AES_109 Pomocné vědy historické pro archeology a muzeology

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Základní orientace v dějinách středověku a raného novověku, případně základy latiny a němčiny vítány. Doporučuje se absolvování předmětu AEB_A06b Základy studia archeologie středověku a novověku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen zájemcům o archeologii středověku a raného novověku. Cílem kurzu bude seznámit archeology se základy pomocných věd historických. Nepůjde ani tak o celkové zvládnutí látky, jako spíše o výběrové sondy, které absolventům semináře umožní vyrovnat se se specifiky odborné literatury těchto oborů a v konečném důsledku jim tak umožní s ní pracovat aktivním způsobem. Zároveň se seznámí s metodami historie, zejména s možnostmi interpretace historických pramenů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat metodické postupy pomocných věd historických, které může použít pro interpretaci archeologických pramenů;
- pracovat aktivním způsobem s odbornou literaturou těchto oborů;
- chápat možnosti interpretace historických pramenů.
Osnova
  • Základní definice; historické pozadí vzniku PVH
  • Křesťanská chronologie a historická metrologie
  • Paleografie
  • Sfragistika
  • Heraldika
  • Základní pojmy z diplomatiky
  • Písemné prameny diplomatického charakteru, vzniklé v českých zemích ve středověku
  • Narativní prameny českého středověku
Literatura
  • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. 3. opravené a doplněné vy. Jinočany: H & H, 2002. 544 stran. ISBN 8073190044. info
Výukové metody
teoretická příprava - cvičení - recenze odborného textu
Metody hodnocení
75 % účast; průběžné ověřování znalostí; včasné odevzdání první verze recenze
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/AES_109