a romologové. 2) Historie Romů v jednotlivých významných obdobích, migrační vlny, typická romská řemesla, nelehký život Romů těchto obdobích, zásahy majoritní společnosti do života romských komunit. 3) Diferenciace současných romských komunit, sociální rozdíly mezi současnými romskými komunitami, společenský status, kastovnictví a jeho vliv na společenské postavené v dnešní době Romů – historický původ v Indii. 4) Romský jazyk a jeho odlišnosti, specifika. Kořeny romského jazyka, přehled romské jazykové diferenciace, členění jazykových prvků z hlediska migračních vln Romů. 5) Romská rodina a její specifika, kultura rodiny, cíle, funkce, hodnoty a hierarchie romské rodiny, sociální postavení jednotlivých členů uvnitř rodiny a uvnitř romské komunity, diferenciace rodin. Archetyp romské rodiny. Současná romská rodina. 6) Romské tradice, jejich uchování: námluvy, svatba, křtiny, pohřeb, svátky, rodinné sešlosti - sociální aspekty Romů. 7) Čeští a slovenští Romové. Východoslovenské romské osady a česká segregace v podobě periferních ghett: jejich existenční dopady na společenský život Romů. 8) Brněnské romské komunity jako generalizovaný sociální jev v ČR - diferenciace, bytová otázka, nezaměstnanost, vzdělávání a další existenční problémy těchto romských skupin. 9) Vzdělávání Romů, problematika, úskalí, socioedukativní zvláštností romských žáků. Komunikace školy s romskými rodinami. Nejčastější edukativní problémy romských žáků. Možnosti vzdělávání a romské mládeže a dospělých. 10) Romská kultura, dědictví Romů: česká a slovenská romská literatura, poezie a próza, vybrané literární publikace, divadelní a filmová tvorba. Významní romští spisovatelé: Elena Lacková, Jana Horváthová, Janko Horváth, Tera Fabiánová, Vlado Oláh a další – jejich díla a přínos pro romskou kulturu. 11) Náboženství Romů, symbolika, magie, mýty a pověry v životě Romů. 12) Významné romské osobnosti, hudebníci a hudební kapely, jejich díla a přínos pro romskou kulturu. Romské písně a pohádky, motivy a příběhy. Specifičnost jazykového kontextu v romských písní a pohádkách. 13) Organizace, sdružení v Jihomoravském kraji podporující vzdělávání Romů, pomáhající k integraci romských komunit: jejich orientace, filozofie, význam, strategie. Školy aktivně podporující vzdělávání romských žáků (studentů). 14) Problematika rasové diskriminace Romů, vnímání romské komunity majoritní společností a vnímání majoritní společnosti komunitou Romů.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1195www.romove.cz
 • Rozvrhové akce předmětu:
 • 27. 2. 9:00 - 13:00 hod.- Mgr. Ema Štěpařová, Mgr. Michal Schuster
 • 27. 3. 9:00 - 13:00 hod.
 • - Mgr. Ema Štěpařová
 • 10. 4. 9:00 - 13:00 hod.
 • - Mgr. et Bc. Martin Kaleja
 • 22. 5. 9:00 - 13:00 hod.
 • - Mgr. et Bc. Martin Kaleja, Mgr. Ema Štěpařová
 • Projekty musí splňovat požadavky kladené na typ práce. Minimální rozsah projektu je 5 normostran, maximální rozsah projektu je 10 normostran.
 • Náležitosti, které projekt musí obsahovat:
 • 1. Úvod (aktuálnost řešené problematiky)
 • 2. Popis a filozofie projektu
 • 3. Cíle projektu
 • 4. Logistika projektu (personální zajištění, finanční stránka, zainteresované skupiny, harmonogram, prostředky a metody, kontrolní mechanismy, způsoby evaluace aj.)
 • 5. Závěr
 • Možné oblasti projektování:
 • 1. Možnosti podpory vzdělávání romských žáků.
 • 2. Možnosti podpory vzdělávání romské mládeže.
 • 3. Možnosti podpory vzdělávání dospělých Romů.
 • 4. Sociální práce s romskými rodinami.
 • 5. Sociální práce s romskou mládeží.
 • 6. Sociální práce v romské komunitě jako prevence a intervence sociopatologických jevů.
 • 7. Zdravotnická péče v romských komunitách.
 • 8. Zdravotnická osvěta v romských komunitách.
 • 9. Ochrana životního prostředí v lokalitách s vyšším výskytem Romů.
 • 10. Multikulturalita jako prostředek efektivnější komunikace menšiny a většiny.
 • 11. Podpora komunikace menšiny s většinou, většiny s menšinou.
 • Lze se domluvit i na individuální oblasti projektování. Název projektu zvolí student tak, aby korespondoval s obsahem projektu a se zvolenou možnou oblastí projektování.
 • Projekt musí mít všechny uvedené náležitosti !
 • 1. Nezapomínejte, že projekt musí být psán formálně.
 • 2. Musí být uvedeno, kdo, u koho, co žádá a proč.
 • 3. Jak dlouho bude projekt trvat a kdo bude mít patronát nad projektem (obvykle koordinátor).
 • 4. Cíle a úkoly musí být promýšlené a provázané.
 • 5. Instituce, která žádá o finance musí se prokázat, že má renomé, reference, dobré jméno ve společnosti.
 • 6. V projektu nemůžou být zviditelněny nedostatky žádající organizace ani projektových cílů, jinak finance nikdo neposkytne = nedůvěra !
 • 7. Musí být uvedeno, kdo bude provádět kontrolu plnění a jak.
 • 8. Musí být také uvedeno, jakou pozici zastává instituce, u které se žádá o finance. Nemůžeme po poskytnutí finanční dotace instituci (donátora) „odsunout“. Musíme ukázat, že má pro projekt význam, ale spíše společenský, autoritativní.
 • Velikost písma: 12 bodů; povolený typ písma: Times New Roman, Arial, Arial Narrow; řádkování: 1,5 bodů.
 • Další komentáře
  Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.