SZc007 Vývojová psychologie

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 8. 3. 14:00–17:50 učebna 50, Pá 15. 3. 14:00–17:50 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět "Vývojová psychologie" seznamuje se základními principy a zákonitostmi psychického vývoje, s biodromální perspektivou v přístupu ke člověku, se základními charakteristikami jednotlivých fází lidského vývoje a především s věkovými zvláštnostmi dětí a dospívajících. Seznamuje se specifiky vývojových fází s důrazem na typické formy učení, přiměřenou stimulaci i typické problémy v jednotlivých stádiích vývoje. Věnuje se rovněž otázkám výchovy, vztahů mezi generacemi a adekvátního chápání dětí a dospívajících v jednotlivých ontogenetických etapách. Studující budou rovněž seznámeni se základními metodami vývojové psychologie, s aktuálními otázkami oboru a s výběrem mezinárodně reprezentativních teorií psychického vývoje i příspěvků, které formovaly uvažování v českém a slovenském kulturním kontextu. Cílem semináře je prohloubit znalosti z přednášek psychologie duševního vývoje v následujících oblastech: 1. Obecné zákony dynamiky vývojových změn 2. Periodizace vývoje 3. Vývojové změny psychiky v raném dětství 4. Charakteristika duševních projevů předškolního období 5. Kvality rozumově-poznávacích procesů v dětství a dospívání 6. Vnějších vlivy a jejich dopad v období dětství a dospívání 7. Adaptační potíže, poruchy a neurotické příznaky v dětství a dospívání 8. Dopad obvyklých stylů výchovy 9. Principy optimalizace výchovného působení v dětství 10. Úroveň kognitivních procesů a socializace v průběhu dospívání.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studující schopni: - základní orientace ve východiscích současné vývojové psychologie, jejích specifických metodách a v principech periodizace psychického vývoje;
- rozlišit mezi procesy zrání a učení a rozumět jejich souvislostem;
- rozumět principům vývojové změny, kritického a senzitivního období a vývojové krize;
- orientovat se v reprezentativních vývojových teoriích, které mají přesah do pedagogických disciplín nebo přispívají k porozumění fungování osobnosti v dospělém věku;
- rozumět specifikům jednotlivých stádií ontogeneze lidské psychiky, znát vývojové možnosti i typické problémy jednotlivých fází ontogeneze;
- rozumět vývoji základních psychických funkcí, ale i sociálnímu kontextu vývoje a významu sociálního prostředí;
- znát potřeby, související se sociálním a emočním vývojem dětí a dospívajících;
- znát reprezentativní teorie kognitivního vývoje a učení v jednotlivých věkových stádiích;
- znát školsky významné vývojové fenomény (vývoj schopností, učení, pozornosti, motivace a exekutivních funkcí);
- rozumět fenoménům sebepojetí a identity ve vývojovém kontextu;
- orientačně uvažovat o narušení psychického vývoje.
V semináři se studující naučí pracovat s odbornou literaturou, orientovat se v probírané problematice, prakticky si procvičí teoretické znalosti nabyté na přednáškách a budou schopni porozumět základním zákonitostem psychického vývoje a dále: - provádět samostatná pozorování;
- konfrontovat výsledky vlastních pozorování s poznatky z odborné literatury;
- analyzovat situace vzhledem k věkovým zvláštnostem jejich aktérů;
- aplikovat poznatky o vývoji jednotlivých psychických funkcí na úrovni jejich interakce v konkrétní situaci.
Osnova
 • 1. týden: 1. Vývojová psychologie v systému psychologických disciplín, vztah k dalším vědám o člověku. Pojetí a hlavní činitelé vývoje.
 • 2. týden: 2. Vývojová změna, kritická a senzitivní období, periodizace lidské ontogeneze, vývojové úkoly a krize (Erikson).
 • 3. týden: 3. Raný vývoj:charakteristika duševního vývoje dítěte v prenatálním období, novorozence, kojence a batolete.
 • 4. týden: 4. Psychologické koncepce se vztahem k ranému vývoji: teorie raného citového přilnutí (attachment – Bowlby, Ainsworthová), koncepce psychické deprivace v dětství (Langmeier a Matějček).
 • 5. týden: 5. Předškolní věk: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Hra, kresba, školní zralost.
 • 6. týden: 6. Mladší a střední školní věk: charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje.
 • 7. týden: 7. Koncepce psychického vývoje a jeho aspektů se zřetelem k vývoji od dětství k dospívání: kognitivní vývoj (Piaget), morální vývoj (Kohlberg).
 • 8. týden: 8. Dospívání – adolescence. Charakteristiky emočního, sociálního a kognitivního vývoje. Utváření a změny sebepojetí. Vývoj identity, stavy identity (Marcía).
 • 9. týden: 9. Dospělost – sociální kritéria, aspekty identity dospělého. Koncepce „vynořující se dospělosti“ („emerging adulthood“ – Arnett).
 • 10. týden: 10. Aspekty psychického vývoje od raného dětství k dospělosti: vývoj emoční, kognitivní, vývoj motivace a volních vlastností, socializace a vývoj vztahů, vývojový aspekt sebepojetí a identity.
 • 11. až 12. týden: 11. Poruchy psychického vývoje.
Literatura
  povinná literatura
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015, 575 stran. ISBN 9788026207146. info
  doporučená literatura
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2006. ISBN 80-247-1284-9. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie : dětství a dospívání. Vydání druhé, rozšířen. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012, 531 stran. ISBN 9788024621531. info
  neurčeno
 • MCINERNEY, D. M. a David PUTWAIN. Developmental and educational psychology for teachers : an applied approach. Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017, xx, 335. ISBN 9781138947726. info
 • GEDDES, Heather. Attachment in the classroom : the links between children's early experience, emotional well-being and performance in school. First published. London: Worth Publishing, 2006, vii, 152. ISBN 9781903269084. info
 • ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Translated by Jan Valeška. Vydání druhé, v Portále. Praha: Portál, 2022, 398 stran. ISBN 9788026219569. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Vyd. 5., V nakl. Portál 4. Praha: Portál, 2007, 143 s. ISBN 9788073672638. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK a Petr MACEK. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016, 157 s. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1. info
 • MACEK, P. Adolescence. Portál. Praha, 2003, s. 144. ISBN 80-7178-747-7. info
 • The Oxford handbook of developmental psychology. Edited by Philip David Zelazo. New York: Oxford University Press, 2013, xx, 624. ISBN 9780199958474. info
 • Exploring developmental psychologyunderstanding theory and methods. Edited by Margaret Harris. Los Angeles: SAGE Publications, 2008, xiv, 345 p. ISBN 9781412903356. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
písemná zkouška, rozprava
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/SZc007