FJ1004 Cvičení ze syntaxe

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1004/01: Po 10:00–10:50 učebna 54, N. Hrůzová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz doplňuje předměty Syntax 1 a 2 (přednášku i seminář). Seminář slouží k procvičování otázek teoreticky přednesených v přednáškách Syntax 1 a 2 a k dalšímu prohlubování pochopení struktury francouzského jazyka na základě četby textů, rozboru vybraných vět a cvičení z francouzských univerzitních zdrojů. Cílem semináře je umožnit studentům získat kontrastivní pohled na francouzskou větu a pochopit skladbu francouzského písemného projevu, jeho specifika, koordinační a subordinační vztahy a slovosled v jednotlivých typech vět.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: porozumět stavbě francouzské věty jednoduché i souvětí, analyzovat větné členy v jednoduché větě i v souvětí, rozpoznat typy vět v souvětí a orientovat se v jejich vzájemných vztazích a typech, vysvětlit vyskytující se gramatické jevy a syntaktickou provázanost, ysvětlit nové tendence ve francouzském jazyce, aplikovat získané poznatky v praxi – četba složitějších textů.
Osnova
 • 1. Větné členy a vztahy mezi nimi (koordinace, subordinace). (3 výukové jednotky) 2. Vztahy mezi větami se zaměřením na užití časů a způsobů. (3 výukové jednotky) 3. Participia a jejich používání ve francouzské syntaxi. 4. Přímá a nepřímá řeč, polopřímá řeč. Souslednost časová. (2 výukové jednotky) 5. Slovosled ve francouzské větě ve srovnání s češtinou. 6. Interpunkce, rozdíly mezi češtinou a francouzštinou. 7. Současné tendence v jazyce, vlivy ostatních jazyků.
Literatura
  povinná literatura
 • SEKVENT, Karel. Slovní druhy a jejich větně-členské funkce ve francouzštině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 54 s. ISBN 978-80-210-5881-1. info
 • CADIOT-CUEILLERON, Jeanne, J.-P FRAYSSINHES, L. KLOTZ, N. LEFEBVRE DU PREŸ a J. de MONTGOLFIER. Grammaire : cours de civilisation française de la Sorbonne : 350 exercices. Paris: Hachette, 1992. 175 stran. ISBN 2010162897. info
  doporučená literatura
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 5e éd. Paris: PUF, 2014. xliii, 110. ISBN 9782130627562. info
 • SIRÉJOLS, Évelyne a Pierre CLAUDE. Grammaire : 450 nouveaux exercices. Paris: CLE International, 2002. 219 stran. ISBN 2090337427. info
 • GREVISSE, Maurice a André GOOSSE. Le bon usage : grammaire francaise. 12th ed. Paris: Duculot, 1991. xxxviii, 1. ISBN 2801109703. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky: docházka a závěrečný test (úspěšnost min. 70%)
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.