BA_02 Úvod do studia jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základní cíle a metody lingvistiky; chápe pojem lingvistického znaku a umí s ním pracovat; rozlišuje synchronní a diachronní metodologii lingvistiky;umí aktivně užít elementární pojmy a metody základních disciplín od fonetiky a fonologie přes morfologii a lexikologii k syntaxi.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen: - chápat jazyk jako systém znaků - rozlišit pojetí synchronní a diachronní metodologii lingvistiky - zná základní terminologii lingvistiky
Osnova
  • - informace, komunikace, myšlení, řeč - jazyk a mluva, úkoly jazykovědy - struktura plánů jazykovědy a její obory - plán foneticko-fonologický - morfologie, gramatické kategorie - lexikologie a sémantika - syntax - písmo jako zápis promluvy - klasifikace jazyků - genetická, areální - typologie jazyků - historická jazykověda, etymologie - nástin dějin jazykovědy - teorie "menších" oborů lingvistiky - onomastika, sociolingvistika, psycholingvistika etc.
Literatura
  • VAUX, Bert a Justin COOPER. Introduction to linguistic field methods. München: Lincom Europa, 1999. Lincom coursebooks in linguistics. I
  • How languages work : an introduction to language and linguistics / editor Carol Genetti ; assistant editor Allison Adelman ; contributors Alexandra Y. Aikhenvald, Ayla Applebaum, Mira Ariel, Claire Bowern, Mary Bucholtz, Wallace Chafe, Dorothy Chun, Patr
  • Fox, Anthony. Linguistic reconstruction : an introduction to theory and method. New York : Oxford University Press, 1995
  • ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 198 s. ISBN 8004246125. info
  • SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Edited by Albert Sechehaye - Charles Bally - Tullio De Mauro, Translated by Fran. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989. 467 s. ISBN 8020700706. info
  • HJELMSLEV, Louis. Jazyk. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 145 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Písemný test skládající se z 30 otázek a odpovědí s výběrem z více variant; požadovaná úspěšnost 66 %.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.