HTP008 Hudební pedagogika 1

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalosti z pedagogiky na úrovni magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na prohloubení teoretických poznatků doktorandů o podstatě výchovného procesu, o postavení hudební výchovy mezi předměty v kurikulu současné školy a trendech české i světové hudební pedagogiky, které mohou pozitivně ovlivňovat personalizaci, socializaci a enkulturaci člověka.
Výstupy z učení
Teoretické poznatky o pedagogice.
Osnova
 • Podstata výchovy a výchovného procesu. Axiologická východiska výchovy. Vliv způsobu výchovy na rozvíjení osobnosti. Krásno v soustavě výchovných hodnot.
Literatura
  povinná literatura
 • PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995. 234 s.ISBN 80-85498-27-8.
 • ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996. 302s. ISBN 80-85866-15-3.
 • SVOBODOVÁ, J.- JŮVA, V. Alternativní školy. Brno: Paido, 1995. ISBN 80-85931-19-2.
 • SPOUSTA, V. Krása, umění a výchova. Brno: MU, 1995.130s.ISBN 80-210-1196-3.
 • KUČEROVÁ, S. Člověk - hodnoty - výchova. Prešov: Mana Con, 1996
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3.
 • HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, 2004, 125 s. ISBN 807331018X. info
 • FUKAČ, Jiří, Stanislav TESAŘ a Jozef VEREŠ. Hudební pedagogika : koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 181 s. ISBN 8021024585. info
 • HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Vyd. 2. v SPN 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956, 73 s. info
  doporučená literatura
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000, 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružstvích a oklikách poznání [Myth and Reality of Music. A Treatise of the Adventures and Circuitous Routes of Cognition]. 1. vyd. Praha: Panton, 1989, 262 s. ISBN 80-7039-011-5. info
  neurčeno
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Translated by Vladimír Smékal - Eva Klobouková - L. Kolaříková - M. Kučer. Vydání I. Praha: Academia, 1972, 705 stran. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava
Metody hodnocení
Zápočet - požadavky: Esej na některé z uvedených témat v rozsahu nejméně 8 normostran textu vycházející z odborné literatury, avšak s těžištěm v reflexi vlastních názorů na vybraný okruh problémů. Doporučováno je zpracování námětu souvisejícího se zaměřením doktorské disertační práce,který bude zároveň "zakotven" v některém z témat Hudební pedagogiky I.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.