FJHC_BPd Bakalářská práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1. Odevzdání BP. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ_BP Bakalářská práce
Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na katedře francouzského jazyka. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Student, který v předchozím období samostatně pracoval pod dohledem vedoucího práce na zvoleném tématu, prokáže schopnost dohotovit práci i po stránce formální (úprava textu, správné použití citační normy a bibliografie) a vloží práci do archivu závěrečných prací IS MUNI.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že v závěru kurzu:
  • student odevzdá definitivní verzi bakalářské práce.
Literatura
  • Jana Borůvková: Jak napsat bakalářskou práci. (2010)
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za dokončení práce.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.