AEB_A07c Znalectví hmotné kultury protohistorického období

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Margita Filipová (přednášející)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 M12
Předpoklady
základní orientace v odborné terminologii a chronologii
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 9/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 9/22
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s charakteristickým inventářem od pozdního halštatu až do konce doby stěhování národů, tj. od 5. stol. př.n.l. do druhé poloviny 6. stol. n.l. Ukázky nálezů budou demonstrovány v chronologickém sledu.
Výstupy z učení
V seminářích si studenti osvojí znalost sídlištních i hrobových nálezů prostřednictvím sbírek ÚAM, případně dalších mimofakultních archeologických institucí. Prezentace jsou bilingvální - studenti by si měli osvojit základní pojmosloví hmotné kultury v anglickém jazyce.
Osnova
 • 1. Laténské umění; časný latén ve světle archeologických nálezů,
 • 2. Přehled inventáře z plochých keltských pohřebišť (LTB1 až C1).
 • 3. Hmotná kultura oppidálního období (LT C2-D1). Nálezové spektrum (nejen) moravských oppid. Římské importy na oppidech.
 • 4. Starší doba římská - základní inventář barbarského obyvatelstva. Předměty římské provenience. Nálezy z období markomanských válek.
 • 5. Mladší doba římská - základní inventář z oblasti naddunajského barbarika (kovové předměty).
 • 6. Mladší doba římská - barbarská keramika. Římská importovaná keramika.
 • 7. Další (nekeramické) předměty římské provenience ve 3. a 4. století.
 • 8. Pozdně římský materiál přechodného charakteru (Zlechov a nejmladší obj. z Vlčnova - D. Němčí). Ostatní mladořímský barbarský inventář (např. kostěné a parohové předměty).
 • 9. Hmotná kultura staršího stupně doby stěhování národů (stupeň D).
 • 10. Hmotná kultura mladšího stupně doby stěhování národů (stupeň E). Inventář langobardských pohřebišť.
 • 11. Prohlídka originálních předmětů na výstavě nebo v depozitáři muzea
 • 12. Kontrolní test.
Literatura
  povinná literatura
 • PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěké dějiny Moravy. Edited by Jaromír Kubíček. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s. ISBN 8085048450. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 6: Doba halštatská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 173 s. ISBN 978-80-86124-79-7. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 7: Doba laténská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 164 s. ISBN 978-80-86124-80-3. info
 • SALAČ, Vladimír. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 8: Doba římská a stěhování národů. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 214 s. ISBN 978-80-86124-81-0. info
 • DRDA, Petr. The prehistory of Bohemia. Edited by Natalie Venclová, Translated by David Joseph Gaul. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2013. 183 s. ISBN 9788087365595. info
  doporučená literatura
 • SALAČ, Vladimír a Eduard DROBERJAR. The prehistory of Bohemia. Translated by David Joseph Gaul. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2013. 240 s. ISBN 9788087365601. info
 • CHYTRÁČEK, Miloslav. The prehistory of Bohemia. Edited by Pavel Sankot - Natalie Venclová, Translated by David Joseph Gaul. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2013. 196 s. ISBN 9788087365588. info
 • TEJRAL, Jaroslav. Morava na sklonku antiky : Mähren an der Neige der Antike. 1. vyd. Prah: Academia, 1982. 253 s. info
 • KOLNÍK, Títus. Rímske a germánske umenie na Slovensku. Photo by Jozef Krátky, Edited by Ján Dekan. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1984. 312 s. : i. info
 • MEGAW, M. Ruth a J. V. S. MEGAW. Celtic art : from its beginnings to the Book of Kells. Rev. and expanded ed. New York: Thames & Hudson, 2001. 312 s. ISBN 050028265X. info
Výukové metody
Bilingvální prezentace jednotlivých skupin nálezů, praktické ukázky artefaktů (sbírka ÚAM a další vybrané sbírky), diskuse na dané téma
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na semináři (2 možné absence), suverénní znalost základních pramenů hmotné kultury, orientace ve vývojových trendech rané doby dějinné; znalost základních termínů z oblasti hmotné kultury v anglickém jazyce
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní literatura:
. ČIŽMÁŘ, M. 1975: Relativní chronologie keltských pohřebišť na Moravě, PA LXVI/2, 417-432.
ČIŽMÁŘ, M. 1992: Zur Chronologie der Púchov Kultur in Mähren, PA LXXXIV/l, 86-96.
ČIŽMÁŘ, M. 1993: Keltská okupace Moravy, in: Pravěké dějiny Moravy, Brno, 380-423.
DROBERJAR, E. 1991: Terra Sigillata in Mähren. Funde aus germanischen Lokalitäten, Brno.
KOLNÍK, T. 1984: Rímske a germánske umenie na Slovensku, Bratislava.
KOLNÍKOVÁ, E. 1978: Keltské mince na Slovensku, Bratislava.
KOLNÍKOVÁ, E. 1980: Rímske mince na Slovensku, Bratislava.
PIETA, K. 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Nitra.
SAKAŘ, V. 1985: O keramice římských provincií (kromě sigillat), ZČSA 28.
TEJRAL, J. 1982: Morava na sklonku antiky, Praha.
TEJRAL, J. 1993: Na hranicích impéria (doba římská). Za dob velkého neklidu (doba stěhování národů), in: Pravěké dějiny Moravy, 424-503.
VENCLOVÁ, N.1990: Prehistoric glass in Bohemia, Praha, od str. 45. Venclová et al. 2008: Archeologie pravěkých Čech 6. Doba halštatská. Praha, 11-17, 100-159.
VENCLOVÁ, N.et al. 2008a: Archeologie pravěkých Čech 6. Doba halštatská. Praha.
VENCLOVÁ, N. et al. 2008b: Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha.
VENCLOVÁ, N.et al. 2013a: The Prehistory of Bohemia 5. The early Iron Age - The Hallstatt period. Praha.
VENCLOVÁ, N. et al. 2008b: The Prehistory of Bohemia 6. The late Iron Age - The La Tene period.. Praha.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AEB_A07c