FJB_FO1S Fonetika 1 - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJB_FO1S/01: St 7:30–9:10 učebna 59, Z. Schejbalová
FJB_FO1S/02: Út 10:15–11:55 učebna 56, Z. Schejbalová
FJB_FO1S/03: St 11:10–12:50 Dětské centrum, Z. Schejbalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce v semináři je zaměřena na akustickou stavbu řeči (charakteristika současné francouzské výslovnosti, výslovnostní styly), srovnávání mluveného a psaného projevu. Pozornost je věnována také vlastnímu písemnému projevu posluchačů po stránce ortografické. Dále se procvičuje fonetická transkripce. Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
 • 1. Systematika francouzských samohlásek, měkký začátek hlasový, kvantita, kvalita. 2. Samohlásky nosové. Polosouhlásky. 3. Souhlásky; protiklad znělosti; znělost koncových souhlásek; asimilace souhlásek; sonorizace; desonorizace; geminace; slabičné dělení. 4. Návaznost samohlásek a souhlásek (enchaînement). 5. Spojení souhláska+samohláska (liaison). 6. Rytmická skupina a přízvuk; funkce přízvuku; větný přízvuk; typy přízvuků. 7. Intonace; funkce intonace ve francouzské promluvě. 8. Transkripce; transliterace. 9. Mluvená a psaná forma jazyka. 10. Homonyma, homofona, homografa. 11. Poslech a četba souvislých textů s důrazem na správné členění, přízvuk a intonaci.
Literatura
  povinná literatura
 • DOHALSKÁ, Marie a Oľga SCHULZOVÁ. Fonetika francouzštiny. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 234 stran. ISBN 8024605708. info
  doporučená literatura
 • OHNESORG, Karel. Fonetika francouzštiny (Přít.) : Úvod do obecné fonetiky a fonologie ; Fonetika francouzštiny. info
 • Fonetika francouzštiny (Variant.) : Úvod do obecné fonetiky a fonologie : fonetika francouzštiny. info
 • Fonetika francouzštiny (Variant.) : Úvod do obecné fonetiky a fonologie : fonetika francouzštiny. info
 • CARTON, F., ROSSI, M. Les accents des Français. 1. vyd. Paris : Hachette, 1983. 95 s. ISBN 2-91-008021-1.
 • LÉON, M. Exercices systématiques de prononciation française. 2. vyd. Paris : Hachette, 1991. 183 s. ISBN 2-01-01-443-7.
 • Warnant, L.: Dictionnaire de la prononciation française dans sa norme actuelle. Paris - Gembloux, Duculot 1987.
 • SCHEJBALOVÁ, Z. E-learningový výukový materiál na http://moodlinka.ped.muni.cz.
 • ABRY, D. CHALARON, M.-L.: Phonétique (350 exercices). 1. vyd. Paris : Hachette, 1994. 207 s. ISBN 2-01-020-550-2.
 • FENCLOVÁ, Marie. Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. 108 s. ISBN 8072901265. info
 • HOŘÍNEK, Jindřich. Fonetika francouzštiny [Hořínek, 1971]. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 376 s. info
  neurčeno
 • SCHEJBALOVA, Zdeňka. Francouzská a česká lingvistická terminologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 53 s. ISBN 80-210-2734-7. info
 • PAČESOVÁ, Jaroslava a Karel OHNESORG. Úvod do obecné fonetiky a fonologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 83 s. ISBN 8021019999. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: aktivní účast 70%, průběžné testování ústního projevu, průběžné testování pravopisu, zápočtový diktát, recitace básně + fonetický přepis k zápočtu, slovní zásoba.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Kyzlinková M., Hambalčíková L.: Conversation française, Tome II: Corps humain+maladies, Campagne+nature str.28-58, Conversation française, Tome I: Le temps str. 53-60 Vydavatel: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kotlářská 9 602 00 BRNO
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJB_FO1.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.