AED_A01d Doktorský seminář IV

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
Tři 4 hodinové bloky výuky za semestr. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
AED_A01c Doktorský seminář III
Povinný předmět doktorského studia. Každý doktorand musí absolvovat celkem 4 společné doktorské semináře (AED_A01a-d) ve 4 semestrech. Seminář se koná v každém semestru ve třech termínech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na seminářích každý student celkem dvakrát veřejně představí svůj disertační projekt. Poprvé v prvním ročníku, podruhé (závěry) ve třetím nebo čtvrtém ročníku studia a jednou přednese metodologický referát týkající se tématu jeho práce (Referát na doktorském semináři AED_A02a-c). Cílem předmětu je osvojení si veřejné prezentace své odborné práce, seznámení se s disertačními projekty a metodickými přístupy kolegů, osvojení si základů kritické vědecké diskuse a příprava disertační práce.
Výstupy z učení
Student/ka doktorského studia bude po absolvování předmětu schopen/a:
- jasně popsat zpracovávané vědecké téma;
- analyzovat datovou základnu;
- vybrat metody, které povedou k pokroku ve zpracování zadaného vědeckého tématu;
- využít současné vědecké poznatky v oblasti archeologie;
- vést kritickou vědeckou diskusi;
- představit výsledky vlastní práce.
Osnova
 • Náplní seminářů jsou veřejné prezentace doktorandských projektů studentů a kritické diskuse nad metodickými přístupy a dosaženými výsledky.
Literatura
  povinná literatura
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Teorie archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 318 s. ISBN 9788073802448. info
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 9788073800758. info
 • KUHN, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. Translated by Tomáš Jeníček. První vydání. Praha: Oikoymenh, 1997. 206 stran. ISBN 8086005542. info
  doporučená literatura
 • Between dirt and discussion : methods, methodology, and interpretation in historical archaeology. Edited by Steven N. Archer - Kevin M. Bartoy. New York: Springer, 2006. xiv, 235. ISBN 0387342184. info
 • Archaeology : the key concepts. Edited by Colin Renfrew - Paul G. Bahn. 1st pub. London: Routledge, 2005. xiv, 298. ISBN 0415317584. info
 • BAHN, Paul G. Archaeology : theories, methods, and practice : with over 550 illustrations. Edited by Colin Renfrew. 2nd ed. London: Thames and Hudson, 1996. 608 s. ISBN 0500278679. info
Výukové metody
Příspěvky studentů doktorského studia k tématu disertační práce a metodologickým otázkám. Řízená diskuse doktorandů a školitelů k jednotlivým referátům.
Metody hodnocení
Každý student doktorského studia archeologie musí absolvovat v rámci svého studia 4 společné doktorské semináře. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je osobní účast na semináři nejméně ve dvou ze tří konaných termínů v daném semestru.
Informace učitele
Předmět lze absolvovat opakovaně. Přednáší-li doktorand své téma na semináři, je vyžadována přítomnost školitele. Zápočet uděluje tajemník pro doktorské studium.

The course can be completed multiple times. If doctoral student holds a presentation in the seminar, his/her dissertation advisor must be present. The course-unit credit is awarded by the Secretary for Doctoral Studies.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zápočet lze získat za účast na semináři
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět lze absolvovat opakovaně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.