AEB_A07e Znalectví hmotné kultury vrcholného středověku

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 10:00–13:40 M12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
cílem předmětu je teoretická i praktická znalost hmotné kultury různých sociálních prostředí vrcholného a pozdního středověku především 13.-15. století) s návazností na vývoj v mladohradištním období a nastíněním vývoje do mladších období (16. století)
jedná se o pochopení morfologie artefaktů a jejich výroby a využití a vyřazení z použivání a postdepoziční procesy s aplikací základní metody typologie a časovým zařazením artefaktů nebo jednotlivých skupin středověkých artefaktů
pochopení technických možností artefaktů a jejich použití - zemědělství, řemesla, obchod, vojenství, stavby, pohřební ritus
Výstupy z učení
student je schopen: rozpoznat jednotlivé středověké artefakty a jejich fragmenty
zařadit je do příslušných skupin jejich třídění
aplikovat základní typologickou metodu
základně interpretovat jejich výskyt v archeologických situacích
popsat technologii výroby a význam artefaktu ve společnosti
chronologicky zařadit jednotlivé artefakty
Osnova
 • 1. rozdělení hmotné kultury, kulturní rámec středověku
 • 2. sklo a jeho výroba ve středověku
 • 3. keramika a její výroba ve středověku
 • 4. keramika - stavební, kamnářská, umělecká
 • 5. středověké zeměděství: orba, sklízení, uskladnění
 • 6. vesnický dům a invetář vesnické usedlsoti (stavební kování)
 • 7. kovářství,zbraně
 • 8. těžba a hutnictví
 • 9. dřevoobráběcí řemesla
 • 11. textilnictví
 • 12.kostěné a parohové artefakty
 • 13. exkurze
Literatura
  povinná literatura
 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka. Zaniklá středověká ves Konůvky ve Ždánickém lese : archeologický průvodce po naučné stezce. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 61 stran. ISBN 9788070284568. info
 • NEKUDA, Vladimír. Mstěnice : zaniklá středověká ves u Hrotovic. Vydání první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000. 388 stran. ISBN 8072750046. info
 • NEKUDA, Vladimír. Mstěnice :zaniklá středověká ves u Hrotovic. Vyd. 1. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. 388 s. ISBN 80-7275-004-6. info
 • NEKUDA, Rostislav a Vladimír NEKUDA. Mstěnice : zaniklá středověká ves u Hrotovic. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997. 132 s. ISBN 28085048663. info
 • MĚCHUROVÁ, Zdeňka. Hmotná kultura středověké vesnice na Moravě : srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov. [2], Tabulky. 1992. 20, cv s. info
  doporučená literatura
 • SELUCKÁ, Alena, Petr SULOVSKÝ a Zdeňka MĚCHUROVÁ. Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak. Acta Mus. Moraviae., Sci. Soc., Brno: MZM Brno, 2002, roč. 87, 1/2, s. 177-185. ISSN 0323-0570. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Eva ZUMPFE. Bronzene Hundeplastik aus der mittelalterlichen Wüstung Mähren, Mstěnice (Bez. Třebíč, CZ) - ihre chronologische Stellung und Funktion im Lichte ähnlicher Funde. In "Gentes, Reges und Rom". Auseinandersetzung-Anerkennung-Anpassung. Festschrift für Jaroslav Tejral zum 65. Geburtstag. J. Bouzek - H. Friesinger - K. Pieta - B. Komoróczy (Hrsg.). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2000. s. 121-128. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 16. ISBN 80-86023-24-9. info
 • Dějiny hmotné kultury. II(2), Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Edited by Josef Petráň. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 1997. 1002 s. ISBN 80-7184-086-62. info
 • PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. I. (1), Vymezení kulturních dějin. Kultura každodenního života od pravěku do 15. století. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 478 s., xi. info
 • Dějiny hmotné kultury. I. (2), Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Edited by Josef Petráň. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 489-997. info
Výukové metody
jedná se o teoretickou znalost třídění artefaktů, jejich názorné předvedení formou obrázků, modelací nebo reálných artefaktů, či jejich replik
student je seznámen se způsobem výroby předmětu, od vyhledávání surovin, po technologické operace při jeho výrobě a aplikace v dobových situacích, je seznámen s proměnami artefaktu v čase a různých sociálních prostředích, jeho významem v archeologických situacích a interpretačních možnostech
Metody hodnocení
prezence, test, referát, zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní literatura ke znalectví hmotné kultury mladšího středověku* A) Hmotná kultura jako metodologický a kulturně historický problém: místo a funkce hmotné kultury ve vědeckém poznávání minulosti, sociálně indikační hodnota hmotné kultury, odraz společenských změn v hmotné kultuře, sémiotický statut hmotné kultury a duchovní kultura, kritika a možnosti vypovídací hodnoty hmotných pramenů a jejich nálezového prostředí, hmotná kultura a dějiny středověkých řemesel, ikonografie hmotné kultury. Syntézy, monografie: BERANOVÁ, M. 1975: Zemědělská výroba v 11./14. století na území Československa, Studie AÚ ČSAV v Brně, 3, Brno. HUSA, V. - PETRÁŇ, J. - ŠUBRTOVÁ, A. 1967: Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha. NOVÝ, L. a kol. 1974: Dějiny techniky v Československu do konce 18. století. Praha. PETRÁŇ, J. 1985/1995: Dějiny hmotné kultury I, II. Praha. PLEINER, R. a kol. 1984: Dějiny hutnictví železa v Československu 1. Od nejstarších dob do průmyslové revoluce. Praha. ŠMELHAUS, V. 1980: Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době předhusitské. Praha. VAŘEKA, P., 2005: Archeologie středověkého domu. Plzeň. WINTER, Z. 1909: Řemeslnictvo a živnost XVI. věku v Čechách (1526 - 1620). Praha. Studie a články: BELCREDI, L. 1990: Přínos ikonografie k poznání inventáře a všedního života na středověké vsi, AH 15, 43 – 55. KLÁPŠTĚ, J. 1994: Změna - středověká transformace a její předpoklady. In: MARB 1993, PA - Supplementum 2, 9 - 59. KLÁPŠTĚ, J. 2001: Mudrování u studny, AR 53, 802. MĚCHUROVÁ, Z. Projevy duchovní kultury ve hmotných památkách na Moravě a ve Slezsku, AH 15, 311 - 321. MĚŘÍNSKÝ, Z. 1983: K problematice archeologického výzkumu řemeslnické výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku, AH 8, 41 – 71. MĚŘÍNSKÝ, Z. 1990: Provoz a vybavení domácnosti ve vyšším sociálním prostředí (měšťanstvo a šlechta), AH 15, 19 - 42. PETRÁŇ, J. 1983: Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury, AH 8, 27 - 39. RICHTER, M - SMETÁNKA, Z. 1959: Příspěvek k metodice studia středověké keramiky v Čechách, AR XI, 86 – 97. RICHTER, M. - SMETÁNKA, Z. 1983: Archeologie a studium řemeslné výroby, AH 8, 11 - 26. SCHÜTTE, S. 1986: Brunnen und Kloaken auf innerstädtischen Grundstücken im ausgehenden Hoch- und Spätmittelalter, ZAM, Beiheft 4, 237 - 255. SMETÁNKA, Z. 1995: Hmotná kultura. In: Spunar, P. (ed.): Kultura středověku. Praha. SOMMER, P. 1989: K poznání české církevní hmotné kultury 13. století, AH 14, 53 - 63. ŠMAHEL, F. 1990: Archeologické doklady středověké duchovní kultury, AH 15, 295 - 310. VENCL, S. 2001: Souvislosti chápání pojmu „nálezový celek“ v české archeologii, AR 53, 592 - 614. TOMAS, J. 1983: Řemeslníci 11. – 13. století v českých zemích v písemných pramenech, AH 8, 73 – 84. B) Hmotná kultura města BLÁHA, J. 1995: Olomouc – příspěvek ke kulturní historii pozdněstředověkých měst. In: Wachowski, K. (ed.): Kultura średniowiecznego Ślaska i Czech. Miasto. Wroclaw, 29 – 39. KLÁPŠTĚ, J. (ed.) 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě, MAR 4. Praha – Most. KRAJÍC, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici č.p. 28). Tábor. KRAJÍC, R. a kol. 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220). Tábor. RICHTER, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha. RICHTER, M. - KRAJÍC, R. 2001: Sezimovo Ústí, archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí - archeologický výzkum 1962-1988. Praha - Sezimovo Ústí - Tábor. RICHTER, M. – VOKOLEK, V. 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové. SEDLÁČKOVÁ, H. 1998: Renesanční Olomouc v archeologických nálezech. Sklo, slavnostní keramika a kachle. Archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci 1973 – 1996. Katalog výstavy. Olomouc. C) Hmotná kultura vesnice BELCREDI, L. 1983: Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách, AH 8, 411 – 422. MĚCHUROVÁ, Z. 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Studie AÚ AV ČR XVII/1, Brno. NEKUDA, V. 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno. NEKUDA, V. 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Brno. SMETÁNKA, Z. 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha. D) Hmotná kultura hradu a tvrze BRYCH, V. 1998: Hmotná kultura středověké tvrze v Čechách. In: Svoboda, L. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, A – J. Praha, 48 – 84. DURDÍK, T. 1988: Výzkum manského domu na Křivoklátě. Předběžné sdělení, AH 13, 285 – 298. DURDÍK, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha. KOUŘIL, P. - PRIX, D. - WIHODA, M. 2000: Hrady českého Slezska. Brno - Opava. MĚŘÍNSKÝ, Z. – PLAČEK, M. 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku (jeho dějiny, stavební vývoj a výsledky archeologického výzkumu 1981 – 1989), Brno – Brtnice. POLÁČEK, L. 1990: Újezd u Tišnova – „Hrádek“. Vybavení a provoz drobného feudálního sídla, AH 15, 223 – 233. UNGER, J. 1994: Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno. UNGER, J. 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Archeologická sociokulturní studie. Brno. E) Řemeslnické výrobky - nálezové prostředí, interpretace, klasifikace a deskripce, chronologie Hrnčířství, stolní a kuchyňská keramika: BUBENÍK, J. – FROLÍK, J. 1995: Zusammefassung der Diskussion zur gemeinsamen Terminologie der grundlegenden keramischen Begriffe. In: Poláček, L. (Hrsg.): Slawische Keramik im Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Terminologie und Beschreibung, 128 – 130. BUKO, A. 1990: Ceramika Wczesnopolska. Wprowadzenie do badań. Wroclaw – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Lódź. FROLÍK, J. – SIGL, J. 1990: Soubor pozdněstředověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice, Studies in Postmedieval Archaeology. Praha, 269 – 284. GABRIEL, F. – SMETANA, J. 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách, AH 8, 119 – 138. GOŠ, V. 1983: Středověké hrnčířství v Lošticích. Pět let archeologických výzkumů města, AH 8, 197 – 210. KLÁPŠTĚ, J. 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem, Archeologické rozhledy 50, 138-158. KLÁPŠTĚ, J. (ed.) 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě, MAR 4. Praha – Most. KRAJÍC, R. a kol. 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220). Tábor. MATOUŠEK, V. – SCHEUFLER, V. 1983: Raně novověké berounské zboží ve světle archeologických výzkumů v Berouně, AH 8, 189 – 196. MĚŘÍNSKÝ, Z. 1969: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování, VVM XXI, 89 – 105. MICHNA, P. 1970: Ein Massenfund mittelalterlicher Keramik aus Brünn, Dvořák-Gasse, ČMM LV, Vědy společenské II., 121 – 156. NEKUDA, R. 1980: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska, AH 5, 389 – 450. NEKUDA, V. – REICHERTOVÁ, K. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno. NOVÁČEK, K. 2000: Středověký dům v Plzni. Archeologický výzkum parcely v Sedláčkově ul. 1 (čp. 187), Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 15, 5 – 66. ORTON, C. – TYERS, P. – VINCE, A. 1993: Pottery in Archaeology. Cambridge. PROCHÁZKA, R. 1991: Brünner Keramik des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhundert und die Frage ihrer auswärtigen Beziehungen, XX. mikulovské sympozium 1990, 233 – 246. PROCHÁZKA, R. 1994: Brněnská stolní a kuchyňská keramika 2. poloviny 14. stol. – počátku 15. století, Pravěk 4 NŘ, 323 – 344. PROCHÁZKA, R: 1995: Keramik der 14. – 14./15. Jahrhunderts aus Brno und Boskovice. Ein Beitrag zur Regionalisierung der mittelalterlichen Keramik in Mähren, Denkmalpflege und Forschung im Westfalen 32. Bonn, 113 – 124. PROCHÁZKA, R. – HIMMELOVÁ, Z. – ŠMERDA, J. 1999: Soubor nálezů z první poloviny 15. století z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Pravěk – Supplementum 2 – 3, 45 – 145. RADOMĚRSKÝ, P. - RICHTER, M. 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A - Historie, svazek 28, 57-168. RICHTER, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha. RICHTER, M. 1994: Hrnčířská pec ze Starého Mýta (k otázce počátků vrcholně středověké keramiky), Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993, PA - Supplementum 2, 145-157. RICHTER, M - SMETÁNKA, Z. 1959: Příspěvek k metodice studia středověké keramiky v Čechách, AR XI, 86 – 97. RICHTER, M. – VOKOLEK, V. 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové. VAŘEKA, P. 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách, AR 50, 123 – 137. ZÁPOTOCKÝ, M. 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie, PA 69, 171-238. ZATLOUKAL, R. 1998: Středověké hrnčířské pece z Jihlavy a okolí, Vlastivědný sborník Vysočiny, 11 - oddíl věd společenských, 27 – 44. Kamnářské výrobky, kachle: HAZLBAUER, Z. 1998: Krása středověkých kamen. Obraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha. HAZLBAUER, Z. – RICHTER, M. 1990: Dva hromadné nálezy gotických nádobkových kachlů v Sezimově Ústí, AR 42, 416 – 434. KRAJÍC, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici č.p. 28). Tábor. MICHNA, P. 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci, AH 6, 333 – 360. RICHTEROVÁ, J. 1982: Středověké kachle. Praha. SMETÁNKA, Z. 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátků 14. do počátků 16. století, PA 59, 543-578. SMETÁNKA, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA 60, 228-265. SMETÁNKA, Z. 1983: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách, AH 8, 145-154. Technická keramika: DRDA, M. 1983: Cihelna 13. století v Milevsku, AH 8, 167 – 173. MERTA, J. 1996: Středověká cihlářská pec z Brna, Archaeologia technica 10, 103 – 109. NECHVÁTAL, B. 1988: Středověké dlaždice v jižních Čechách, AH 13, 575 – 604. Sklo: ČERNÁ, E. (ed.) 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Most. ČERNÁ, E. 2002: Sklo 13. – 16. století. In: (Klápště, J. ed.): Archeologie středověkého domu v Mostě, MAR 4, 93 – 114. FRÝDA, F. 1990: Typologie středověkého skla v Čechách od 13. do konce 15. století. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie 5, 59 – 84. HEJDOVÁ, D. - FRÝDA, F. – ŠEBESTA, P. – ČERNÁ, E. 1983: Středověké sklo v Čechách, AH 8, 243 – 266. HIMMELOVÁ, Z. 1994: Archeologické nálezy skla na moravských opevněných sídlech, AH 19, 431 – 436. SEDLÁČKOVÁ, H. 2001: Gotické sklo na střední a severní Moravě, AH 26, 411 – 428. Kovy: BELCREDI, L. 1988: Užití kovu ve středověké osadě, AH 13, 459 – 482. HEJNA, A. 1983: Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburka, AH 8, 491 – 502. KLUČINA, P. – ROMAŇÁK, A. 1983: Člověk, zbroj a zbraně v obraze doby I (5. – 17. stol.). Praha. KOUŘIL, P. 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejna (železné předměty), AH 4, 129 – 140. KRAJÍC, R. 1991: Stavební železo a uzavírací mechanizmy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska, AH 16, 323 – 344. KRAJÍC, R. 1993: Středověká kovárna v Sezimově Ústí, AH 18, 391 – 417. KŘÍŽEK, L. – ČECH, Z. J. K. 1997: Encyklopedie zbraní a zbroje. Praha. MERTA, J. 1987: Výroba železa v českých zemích v období vrcholného středověku, Sborník (tm) Brno 2, 88 – 106. MĚCHUROVÁ, Z. 1995: Železné předměty ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov), ČMM LXXX, 141 – 197. PLEINER, R. 1962: Staré evropské kovářství. Praha. RICHTER, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha. Dřevo: FRÝDA, 1983: Nálezy středověkého dřeva z Plzně, AH 8, 287 – 297. RICHTER, M. – VOKOLEK, V. 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové. KLÁPŠTĚ, J. (ed.)2002: Archeologie středověkého domu v Mostě, MAR 4. Praha – Most.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AEB_A07e