HTP016 Cizí jazyk na úrovni B1 - Anglický jazyk pro doktorské studium

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Četba cizojazyčné odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru ve vymezeném rozsahu – 100 stránek. 2. Zvládnutí klíčové odborné terminologie v cizím jazyce. 3. Zdokonalení se v základních akademických lingvistických dovednostech, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky dosažení minimálně úrovně B1 v receptivních dovednostech. 4. Písemné vypracování strukturovaného životopisu, anotace přečtené literatury – odborného textu, tezí doktorské práce, souhrnu informací o současném zaměstnání, odbornosti, uchazečově doktorském studiu a jeho zaměření.
Výstupy z učení
Student je schopen číst odbornou literaturu ve svém oboru v angličtině. Je schopen prezentovat na konferenci téma svého výzkumu s využitím vizuální opory. Rozumí klíčové anglické terminologii ve svém oboru.
Osnova
  • Písemná část zkoušky: Nejméně týden před konáním ústní části zkoušky student odevzdá mailem garantovi zvoleného cizího jazyka v elektronické písemné podobě následující materiály, vypracované v angličtině: - anotaci přečtené literatury – odborného textu s bibliografickými údaji - informaci o tématu doktorské práce - strukturovaný životopis - slovníček klíčové odborné terminologie, tj. vybrané odborné termíny z oblasti . Rozsah každé dílčí položky je minimálně 1 normovaná strana (tj. 1 800 znaků) v elektronické podobě. Ústní část zkoušky: V rámci ústní zkoušky doktorand prezentuje připravovanou doktorskou práci, je ověřena znalost klíčové odborné terminologie ve zvoleném cizím jazyce. Doktorand prokáže, že je schopen komunikovat a rovněž sledovat s porozuměním odborný psaný projev, dokáže prezentovat strukturu své připravované doktorské práce v cizím jazyce.
Literatura
    doporučená literatura
  • OXENDEN, Clive, Christina LATHAM-KOENIG a Paul SELIGSON. New English file. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2005. 159 s. ISBN 0194384330. info
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
  • SOARS, John a Liz SOARS. New Headway English course. Oxford: Oxford University Press, 2000. 2 CD-ROM. ISBN 0194376095. info
Výukové metody
samostatná příprava, konzultace
Metody hodnocení
Zpracování písemných materiálů, ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.