AEB_A14e Doba římská a stěhování národů ve střední Evropě

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 M22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška se zaměřuje na přiblížení problematiky období prvních šesti století našeho letopočtu - doby římské a doby stěhování národů v širších archeologicko-historických souvislostech. Cílem předmětu je představit současný stav poznání těchto etap a obeznámit posluchače s aktuálními metodologickými trendy jejich archeologického zkoumání.
Těžiště přednášek spočívá v objasnění hlavních rysů kulturního, společenského a ekonomického vývoje středního Podunají. Výrazně jsou přitom reflektovány chronologické proměny kulturního obrazu regionu od závěru doby železné až po odchod Langobardů ze střední Evropy. Neméně důležitým aspektem je též osvětlení vzájemných interakcí jednotlivých kulturních okruhů, mezi nimiž vynikají archeologické projevy bezprostředního sousedství vyspělé antické civilizace a tzv. barbarských kultur. Detailní pohled na archeologické kultury germánských kmenů na našem území je přitom doprovázen výraznou reflexí paralelních archeologických pramenů ze sousedních oblastí včetně římských provincií. Výuku završuje charakteristika dynamických etnických a kulturních proměn středního Podunají v turbulentní epoše stěhování národů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat a popsat klíčové otázky současného výzkumu doby římské a stěhování národů ve střední Evropě
- definovat, pomocí historických a především archeologických pramenů charakterizovat nejdůležitější vývojové fáze předmětné éry
- popsat základní charakteristiky archeologických kultur včetně vzájemné komparace
- orientovat se v hmotné náplni jednotlivých relativně- či absolutně-chronologicky definovaných časových úseků
- orientovat se v historii bádání a v proměnách metodologických nástrojů archeologie doby římské a stěhování národů
Osnova
 • Osnova (ve vyučovacím jazyce):
 • 1. Prostorové a časové vymezení tématu. Základní charakteristika, terminologie a metodologické přístupy ke studiu doby římské a doby stěhování národů.
 • 2. Obecné vymezení pramenné základny.
 • 3. Chronologické systémy doby římské a stěhování národů.
 • 4. Poslední Keltové, první Germáni a Římané ve střední Evropě.
 • 5. Vývoj ve starší době římské v sousedství etablujících se římských provincií.
 • 6. Na přelomu starší a mladší doby římské (markomanské války a jejich důsledky).
 • 7. Mladší doba římská.
 • 8. Sídelní struktury doby římské a současný stav poznání ekonomických poměrů jejich obyvatel.
 • 9. Hroby a společenská diferenciace v průběhu doby římské.
 • 10. Poslední Svébové, poslední Římané ve středním Podunají.
 • 11. Starší, předlangobardská fáze stěhování národů.
 • 12. Langobardská fáze stěhování národů.
Literatura
  povinná literatura
 • Tejral, Jaroslav. Za dob velkého neklidu (doba stěhování národů). In: Podborský, V. (ed.): Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993, 471-503.
 • TEJRAL, Jaroslav. Na hranicích impéria (doba římská). In: Podborský, V. (ed.): Pravěké dějiny Moravy. Brno1993, 424-470.
 • SALAČ, Vladimír. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 8: Doba římská a stěhování národů. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 214 s. ISBN 978-80-86124-81-0. info
 • PEŠKA, Jaroslav a Jaroslav TEJRAL. Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren. Mainz, 2002. 573 s. Monographien Röm.-German. Zentralmuseum 56. ISBN 978-3-88467-076-7. info
 • SAKAŘ, Vladimír a Jan BOUZEK. Římské provincie a limes Romanus ve střední a západní Evropě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 149 s. ISBN 80-7066-161-5. info
  doporučená literatura
 • DROBERJAR, Eduard. Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. Translated by Jiří Leksa, Illustrated by Magdalena Fábiková - Bohumil Prudk. Pragae: Museum Nationale Pragae, 1997. 378 s. ISBN 80-7036-039-9. info
 • DROBERJAR, Eduard. Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 456 s. ISBN 807277106X. info
 • KOLNÍK, Títus. Rímske a germánske umenie na Slovensku. Photo by Jozef Krátky, Edited by Ján Dekan. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1984. 312 s. : i. info
 • KOMORÓCZY, Balázs, Dana CEJNKOVÁ a Jaroslav TEJRAL. Římané a Germáni. Nepřátelé - rivalové - sousedé. Brno: SVAN, spol. s. r. o., 2003. 28 s. ISBN 80-85956-19-5. info
 • TEJRAL, Jaroslav. Langobardische Gräberfelder in Mähren. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2011. 459 s. ISBN 9788086023977. info
Výukové metody
Přednášky doplněné bilingvními prezentacemi (v českém a anglickém jazyce), čtení odborné literatury v češtině, angličtině a jiných jazycích. Dvě vybrané přednášky jsou prezentovány kompletně v anglickém jazyce.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Požadavky ke zkoušce:
Přehledné vědomosti, znalost přednesených reálií a metodiky studia uvedeného období, samostatná práce se zadanou odbornou literaturou
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní literatura k přednášce
Souhrnné přehledné práce:
Bouzek, J. – Sakař, V. 1990: Římské provincie a limes romanus ve střední a západní Evropě, Praha.
Dobiáš, J. 1964: Dějiny československého území před vystoupením Slovanů, Praha.
Droberjar, E. 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Praha.
Kolník, T. 1980a: Doba rímska a doba sťahovania národov, SlA 28/1, 197-212.

Studie:
Doba římská
Bálek, M. – Šedo, O. 1998: Příspěvek k poznání krátkodobých táborů římské armády na Moravě, PA 59, 159-184.
Beljak, J. – Kolník, T. 2006: Germánske hroby z Čaky a Gbelic, SlA LIV/1, 57-94.
Carnap-Bornheim, C. von (ed.) 1994: Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten, Lublin-Marburg.
Droberjar, E. 1991: Terra Sigillata in Mähren. Funde aus dermanischen Lokalitäten, Brno.
Droberjar, E. 1997: Studien zu den germanischen Siedlungen der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. FAP Pragae.
Droberjar, E. 1999a: Od plaňanských pohárů k vinařické skupině, SNM, řada A, č. 1-2, 1-58.
Droberjar, E. 1999b: Dobřichov-Pičhora. Ein Brandgräberfeld aus der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen. Pragae.
Droberjar, E. 2000: Příběh o Marobudovi a jeho říši, Praha.
Droberjar, E. 2006: Plaňanská skupina grossromstedtské kultury. In: Droberjar, E. – Lutovský, M. (eds.): Archeologie barbarů 2005, Praha, 11-90.
Droberjar, E. – Kazdová, E. 1993: Das Brandgräberfeld aus der römischen Kaiserzeit von Šitbořice in Mähren, ČMM LXXVIII, 97-149. Droberjar, E. – Prostředník, J. 2004: Turnov-Maškovy zahrady – germánský dvorec ze 3. století, PA XCV/1, 31-106.
Eggers, H. J. 1951: Der römische Import im freien Germanien, Hamburg. Friesinger, H.- Krinzinger, F. (eds) 1997: Der römische Limes in Österreich. Wien.
Friesinger, H.- Tejral, J. – Stuppner, A. (eds.) 1994: Markomannenkriege. Ursachen und Wirkungen, Brno.
Jančo, M. 2002: Príspevok k pravekým sídliskám v Čechách. Polozemnice typu Leube C2, C2/D2, D2 a D3. Archeologie ve středních Čechách 6/2, 367-407.
Karasová, Z. 1998: Die römischen Bronzegefässe in Böhmen. Pragae. Kolník, T. 1980b: Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei I, Bratislava.
Kolník, T. 1984: Rímske a germánske umenie na Slovensku, Bratislava.
Kolník, T. 1998: Haus und Hof im quadischen Limesvorland. In: Leube, A. (ed.): Haus und Hof im östlichen Germanien. Bonn, 144-159.
Kolníková, E. 1980: Rímske mince na Slovensku, Bratislava.
Komoróczy, B. 1999: Zpráva o výzkumu fortifikace římského krátkodobého tábora a objektů sídliště z doby římské na lokalitě Mušov-Na pískách v letech 1995-1996, PV 39, 165-196.
Komoróczy, B. 2002: Das römische temporäre Lager in Modřice (Bez. Brno-venkov). In: Kuzmová, K. – Pieta, K. – Rajtár, J. (eds.): Zwischen Rom und dem Barbaricum, Festschrift für Titus Kolník zum 70. Geburtstag, Nitra, 129-142.
Kraskovská, Ľ. 1974: Gerulata-Rusovce, Bratislava.
Kraskovská, Ľ. 1981: Römische Glasgefässe in der Slowakei, SlA 29, 377nn.
Krekovič, E. 1987: Rímske importy na Slovensku, PA LXXVIII, 231-282.
Krekovič, E. 2000: Römische Bronzegefässe in der Slowakei. In: Gentes, Reges und Rom, Brno, 117-120.
Kuzmová, K. 2001: Ein Auxiliarlager am nordpannonischen Limes: Iža (Kelemantia) – Brückenkopf des Legionslagers Brigetio. In: Anodos – Supplementum 1, 101-111.
Kuzmová, K. – Rajtár, J. (eds.) 1996: Gerulata I, Nitra.
Kuzmová, K. – Roth, O. 1988: Terra sigillata v barbariku. Nálezy z germánskych sídlisk a pohrebísk na území Slovenska, Nitra.
Lamiová-Schmiedlová, M.-Tomášová, B. 1999: Nálezový horizont z prelomu doby rímskej a doby sťahovania národov na viacvrstvovom sídlisku v Ostrovanoch, SlA 47/2, 75-132.
Ondrouch, V. 1957: Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku, Bratislava.
Pernička, R. M. 1966: Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. Brno.
Peškař, I. 1972: Fibeln aus der römischen Kaiserzeit in Mähren, Praha. Peškař, I. 1978: Starší doba římská na Moravě, ZČSA XX/3.
Peškař, I. 1988: Hrnčířské pece z doby římské na Moravě, PA 79, 106-169.
Pichlerová, M. 1981: Gerulata-Rusovce. Rímske pohrebisko II, Bratislava.
Sakař, V. 1991: Čechy a podunajské provincie římské říše, SNM XLV, řada A, č. 1-4, 22 nn.
Šedo, O. 1999: Přínos letecké prospekce a výzkumu v trati Neurissen v Mušově k poznání římského působení v jihomoravském prostředí. In: Jižní Morava 38, 7-32.
Tejral, J. 1993a: Na hranicích impéria (doba římská). In: Podborský et al.: Pravěké dějiny Moravy, Brno, 424-470.
Tejral, J. (ed.) 1999: Das mitteleuropäische Barbaricum und die Krise des römischen Weltreiches im 3. Jahrhundert, Brno.
Tejral, J. 2006: Die germanische Giessereiwerkstatt in Pasohlávky (Bez. Břeclav). Ein Beitrag zur Frage der Fernhandels- und Kulturbeziehung nach den Markomannenkriege, PA XCVII, 133-170. Turčan, V. 2000: Rímske pamiatky na Slovensku, Bratislava.
Vachůtová-Víchová, D. 2003-2004: Brněnsko v době římské, SPFFBU M8-9, 111-189.
Waldhauser, J. – Košnar, L. 1997: Archeologie Germánů v Pojizeří a v Českém ráji, Praha-Mladá Boleslav.
Zeman, J. 1961: Severní Morava v mladší době římské, Praha. Zeman, T. 2001: Struktura a vývoj osídlení jihovýchodní Moravy v době římské, Slovácko XLIII, 87-106.
Zeman, T. 2006: Sídliště z pozdní doby římské ve Zlechově. In: Droberjar, E.-Lutovský, M. (eds.) Archeologie barbarů 2005, Praha, 451-469.
Doba stěhování národů
Bednaříková, J. 2003: Stěhování národů, Praha.
Bóna, I. 1976: Der Anbruch des Mittelalters. Gepiden und Langobarden im Karpatenbecken, Budapest.
Bott, G. (ed.) 1987: Germanen, Hunnen und Awaren, Nürnberg. Droberjar, E. 2005: Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie, Praha.
Korený, R. 2005: Čechy v 6. století. K problému konce germánského osídlení Čech. Archeologie ve středních Čechách 9, 459-522.
Poulík, J. 1995: Žuráň in der Geschichte Mitteleuropas, SlA 43/1, 27-109.
Svoboda, B. 1965: Čechy v době stěhování národů, Praha.
Tejral, J. 1982: Morava na sklonku antiky, Praha.
Tejral, J. 1993b: Za dob velkého neklidu (doba stěhování národů). In: Podborský et al.: Pravěké dějiny Moravy, Brno, 471-503.
Tejral, J. – Friesinger, H. – Kazanski, M. (eds.) 1997: Neue Beiträge zur Erforschung der Spätantike im mittleren Donauraum, Brno.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Informace ke způsobu ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A14e