Ze0168 Konzultace k diplomové práci 3

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům informace ke zpracování závěrečné práce. V předchozích etapách se jednalo zejména o teoreticko-metodologické přístupy, nastavení cílů a odpovídajících metod práce, vybraných kvalitativních a kvantitativních metod apod. V této závěrečné etapě je dopracován závěr práce a veškeré technické náležitosti práce. Práce je připravena k obhajobě.
Výstupy z učení
Po průběhu výuky bude student schopen:
- Používat adekvátní postupy a metody při psaní a prezentaci odborného textu.
- Prezentovat dosažené výsledky.
Osnova
 • 1. Diskuze dosažených výsledků.
 • 2. Zpracování závěru práce.
 • 3. Technické náležitosti závěrečné práce.
 • 4. Příprava obhajoby závěrečné práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)
 • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
Výukové metody
individuální práce a konzultace
Metody hodnocení
Prezentace výsledků diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.