EN

PdF:SZ_2000 EduSPAce festival - Informace o předmětu

SZ_2000 EduSPAce – příprava a realizace mezinárodního vzdělávacího festivalu v Brně

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Zemská, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Zemská, DiS., Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Zemská, DiS., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Aktivní účast na hromadných koordinačních schůzkách – blokově 4x v semestru – data budou stanovena s ohledem na možnosti vyučujících a s přihlédnutím na rozvrhy studentů). Spolupráce s garantem tematické sekce festivalu – vytyčení společných a samostatných úkolů, participace na tvorbě programu festivalu. 1. Tematická sekce – inovace ve vzdělávání 2. Tematická sekce – kreativita ve vzdělávání 3. Tematická sekce – rozmanitost ve vzdělávání Samostatná práce na přípravě a realizaci aktivit festivalu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/36
Cíle předmětu
Díky faktickému zapojení studentů do přípravy a realizace mezinárodního vzdělávacího festivalu, budou přirozeně rozvíjeny jejich manažerské, komunikativní a psychodidaktické kompetence, které jsou nejen pro budoucího pedagoga nezbytné. Cílem předmětu je také studentům přiblížit nové trendy z oblasti vzdělávání, na které bude festival zaměřen, ukázat jim možnosti netradičních didaktických postupů a kultivovat mezioborové vztahy, jelikož další ambicí festivalu je oblast vzdělávání více svázat s jinými oblastmi jako např. umění, architektura, technologie či podnikání.
Osnova
  • - seznámení s formátem vzdělávacího festivalu - rešerše obdobných mezinárodních akcí - tvorba programu a harmonogramu festivalu - participace na zajištění zázemí a prostředků pro realizaci - příprava zvolených aktivit z programu festivalu - komunikace s partnery festivalu - režie a design aktivit festivalu - didaktická příprava aktivit programu festivalu
Literatura
    doporučená literatura
  • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2012. 526 stran. ISBN 9788024742755. info
  • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 380 s. ISBN 9788024736112. info
Výukové metody
diskuse, skupinová práce, samostatná práce, brainstorming, design služeb, didaktický design aktivit
Metody hodnocení
Typ výuky: netradiční (viz „Předpoklady“). Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: aktivní zapojení ve všech 3 aktivitách předmětu (viz „Předpoklady“).
Informace učitele
http://www.eduspacefestival.eu
Studenti budou plnohodnotnou součástí realizačního týmu festivalu. Budeme s nimi jejich míru zapojení, rozsah možností i šíři invence konzultovat individuálně. Pokud je to možné, preferujeme minimálně dvou semestrální zapojení studentů (podzim + jaro) vzhledem ke kontinuitě práce z přípravy k realizaci festivalu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 7.10.+4.11.+25.11.+9.12. (vždy 16:30 - 20:30).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ_2000