SOk131 Sociální a interkulturní psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1.2/0. 14 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Cílem předmětu je zamyslet se nad lidskou psychikou v sociálním kontextu. Důraz je kladen na důkladné osvojení a kritické zhodnocení dílčích témat z oblasti sociální psychologie. Předmět dále systematizuje psychologické poznatky týkající se vlivu různých sociálních prostředí na jedince, jeho vývoj a uplatnění ve společnosti. Přímo propojuje psychologii a sociální pedagogiku a poukazuje na determinaci lidské psychiky v kontextu různých sociálně-kulturních prostředí, i na možné způsoby, jak tuto determinaci překonat. Předmět navazuje na odborné znalosti a dovednosti ze studia psychologických disciplín (základy psychologie, vývojová psychologie). Předpokladem úspěšného zvládnutí této disciplíny je základní znalost obsahu předcházejících předmětů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
• porozumět a vysvětlit známé experimenty sociální psychologie(Asch, Milgram, Zimbardo) • predikovat chování lidí v malých i velkých sociálních skupinách • používat základní pojmy z oblasti sociální a interkulturní psychologie • rozumět vlivu sociálního prostředí na formování lidské psychiky • posoudit a kriticky zhodnotit diagnostické výsledky (obzvláště testové) vzhledem ke kulturnímu původu klientů • navrhnout možné intervence k úspěšnějšímu porozumění odlišným kulturám
Výstupy z učení
student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět skupinové dynamice v malých i velkých skupinách
analyzovat současné vědecké poznatky ze sociální a interkulturní psychologie
aplikovat principy sociální a interkulturní psychologie na praktický problém
navrhnout, zrealizovat a prezentovat vlastní sociálně psychologický experiment
Osnova
 • • Předmět a metody sociální psychologie. • Sociální komunikace. Pravda a lež v lidské komunikaci. • Klasické výzkumy v sociální psychologii (Aschovo zkoumání konformity, Milgramův experiment, Zimbardův vězeňský experiment). • Postoje a jejich utváření. Etnické předsudky a stereotypy • Sociální skupiny. • Afiliace, přitažlivost, láska, partnerské vztahy. • Agresivní chování. • Prosociální chování. • Čím se zabývá interkulturní psychologie – základní vymezení disciplíny • Vztah mezi sociální a interkulturní psychologií • Základní pojmy interkulturní psychologie – kultura, akulturace, akomodace, asimilace, amalgamace, kulturní relativismus, kulturní egocentrismus • Způsoby a metody zkoumání rozdílů mezi kulturami • Interkulturní rozdíly v percepci • Holistický a analytický kognitivní styl • Interkulturní rozdíly v myšlení • Inteligence a její měření v kontextu různých kulturních prostředí • Emoce v interkulturním kontextu • Rozdíly ve společenských normách a hodnotách • Specifika východoasijských kultur • Původní psychologie, čínská a korejská původní psychologie
Literatura
  povinná literatura
 • Principles of Social Psychology (Orig.) : Základy sociální psychologie [Hayes, 1998] : Základy sociální psychologie [Hayes, 2003]. info
 • LINKOV, Václav. Základní témata čínské původní psychologie. Psychologie a její kontexty. 2019, roč. 10, č. 1, s. 3-16. info
 • LINKOV, Václav. Korejská domorodá psychologie: Přehled některých pojmů. Človek a Spoločnosť. 2017, roč. 20, č. 2, s. 72-79. info
 • ČENĚK, Jiří, Josef SMOLÍK a Zdeňka VYKOUKALOVÁ. Interkulturní psychologie: Vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing, 2016, 312 s. Psýché. ISBN 978-80-247-5414-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2007, 220 s. ISBN 9788073672805. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 769 s. ISBN 8073670925. info
  neurčeno
 • MORGENSTERNOVÁ, Monika a Lenka ŠULOVÁ. Interkulturní psychologie : rozvoj interkulturní senzitivity. Vydání 1. Praha: Karolinum, 2007, 218 stran. ISBN 9788024613611. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vydání. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2007, 82 stran. ISBN 9788086841069. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Růžena Komárková - Ivan Slaměník - Jozef Výrost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001, 224 s. ISBN 8024701804. info
 • Aplikovaná sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001, 260 s. ISBN 8024700425. info
 • VÝROST, Josef a Ivan SLAMĚNÍK. Aplikovaná sociální psychologie II. první. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0042-5. info
 • KOMÁRKOVÁ, Růžena, Ivan SLAMĚNÍK a Josef VÝROST. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: PAIDO, 1998, 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, domácí příprava
Metody hodnocení
průběžné hodnocení písemný test 2 části znalostní v listopadu pokročilý znalostní ve formě eseje
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.