CLDS_a03 Doktorská zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student vypracuje 5 tezí dle požadavků odborné práce a po domluvě se školitelem, který adekvátnost tezí schvaluje. Při výběru je doporučena tematická rozmanitost (např. 1. teze ze starší literatury či 19. století, 2. teze z 1. poloviny 20. století, 3. teze z 2. poloviny 20. století; 4. teze z literární teorie; 5. teze dle liter. druhů, tedy zastoupeny by měly být všechny tři /lyrika, epika i drama/).
Cílem doktorské zkoušky je:
- prověřit studentovu schopnost literárněvědného myšlení na základě vybraných tezí;
- prověřit studentovu schopnost literárněvědného myšlení při obhajobě tezí v diskusi se členy komise.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování doktorské zkoušky schopen:
- prokázat svoje literárněvědné myšlení během prověřování tezí;
- prokázat svoje literárněvědné myšlení v interdisciplinárním kontextu;
- reagovat adekvátně na připomínky a návrhy členů komise;
- reflektovat svoje rezervy.
Osnova
  • Dle vybraných tezí.
Literatura
    povinná literatura
  • Individuálně dle zvolených tezí.
    neurčeno
  • Odborná literatura vztahující se k obsahu studijního programu.
Výukové metody
Samostudium. Diskuse.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Informace učitele
Doporučena předběžná konzultace se školitelem, resp. s vedením oborové komise. Preliminary consultation with the mentor or the head of the field committee is recommended.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.