Bi6005 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/2.5. 30 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Dana Jakubjanská, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Učitelská praxe 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student: • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky, • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce, • upevní dovednosti vztahující se k základním složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým), • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
• zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele,
• zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky,
• na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce,
• osvojí si základní dovednosti vztahující se k základním složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým),
• reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
  • Hlavní témata (osnova): • náslechy ve výuce; • vybrané činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané cvičným učitelem či ředitelem základní/střední školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky, dozory, pomoc se školní/třídní dokumentací, aj.); • vlastní výuka – 3 hodiny; • vedení reflektivního deníku.
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008, 155 stran. ISBN 9788073674342. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004, 380 s. ISBN 807178978X. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995, viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995, 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
Formy výuky • aktivní práce pod vedením cvičného učitele • individuální konzultace
Metody hodnocení
• hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje • dodání plánu výstupů (hodin odučených studentem) • rozbor odučené hodiny oborovým didaktikem na základě hospitace • zpracování a odevzdání záznamů z hodin hospitací (minimálně 4) a příprav z odučených hodin (3)
Navazující předměty
Informace učitele
Praxe probíhá 2 týdny. Celkem 30 hodin, z toho 12 hodin přímo ve škole, 18 hodin příprava a plnění úkolů. Dvouoborový student si tuto praxi zapisuje na obou studovaných oborech. Způsob ukončení: • hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje • hospitace oborového didaktika na hodině vyučované studentem • odevzdání portfolia z praxe (minimálně 4 záznamy z hospitací, 3 přípravy na hodinu) V případě, že student nebude na praxi řádně zapsán, praxe mu nebude uznána (nebude mu udělen zápočet).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/Bi6005