Bi6002 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/5. 50 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Denisa Foltová, DiS. (přednášející)
Mgr. Blanka Klimovič (přednášející)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Učitelská praxe 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student: • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky, • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce, • osvojí si základní dovednosti vztahující se ke všem složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým), • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
• zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele,
• zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky,
• na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce,
• osvojí si základní dovednosti vztahující se ke všem složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým),
• reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
  • • vlastní výuka – 10 hodin • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či cvičným učitele (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.); • náslechy ve výuce (nejen) cvičných učitelů (dle možností školy); • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu – čas na vypracování těchto úkolů je vyhrazen v rámci předmětu Semináře k učitelské praxi, se kterým je praxe ve škole přímo provázána
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 155 s. ISBN 9788073674342. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995. viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
Formy výuky • aktivní práce pod vedením cvičného učitele • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství • individuální konzultace
Metody hodnocení
• dodání plánu výstupů (hodin odučených studentem) • rozbor odučené hodiny oborovým didaktikem na základě hospitace • zpracování a odevzdání záznamů z hodin hospitací (minimálně 4) a příprav z odučených hodin (10)
Navazující předměty
Informace učitele
Praxe trvá 10 týdnů. Celkem jde o 50 hodin praxe, z toho 30 hodin přímo ve škole a 20 hodin věnovaných především přípravě vlastní výuky, případně pomoci cvičnému učiteli. Dvouoborový student si tuto praxi zapisuje na obou studovaných oborech. Způsob ukončení: • hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje • hospitace oborového didaktika na hodině vyučované studentem • odevzdání portfolia z praxe (minimálně 4 záznamy z hospitací, 10 příprav na hodinu) V případě, že student nebude na praxi řádně zapsán, praxe mu nebude uznána (nebude mu udělen zápočet).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi6002