AEB_A14d Doba železná ve střední Evropě

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 M12
Předpoklady
vhodné absolvovat zároveň (nebo po) s předmětem AEB_A07c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška seznamuje studenty s problematikou doby železné na území střední Evropy v širších kulturně genetických spojitostech. Těžiště přednášek bude spočívat v metodologických aspektech studia českého, bavorského, moravského, rakouského, slovenského a maďarského území od 8. století př. Kr. do doby kolem zlomu letopočtu. Prezentace jsou připraveny částečně v anglickém jazyce.
Výstupy z učení
Úspěšný absolvent kurzu:
- se bude orientovat v základní problematice středoevropské doby železné
- bude schopen definovat a shrnout důležité rysy jednotlivých úseků doby železné a popsat základní charakteristiky archeologických kultur
- porovnat rozdíly historických a současných interpretací.
Osnova
 • 1. Prostorové a časové vymezení, základní terminologie. Středomoří v období 8.-1. stol. př. Kr. Etnicita v době železné.
 • 2. Problematika relativní a absolutní chronologie. Přehled hlavních periodizačních systémů doby železné. Základní kulturně-historický přehled.
 • 3. Hallstatt. Halštatská doba, kultura (styl), civilizace. Okruhy doby halštatské. Ekonomika a společnost doby halštatské. Lužická kultura doby halštatské.
 • 4. Bylanská kultura ve středních Čechách. Knížecí pohřby na vozech. Halštatská mohylová kultura v západních a jižních Čechách.
 • 5. Horákovská kultura jižní Moravy. Hlásnica u Horákova. Velmožské mohyly. Vztah k Podunají a severnímu lužickému sousedství. Západní vlivy. Kalenderberský okruh středního Podunají. Skupina Košariská.
 • 6. Pozdní halštat Čech a Moravy. Býčí skála. Skýtové. Vekerzugská kultura. Charakteristika pozdně halštatského "knížecího" prostředí (horní Podunají, východní Francie), jeho kontakty se Středomořím (řecké a etruské importy).
 • 7. Počátek doby laténské. Časně laténské knížecí pohřby. Sídelní struktura časné doby laténské. Fortifikace. Přehled názorů na přítomnost "historických Keltů" na území Čech a Moravy. Příčiny a hlavní směry expanze.
 • 8. Plochá keltská pohřebiště, jejich chronologie a obecné znaky.Předduchcovský horizont, horizont Duchcov-Münsingen. Materiální kultura: základní typy šperku a součastí oděvu, výzbroj z hlediska typo-chronologického třídění.
 • 9. Sídelní areály doby laténské. Struktura osídlení a jeho vývoj. Formy osídlení - dvorce a osady. Viereckschanze - možnosti interpretace. Výrobní a distribuční areály. Úvod k problematice oppid, diskuse k definici oppida. Předpoklady a příčiny jejich vzniku. Typy a varianty oppidální fortifikace. Sociální struktura a funkce oppid. Současný stav výzkumu oppid v Bavorsku a v českých zemích.
 • 10. Karpatská oblast na rozhraní letopočtů. Bratislava a Devín. Zánik laténské kultury - teorie a obraz v archeologických pramenech. Přechod doba laténská - doba římská. Skupiny na okraji laténské kultury. Kobylská a podmokelská skupina. Dákové na Slovensku.
 • 11. Púchovská kultura. Její rozšíření, vývoj, názory na etnicitu, typy sídlišť a hlavní lokality. SZ Slovensko v době laténské. Kontaktní oblast v Pováží. Ekonomika doby laténské. Zemědělství a chov dobytka.
 • 12. Specializovaná výroba. Technologické postupy a inovace v době železné. Doklady duchovního života a rituálních aktivit v době železné, umění. Ukládání depotů. Obchod a výroba mincí.
Literatura
  povinná literatura
 • ČIŽMÁŘ, M. Keltská okupace Moravy (doba laténská). In Pravěké dějiny Moravy. 1993. s. 380-432. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 6: Doba halštatská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 173 s. ISBN 978-80-86124-79-7. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 7: Doba laténská. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 164 s. ISBN 978-80-86124-80-3. info
  doporučená literatura
 • PIETA, Karol. Keltské osídlenie Slovenska : mladšia doba laténska. 1. vyd. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2008. 384 s. ISBN 9788022410274. info
 • ČIŽMÁŘ, Miloš. Keltské oppidum Staré Hradisko. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2002. 69 s. ISBN 8085037327. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Mšecké Žehrovice in Bohemia :archaeological background to a Celtic hero : 3rd - 2nd cent. B.C. Edited by Mark Beech. Sceaux Cedex: Kronos B.Y. Editions, 1998. 384 s. ISBN 2-910652-04-1. info
 • SOUDSKÁ, Eva. Die Anfänge der keltischen Zivilisation in Böhmen : das Gräberfeld Manětín-Hrádek. Edited by Natalie Venclová. Prague: Krystal OP, 1994. 220 s. ISBN 8090152864. info
 • VENCLOVÁ, Natalie. Výroba a sídla v době laténské :projekt Loděnice. Edited by Evžen Neustupný. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2001. x, 399 s. ISBN 80-86124-22-3. info
  neurčeno
 • NEKVASIL, J. 1993: Archeologie moravského halštatu. In: Podborský, V. et al.: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 3. Brno, 337–372
 • OLIVA, Martin, Martin GOLEC, Radim KRATOCHVÍL a Petr KOSTRHUN. Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 214 s. Anthropos Vol 39/N.S. 31. ISBN 978-80-7028-461-2. info
Výukové metody
přednášky; studium odborné literatury
Metody hodnocení
Ke zkoušce požadováno: znalost zadané odborné literatury, přehledné vědomosti získané v přednáškách.
Navazující předměty
Informace učitele
Základní souhrnná literatura Bujna, J. 1994: Mladšia doba železná – laténska na Slovensku (prehľad stavu bádania za posledné dve desaťročia). Studia historica nitrensia II, 7-39. Čižmář, M. 1993: Keltská okupace Moravy. In: Podborský, V. et al.: Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 3. Brno, 380-423. Čižmářová, J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha. Drda, P. – Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha. Kruta, V. – Lička, M. 2004: Celti di Boemia e di Moravia. (Celti dal cuore dell´Europa all´Insubria). Varese. (katalog výstavy) Pieta, K. 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. (Archaeologica Slovaca Monographiae Studia, Tomus XI). Nitra. Venclová et al. 2008: Archeologie pravěkých Čech 6. Doba halštatská. Praha, 11-17, 100-159. Venclová et al. 2008: Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha. Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha. Waldhauser, J. 2007: Encyklopedie Keltů v Čechách (dodatky). Praha.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Informace ke způsobu ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/AEB_A14d