Ze0158 Socioekonomická geografie ČR

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0158/01: St 16:40–18:20 učebna 4, H. Svobodová
Předpoklady
Předpokládá se znalost základních pojmů ze socioekonomické geografie a fyzické-geografie ČR. V semináři je nutná znalost základních metod geografického výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledu o základních regionálně geografických poznatcích o České republice. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním složkám socio-ekonomické (SE) geografie ČR a vysvětlit mezi nimi vazby, použít vhodná data k analýze jednotlivých SE složek, vysvětlit lokalizační faktory aktivit v kontextu historických i současných událostí.

Předmět dále poskytuje možnost procvičení základních geografických poznatků o rozmístění sociálně a ekonomicko-geografických objektů a jevů v České republice. Na konci tohoto kurzu bude student schopen využít relevantní data pro analýzu socioekonomické situace v dané oblasti, vysvětlit lokalizační faktory minulých i současných aktivit v krajině, interpretovat socioekonomické jevy v krajině a využit je pro vlastní přípravu výuky na ZŠ.
Osnova
 • 1.
 • Teorie: Základní geografické charakteristiky ČR. Administrativní členění ČR.
 • Cvičení: Mentální mapa ČR.
 • 2.
 • Teorie: Obyvatelstvo ČR – dynamické a strukturální charakteristiky obyvatelstva. Sídelní struktura.
 • Cvičení: Demografické a sídelní charakteristiky místa bydliště.
 • 3.
 • Teorie: Trh práce ČR.
 • Cvičení: Vybrané ukazatele trhu práce okresu bydliště.
 • 4.
 • Teorie: Regionálně geografické aspekty primárního sektoru – zemědělství, lesnictví a rybolovu.
 • Cvičení: Zemědělství v okolí místa bydliště a jeho dopady na životní prostředí.
 • 5.
 • Teorie: Specifika hospodářského vývoje ČR. Základní aspekty průmyslu ČR.
 • Cvičení: Průmysl okresu bydliště.
 • 6.
 • Teorie: Geografické aspekty cestovního ruchu v ČR.
 • Cvičení: Cestovní ruch v okolí místa bydliště.
 • 7.
 • Teorie: Dopravní geografie ČR v obecném a odvětvovém přehledu.
 • Cvičení: Doprava v okolí školy./Zpracování mapy dopravy.
 • 8.
 • Teorie: Geografie obchodu a služeb jako samostatná disciplína.
 • Cvičení: Mapování obchodu a služeb. Analýza nákupního chování.
 • 9.
 • Teorie: Regionální politika a regionální rozvoj v ČR.
 • Cvičení: Analýza programu rozvoje obce, ve které bydlím.
 • 10.
 • Teorie: Socio-ekonomická specifika krajů ČR.
 • Cvičení: Syntéza poznatků předchozích témat.
 • 11. Oborově-didaktická část: Obsahová analýza učebnic ve vztahu k předmětu, seznámení se se školní praxí vztahující se k tomuto předmětu, příprava modelové výuky vybraného tématu z Geografie ČR.
 • Jednotlivá cvičení mohou být nahrazena prací v terénu či cvičením zadaném dle aktuálního vývoje ekonomické a sociální situace v regionech ČR.
Literatura
 • Data: Český statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Český úřad zeměměrický a katastrální,...
 • ŠVERMOVÁ, Pavla. Geografie České republiky. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita v Liberci, 2010. 190 s. ISBN 9788073726331. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky, diskuze odhalující znalosti studentů vedoucí k vlastnímu vypracování osnovy probíraného tématu. Vlastní práce studentů s daty, hodnocení problémů.
Série cvičení (sběr dat, vyhodnocení a zpracování dat, interpretace jevů), které vedou k postupné analýze jednotlivých okruhů socio-ekonomické geografie ČR. Práce v terénu.
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích (max. 2 neomluvené absence), včasné odevzdání zadaných cvičení do odevzdávárny na IS. Komentované zadání cvičení probíhá ústně na semináři. Písemná/ústní zkouška. Písemná zkouška obsahuje obvykle 12 otevřených otázek hodnocených 12 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba získat min. 7 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.