AEB_A05 Popularizace vědy

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 M22
Předpoklady
Zájem na aktivní participaci na výstupech kurzu. Dobré odborné znalosti archeologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentovat aktuální účinné metody popularizace vědeckých výsledků, vtažení laické veřejnosti do pozitivního vnímání smyslu vědeckého výzkumu v humanitních vědách.
Cílem předmětu je prezentovat metody popularizace ve spolupráci s externími konzultanty a zejména za aktivní účasti a praxi studentů/studentek.
Předmět má přímý vztah k uplatnitelnosti absolventů studia na trhu práce, v muzejní činnosti, v archeoparcích, ve vzdělávání a dalších oblastech styku s laickou veřejností různých věkových skupin.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen
- definovat cílovou skupinu a analyzovat její potřeby
- zvolit vhodnou metodu prezentace pro konkrétní cílovou skupinu
- vypracovat libreto prezentačního výstupu, ekonomický, personální a časový plán realizace
- reagovat na aktuální trendy v prezentačních mediích a metodách
- odborně zpracovat věcný obsah prezentace, shrnout odborná data, vhodně je hierarchizovat a převést do laickou veřejností uchopitelné formy
- pilotní popularizační výstup samostatně nebo v týmové spolupráci úspěšně realizovat
Osnova
 • 1. Smysl a cíle popularizace vědy, základní aktuální metody relevantní pro archeologii
 • 2. Cílová skupina. Volba, definování, průzkum potřeb, analýza
 • 3. Libreto popularizačního výstupu - odborná data, jejich výběr, hierarchizace, převod do popularizační verze.
 • 4. Logistika, ekonomika, personalistika, plánování.
 • 5. Popularizace přednáškou I - příprava. Kultivace mluveného projevu, logopedie, mluvený projev přímý, do médií, do záznamu.
 • 6. Popularizace přednáškou II - realizace. Komunikace s cílovou skupinou. Vtažení do diskuse. Vzbuzení zájmu o další možnosti poznání.
 • 7. Popularizace výstavou. Výstava statická, výstava s přímým výkladem, haptická výstava.
 • 8. Popularizace zapojením do aktivit - workshop archaické výroby, skládání, třídění, nápodoby archeologické praxe, používání přístrojů, archeoparky
 • 9. Prezentace v místě archeologické lokality - informační cedule, qr kódy a mobilní technologie, geo-caching, zvaní tisku na probíhající výzkum
 • 10. Prezentace v tisku, komunikace s redaktorem, autorizace, výběr a zhuštění informací dle plánované délky. Tisková zpráva, rozhovor, článek.
 • 11. Prezentační tiskoviny. Poster, leták, upoutávka na akci. Výběr informací, vizuální stránka, distribuce.
 • 12. PR na druhou. Vzbuzení zájmu veřejnosti o plánovaný popularizační výstup. Formy propagace.
Literatura
  doporučená literatura
 • Mikešová, V. 2014: Přínos multimédií a digitálních technologií pro popularizaci archeologie. Muzeum 52/1, 14-20.
 • Mikešová, V. – Opatrná, M. a kol. 2014: Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Certifikovaná metodika. Vznik v rámci projektu NAKI 12DF Archeologie na dosah. Praha.
 • Mikešová, V. 2015: Popularizace archeologie v 21. století: Proč, jak a pro koho? Archeologie ve středních Čechách 19, 883–888.
Výukové metody
přednášky s následným cvičením v rámci lekce
konzultace s externími odborníky
týmová nebo samostatná realizace pilotního popularizačního počinu, možnost splnění v rámci PR akcí ÚAM
diskuse
Metody hodnocení
hodnocení kvality pilotního popularizačního výstupu
- odborná správnost
- vhodný výběr a strukturování informací
- úspěšná analýza potřeb cílové skupiny, zvládnutí zaujetí
- projev, úroveň realizace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A05