SC4MK_SPOL Sociální politika

Pedagogická fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/0/15. 15. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Marie Pešová, CSc. (přednášející)
Garance
PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Problematika sociální politiky v České republice. Základní pojmy a aktuální trendy sociální politiky v ČR ve srovnání se státy Evropské unie. Problematika migrace a podpory menšin, gender a rovnost pracovních příležitostí žen a mužů, politika zaměstnanosti. Sociální zabezpečení a sociální pomoc. Zdravotní, rodinná a vzdělávací politika státu s orientací na sociální pedagogiku. Sociální politika a sociální péče, sociální integrace. Legislativa v oblasti sociální politiky.
Osnova
  • 1. Základní pojmy a podstata sociální politiky 2. Typy a obecné cíle sociální politiky, sociální politika státu 3. Základní principy sociální politiky, fenomén blahobytu a chudoby 4. Sociální politika ve státech Evropské unie 5. Mobilita v multikulturní společnosti 6. Problematika menšin a sociální politika státu 7. Koncepce sociálního zabezpečení, politika zaměstnanosti 8. Zdravotní, rodinná a vzdělávací politika v České republice 9. Zákony v oblasti sociální politiky 10. Sociální politika a sociální péče
Literatura
  • POTŮČEK, M. a kol. Vize rozvoje ČR do roku 2015. Praha: Gutenberg, 2001. info
  • MACHONIN, P. Výzvy pro sociální politiku v České republice. Praha: VÚPSV, 2000. info
  • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. Vyd. 1. Praha: Codex, 1997. 327 s. ISBN 80-85963-33-7. info
  • VEČEŘA, Miloš. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 112 s. Studijní texty. ISBN 80-85850-16-8. info
  • www.ecn.cz
  • www.mpsv.cz
  • www.europa.eu.int
Metody hodnocení
Samostatné studium literatury, příprava seminární práce, závěrečný test.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsocedu/virtual/pdf/Juvova_SocPolitika.pdf
Témata pro seminární práce 1. Podstata a cíle sociální politiky v České republice 2. Typy sociální politiky, model sociální politiky v ČR 3. Cíle sociální politiky státu blahobytu (welfare state) 4. Základní principy sociální politiky, fenomén blahobytu a chudoby 5. Sociální politika ve státech Evropské unie 6. Mobilita v multikulturní společnosti 7. Problematika menšin a sociální politika státu 8. Koncepce sociálního zabezpečení v ČR 9. Principy státní politiky zaměstnanosti v ČR 10. Zdravotní politika v České republice 11. Rodinná politika v České republice 12. Vzdělávací politika v České republice 13. Bytová politika v České republice 14. Zákony v oblasti sociální politiky 15. Sociální politika a sociální péče 16. Charta základních práv EU 17. Gender mainstreaming - rovné příležitosti pro muže a ženy 18. Znevýhodněné osoby na trhu práce v ČR a ve státech EU (např. projekt EQUAL) 19. Neziskové organizace a jejich úloha v sociální politice státu 20. Ochrana lidských práv v ČR (charta základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.