CJJ37 Čeština v kontextu indoevropských jazyků (úvod do etymologie)

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Helena Karlíková, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem přednášky je představit češtinu v kontextu indoevropských jazyků. Ukázat procesy, které vedly po rozpadu indoevropského prajazyka k postupnému konstituování praslovanštiny až po období, v němž došlo k nářečnímu štěpení praslovanštiny a vzniku jednotlivých slovanských jazyků. Výklady budou zasazeny do širokého kontextu indoevropského; fonologicko-morfologické, lexikálně sémantické aj. změny, jež nastávaly v praslovanském období, budou konfrontovány s obdobnými změnami v nejstarších fázích jednotlivých indoevropských jazyků. Doplňkem přednášky bude řada ilustrativních etymologických výkladů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozlišit a definovat metody, které používá etymologie;
- zdůvodnit hláskoslovné rozdíly mezi příbuznými slovy z různých indoevropských jazyků;
- vysvětlit podstatu příbuznosti genetické a elementární;
- určit základní typy sémantických změn;
- na základě historickosrovnávací metody rekonstruovat indoevropský kořen.
Osnova
 • 1. Staré a nové indoevropské jazyky.
 • 2. Vývojové fáze praslovanštiny.
 • 3. Pravlast Slovanů.
 • 4. Fonologický vývoj od rané praslovanštiny k praslovanštině pozdní.
 • 5. Historickosrovnávací metoda.
 • 6. Indoevropský kořen, ablaut, laryngální teorie.
 • 7. Metoda "Wörter und Sachen".
 • 8. Čeština a slovanské jazyky – fonologie, morfologie, slovotvorba.
 • 9. Lexikum slovanských jazyků.
 • 10. Kalky a výpůjčky.
 • 11. Tabu, noa.
 • 12. Příbuznost genetická a elementární.
Literatura
  povinná literatura
 • VEČERKA, Radoslav a Adolf ERHART. K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 355 s. Nakladatelství Lidové noviny 1. ISBN 80-7106-858-6. info
  doporučená literatura
 • DURKIN, Philip, The Oxford Guide to Etymology. Oxford: University Press, 2009. 347 s.
 • LAMPRECHT, Arnošt. Praslovanština. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1987. 196 s. URL info
 • ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky : srovnávací fonologie a morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 260 p. URL info
 • BAUER, Jaroslav a Arnošt LAMPRECHT. Historický vývoj češtiny : hláskosloví, tvarosloví, skladba. Edited by Dušan Šlosar. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 309 s. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava, cvičení, rozprava v hodinách.
Metody hodnocení
Zkouška je zaměřena na ověření znalostí hlavních teorií, konceptů a metodologie etymologie na základě českého lexika.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.