CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (přednášející)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA2M/02: Čt 8:00–9:40 L33, M. Šindelářová Skupeňová
Předpoklady
( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&( FORMA ( P ))&&(! OBOR ( AJ )&&! OBOR ( AJA )&&! OBOR ( AJU )&&! OBOR ( PAJ ))&&! OBOR ( N - AJU_ )&&! OBOR ( N - AJ_ )&&! OBOR ( N - AJA_ )&&! OBOR ( N - PAJ_ )|| OBOR ( MUSFF )
Jedná se o povinně volitelný kurz určený studentům PREZENČNÍHO STUDIA. Předpokládá se vstupní úroveň znalosti jazyka B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvování kurzu CJVA1M není podmínkou pro zápis kurzu CJVA2M.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Cílem kurzu je dosažení úrovně B2+ podle ERR - Evropského referenčního rámce. Tento kurz určený neoborovým studentům angličtiny je zaměřen na hlubší rozvoj lingvistických a akademických dovedností s ohledem na oborové zaměření studentů. Důraz je kladen na účinnou argumentaci a společenskou promluvu i na jazykové povědomí. Studenti dosáhnou nového stupně diskurzní kompetence, která se projevuje při vedení konverzace užíváním vhodných strategií spolupráce v jejím rámci a v kohezi a koherenci projevu. Student je např. schopen obratně svými příspěvky navazovat na příspěvky ostatních mluvčích; využívat škálu kohezních prostředků k plynulému propojení vět do srozumitelného jazykového projevu a používat rozmanité spojovací prostředky za účelem výstižného postižení myšlenkových vztahů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: přípravit prezetaci posteru na téma ze svého oboru napsat abstrakt své prezentace napsat komparativní esej účastnit se debaty na akademické téma.
Osnova
 • 1. Academic & non-academic language. 2. Essay writing. 3. Making comparisons. 4. Transitions. 5. Reading skills. 6. Listening & Notetaking. 7. Presentation skills. 8. Abstract & Summary writing. 9. Paraphrasing and referencing. 10. Evaluating texts.
Literatura
  povinná literatura
 • A II Seminar materials for the CJVA2M course
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
  doporučená literatura
 • Effective presentations. Edited by Jeremy Comfort. 1st ed. Oxford : Oxford University Press, 2001. 80 s. ISBN 0-19-457065-7.
 • Giving presentations. Edited by Mark Ellis - Nina O'Driscoll. 6. impr. Harlow : Longman, 1997. 96 s. ISBN 0-582-06441-4.
 • Murphy, R. English Grammar in Use, CUP 1995
 • Swan, M. Practical English Usage, OUP 1995
 • Thomson, A.J., Martinet, A.V.A Practical English Grammar, OUP 1986
Výukové metody
Semináře se zaměřují na budování prezentačních a diskusních dovedností prostřednictvím diskusí ve dvojicích, skupinách či u kulatého stolu; schopnosti dobře chápat původní akademické či odborné texty; dovednosti umět napsat formální esej; schopnosti porozumět autentické nahrávce přednášky, prezentace apod.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zkouškou, která ověřuje schopnosti studentů napsat akademickou esej, přednést prezentaci na akademické/odborné téma, vést diskusi u kulatého stolu, pracovat s odbornými zdroji, číst akademické/odborné články a porozumět nahrávce na odborné/akademické téma na požadované úrovni.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zkoušku je možno skládat pouze během zkouškového období.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška se skládá z eseje, prezentace na odborné/akademické téma, abstraktu prezentace a diskuse u kulatého stolu.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výstupní úroveň B2 podle ERR pro hodnocení jazyků.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJVA2M