Ze0156 Didaktika geografie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 12:05–12:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0156/01: Út 13:00–13:45 učebna 5a, E. Hofmann, P. Knecht
Ze0156/02: Út 13:55–14:40 učebna 5a, E. Hofmann, P. Knecht
Předpoklady
Předmět probíhá paralelně s učitelskou praxí a reflektivními semináři. Předmět syntetizuje a aplikuje poznatky získané při studiu dílčích geografických disciplín a předmětů z pedagogiky a psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studující na profesi učitele, jež nespočívá pouze v předávání odborných poznatků, ale také v tvorbě kreativních učebních úloh a školního kurikula. Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. V přednáškách jsou prezentovány teoretické základy a souvislosti příslušných témat, která jsou následně rozpracovávána ve cvičeních.
Na konci výuky předmětu bude student schopen:
Vysvětlit, v čem spočívá problém mezery mezi teorií a praxí geografického vzdělávání.
Charakterizovat jednotlivé vývojové etapy geografického vzdělávání v Česku;
Srovnat kurikulum v Česku s vybranými zeměmi;
Plánovat výuku se zvláštním zřetelem k požadavku kontinuity a progrese v kurikulu.
S oporou o přípravu jedné modelové vyučovací hodiny/celku učiva zdůvodnit vzdělávací význam příslušného tématu pro žáka, s oporou o teoretické znalosti o kvalitě výuky zeměpisu obhájit stanovené cíle, použité metody, organizační formy, didaktické prostředky, a způsob hodnocení žáků.
Zdůvodnit význam pedagogického výzkumu pro další vývoj zeměpisného kurikula a pro vlastní školní praxi;
Charakterizovat a aplikovat v praxi vybrané on-line zdroje pro výuku zeměpisu.
Zpracovat vlastní školní vzdělávací program.
Osnova
 • Spor mezi teorií a praxí geografického vzdělávání.
 • Historický vývoj geografického vzdělávání. Mezinárodní charta geografického vzdělávání.
 • Kontinuita a progrese v kurikulu geografického vzdělávání. Dvouúrovňový model kurikula v ČR.
 • Standardy geografického vzdělávání.
 • Plánování a příprava výuky, analýza, reflexe a hodnocení výuky.
 • Didaktická média ve výuce geografie: hodnocení vizuálií v učebnicích zeměpisu
 • Terénní výuka v geografickém vzdělávání.
 • Hodnocení žáků ve výuce geografie.
 • Učitel geografie a jeho profesní růst. Výzkum v didaktice geografie.
 • Osvědčené on-line zdroje pro podporu výuky geografie.
Literatura
  povinná literatura
 • BIDDULPH, Mary, David LAMBERT a David BALDERSTONE. Learning to teach geography in the secondary school : a companion to school experience. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. xi, 349. ISBN 9781138779440. info
  doporučená literatura
 • Geography for life : national geography standards. Edited by Susan Gallagher Heffron - Roger M. Downs - Susan Wiley Hardwick. 2nd ed. Washington: National Council for Geographic Education, 2012. vi, 118. ISBN 9781884136412. info
 • BEST, Brin. The geography teacher's handbook. New York, N.Y.: Continuum, 2011. 171 s. ISBN 9781441146205. info
 • Reflective practice in geography teaching. Edited by Ashley Kent. London: Paul Chapman, 2000. xiv, 306. ISBN 0761969829. info
  neurčeno
 • Debates in geography education. Edited by David Lambert - Mark Jones. 1st pub. New York: Routledge, 2013. xvi, 320. ISBN 9780415687799. info
Výukové metody
Lectures. Individuální, párová a skupinová práce s informačními zdroji. Prezentace výsledků individuální/párové/skupinové práce na semináři a následná diskuse.
Metody hodnocení
Ústní zkouška s písemným vstupním testem.
Vypracování zadaných cvičení, jejich včasné odevzdání a schválení vyučujícím předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.