AEB_A04 Vědecká komunikace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 M12
Předpoklady
Základní orientace v archeologické literatuře
Chuť komunikovat
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obeznámit studenty/tky bakalářského stupně oboru archeologie se základními principy a postupy vědecké práce/vědecké komunikace, naučit je správně používat a náležitě citovat všechny dostupné informační zdroje (rukopisy, tištěné nebo elektronické prameny atd.).
Dále je kurz zaměřen na přípravu kvalitní ústní prezentace vědeckých výsledků na odborné konferenci a na přípravu efektivního konferenčního posteru.
Cílem je studenty/tky naučit základní principy recenze odborného textu.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu budou studenti/tky při vypracovávání referátů či seminárních a jiných odborných prací schopni vystavět osnovu podle pravidel psaní odborných textů a budou poučeni o správném citování použitých pramenů a literatury.
Dále budou obeznámeni s pravidly redakce/korektur odborných textů a také by měli být schopni napsat recenzi jiného odborného díla.
Budou schopni vytvořit podklady pro ústní prezentaci na odborné konferenci a připravit efektivní konferenční poster.
Osnova
 • Osnova kurzu:
 • 1) Obeznámení se základy vědecké práce, etika
 • 2) Odborný text - obsahově-tematická a jazykově-kompoziční stavba
 • 3) Vědecký odborný článek
 • 4) Vědecké práce (školní, závěrečné, kvalifikační...)
 • 5) Prezentace, poster
 • 6) Citování a seznam bibliografických údajů
 • 7) Redakce odborného textu
 • 8) Informační zdroje (literatura, el. zdroje, rukopisy ...)
 • 9) Recenze odborných textů
Literatura
  povinná literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Marta MATTHAEIDESOVÁ a Marta NOVÁKOVÁ. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda. Edited by Ladislav Ďurič - Viliam S. Hotár - Jozef Pastier. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. ISBN 8008028181. info
  doporučená literatura
 • KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce :ako písať seminárne práce, ročníkové práce, práce študentskej viedeckej a odbornej činnosti, diplomové práce, záverečné a atestačné práce, dizertácie. 2. dop. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 117 s. ISBN 80-85697-82-3. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci : bakalářskou, diplomovou, rigorózní, habilitační. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 40 s. ISBN 9788073951573. info
 • SYNEK, Miloslav a Helena SEDLÁČKOVÁ. Diplomová práce : (metodický návod jak psát diplomové a seminární práce). 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. ISBN 8070797967. info
Výukové metody
Přednášky, semináře
Metody hodnocení
Vytvoření bibliografie na archeologické téma
Napsání recenze na vybraný publikovaný odborný text, ne starší než 2 roky
10 minutová ústní prezentace na zvolené archeologické téma
Vyučovací jazyk
Slovenština
Informace učitele
Od studentů je požadován aktivní přístup.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Informace ke způsobu ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se nedoporučuje absolvovat v prvním ročníku studia.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A04