Ze0156 Didaktika geografie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Korvasová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Štěpán Horký (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 13:00–13:50 učebna 10
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0156/01: Po 15:00–15:50 učebna 5a, E. Hofmann
Ze0156/02: Po 10:00–10:50 učebna 5a, E. Hofmann
Předpoklady
Předmět probíhá paralelně s učitelskou praxí a reflektivními semináři. Předmět syntetizuje a aplikuje poznatky získané při studiu geografie a předmětů z pedagogiky a psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studující na profesi učitele, jež spočívá nejen v předávání odborných poznatků, ale také v tvorbě školního kurikula, přípravě kreativních učebních úloh a způsobů jejich hodnocení. Výuka je rozdělena na přednášky a seminář. V přednáškách jsou prezentovány teoretické základy a souvislosti oboru. Vybraná témata jsou následně následně rozpracovávána v semináři.
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen:
Vysvětlit, v čem spočívá problém mezery mezi teorií a praxí geografického vzdělávání.
Charakterizovat jednotlivé vývojové etapy geografického vzdělávání v Česku;
Srovnat kurikulum v Česku s vybranými zeměmi;
Plánovat výuku se zvláštním zřetelem k požadavku kontinuity a progrese v kurikulu.
S oporou o přípravu jedné modelové vyučovací hodiny/celku učiva zdůvodnit vzdělávací význam příslušného tématu pro žáka, s oporou o teoretické znalosti o kvalitě výuky zeměpisu obhájit stanovené cíle, použité metody, organizační formy, didaktické prostředky, a způsob hodnocení žáků.
Zdůvodnit význam pedagogického výzkumu pro další vývoj zeměpisného kurikula a pro vlastní školní praxi;
Charakterizovat a aplikovat v praxi vybrané tištěné i elektronické zdroje pro výuku zeměpisu.
Zpracovat vlastní školní vzdělávací program.
Osnova
  • Přednášky vedou k přípravě studujících k odborné rozpravě (s portfoliem), okruhy jsou uvedeny níže.
Literatura
    povinná literatura
  • The handbook of secondary geography. Edited by Mark Jones. First published. Sheffield: Geographical Association, 2017. 351 stran. ISBN 9781843773771. info
    doporučená literatura
  • Handbook for teaching and learning in geography. Edited by Helen Walkington - Jennifer Hill - Sarah Dyer. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2019. xxii, 498. ISBN 9781788116480. info
Výukové metody
Lectures. Individuální, párová a skupinová práce s informačními zdroji. Prezentace výsledků individuální/párové/skupinové práce na semináři a následná diskuse.
Metody hodnocení
Vypracování zadaných cvičení, jejich včasné odevzdání a schválení vyučujícím předmětu.
Kolokvium

Okruhy k odborné rozpravě u kolokvia (s portfoliem):
1 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete, v čem spočívá spor mezi teorií a praxí geografického vzdělávání.
2 Vysvětlete, v čem spočívá geografické myšlení a na příkladu vybraného tematického celku učiva prokažte, jak geografické myšlení žáků rozvíjíte v praxi.
3 Stručně popište obsah a vysvětlete účel a hlavní myšlenky Mezinárodní charty geografického vzdělávání.
4 Charakterizujte a zhodnoťte pojetí a strukturu geografických vzdělávacích obsahů v RVP ZV.
5 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete požadavek progrese v geografickém vzdělávání.
6 Vysvětlete, v čem spočívá koncept udržitelnosti a na příkladu vybraného tematického celku učiva prokažte možnosti integrace environmentální výchovy do výuky geografie.
7 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti využití globálního (rozvojového) vzdělávání ve výuce geografie.
8 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti začlenění konceptu místa do výuky geografie.
9 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti využití různých výukových metod ve výuce geografie.
10 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti inkluze a diferenciace v geografickém vzdělávání.
11 Vysvětlete systém organizace zeměpisné olympiády, specifikujte možnosti přípravy učitele a žáka na soutěž, popište konkrétní postup přípravy školního kola.
12 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti využití Bloomovy taxonomie kognitivních cílů ve výuce geografie.
13 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti hodnocení žáků ve výuce geografie.
14 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti využití terénní výuky v geografickém vzdělávání.
15 Představte zdroje, s jejichž využitím je možné připravovat výuku geografie, charakterizujte jejich obsah, zhodnoťte jejich kvalitu a navrhněte vybraná kritéria pro jejich hodnocení.
16 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti začlenění badatelsky orientovaných přístupů do výuky geografie.
17 Na příkladu vybraného tematického celku učiva vysvětlete teorii i praktické možnosti využití geoinformačních technologií ve výuce geografie.
18 Na příkladu konkrétních výzkumů charakterizujte možnosti využití výsledků výzkumu v geografickém vzdělávání pro plánování, realizaci a hodnocení výuky geografie.
19 Charakterizujte klíčové dovednosti a možnosti dalšího vzdělávání učitelů geografie.
20 Charakterizujte nejdůležitější etapy historického vývoje geografického vzdělávání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.