AEB_A18 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Goláňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. phil. Peter Milo (cvičící)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Tóth, PhD. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
AEB_A17a Seminář k bakalářské práci I
Téma bakalářské diplomové práce si posluchač domluví osobně s interním učitelem ústavu. Práci je nutno zadat nejpozději před započetím 5. semestru magisterského studia.Předpokladem je předchozí absolvování AEB_A17a Seminář k bakalářské práci I. Souběžně je možné zapsat AEB_A17b Seminář k bakalářské práci II. Téma diplomové práce se registruje v IS MU. Téma je možné registrovat jen v první polovině semestru, po termínu je již registrace uzavřena až do začátku dalšího semestru.
do 31. března (pokud jde student ke státní zkoušce v červnu nebo v září)
do 31. října (pokud jde student ke státní zkoušce v lednu)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Bakalářská diplomová práce je zaměřena na archeologické zpracování vhodných, avšak převážně menších až středně velkých témat z prehistorie až novověku. Student v ní má prokázat schopnost samostatně zvolené téma vyhodnotit. Prioritu mají témata artefaktuální, zvolit však lze po konzultaci s pedagogy i témata teoretická. Důraz se klade na formální a technickou úroveň dokumentace, správnost odborné terminologie a na dobrou práci s odbornou literaturou.
Výstupy z učení
Výstupem je dokončená a odevzdaná bakalářská diplomová práce, která obsahovou i formální úrovní, jakož i z hlediska etiky a autorské původnosti odpovídá standardům závěrečné práce na vysoké škole.
Osnova
 • Osnovou plnění předmětu je výhradně práce na bakalářské diplomové práci:
 • Formulování tématu, otázek a struktury práce.
 • Heuristika a rešerše dat, jejich formální zpracování a kritika.
 • Zpracování případných hmotných artefaktů.
 • Zpracování grafických příloh.
 • Analýza a syntéza dat
 • Tvorba závěrů a interpretací.
 • Průběžná konzultace stavu práce, dosažených výsledků a problémů
 • Kompletace, zhotovení a odevzdání práce.
Literatura
 • Further literature for the diploma thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomovou práci je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Student samostatně vypracuje bakalářskou diplomovou práci. Svůj postup průběžně konzultuje s vedoucím práce.
Metody hodnocení
Odevzdání hotové bakalářské diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Informace učitele
Předepsaná délka textu bakalářské diplomové práce je 70 000 znaků (včetně mezer). Do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Součástí rozsahu textu práce není katalog, seznam objektů, ani seznam literatury. Citační norma se řídí zvyklostmi v oboru, bude případně upřesněna vedoucím práce. Součástí hodnocení je autorská původnost obsahu práce. Nepůvodní a převzaté texty, popř. jiné obsahové části práce, bez odpovídajících citací, popř. části vypracované jinou osobou než předkládajícím studentem, mohou být důvodem nepřijetí práce.
Hotová a kompletní bakalářská diplomové práce musí být odevzdána v archivu bakalářské práce v IS a ve dvou provedeních na sereteraiátu ústavu nejpozději do 30. 11. (semestr podzim) nebo 30. 4. či 30. 6. (semestr jaro). Později odevzdané práce budou automaticky odloženy k řízení v dalším zkušebním období.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet je udělen na základě odevzdané seminární práce.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Bakalářská diplomová práce na schválené téma v patřičné kvalitě musí obsahovat nejméně 30 stran teoretického textu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/AEB_A18